Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Reireinia Natimi

 REIREI 1

Te Bwai ae Raba ae Ti Kukurei n Ataia

Te Bwai ae Raba ae Ti Kukurei n Ataia

Iai ae e a tia n tuangko te bwai ae raba?— * E taekinaki n te Baibara taekan te bwai ae kakawaki ae raba ae atongaki bwa “te bwai ae tabu ae raba.” E atongaki bwa te bwai ae tabu ibukina bwa bon ana bwai te Atua. Ao e atongaki bwa te bwai ae raba ibukina bwa a aki ataa taekana aomata. A kan ataa naba ae bati riki anera n taekan te baei. Ko kan ataia bwa tera te bwai ae raba?—

N am iango, tera te bwai are a kataia ni kan ataa taekana anera?

N taai ake ngkoangkoa, ao te Atua e karika te moani mwaane ao te moan aine. Araia bon Atam ma Nei Ewa. A anganaki iroun te Atua mwengaia ae tikauarerei ae aranaki bwa te onnaroka are Eten. Ngke arona bwa a ongeaba Atam ma Nei Ewa iroun te Atua, a na kona ma natiia ni karika te aonnaba ni kabutaa bwa te bwaretaiti n aron te onnaroka anne. Ao a na kona ni maiu n aki toki n te Bwaretaiti. Ma ko uringnga bwa tera are a karaoia Atam ma Nei Ewa?—

A aki ongeaba Atam ma Nei Ewa iroun te Atua, ao anne bukina ae ti a aikoa maeka iai n te bwaretaiti ni boong aikai. Ma e taku te Atua bwa e na karika te aonnaba ni kabutaa bwa te tabo ae tamaroa, ao a na bane aomata ni maiu iai n aki toki ao ni kukurei. E na kanga ni karaoa aei? A bon aki ataa taekan te baei aomata i nanon te tai ae maan, bwa bon te bwai ae raba.

N rokon Iesu i aon te aba, ao e kabatiaa ana tai n reiakinia aomata taekan te bwai ae raba aei. E taekinna bwa bon taekan Ana Tautaeka n Uea te Atua. E tuangia aomata Iesu bwa a na tataroakina rokon te Tautaeka n Uea aei. E na bita te aonnaba nakon te bwaretaiti ae tikauarerei te Tautaeka n Uea aei.

Ko ingainga ni kan ataa te bwai ae raba aei?— Uringnga bwa bon tii te koraki aika ongeaba iroun Iehova, aika a na maeka n te Bwaretaiti. E karakinaki n te Baibara rongorongo aika bati ibukia mwaane ma aine ake a ongeaba iroun Iehova. Ko kan reiakina taekaia?— Ti na ongoraei rongorongoia tabeman mai buakoia, ao arora ni katotongia.

^ bar. 3 I nanoni karaki ni kabane n te boroutia aei, ao ko na nora iai te kanikina aei (—) ae e na oti imwin titiraki tabeua. Aei te tai ae tamaroa ae ko riai moa n toki iai ao n angan natim ana tai ni kaeka.