Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 8

Iai Raoraon Iotia Aika Raoiroi

Iai Raoraon Iotia Aika Raoiroi

Ko iangoia bwa e kangaanga karaoan ae raoiroi?— A iangoia angiia aomata bwa e kangaanga. E taekinaki n te Baibara bwa e kangaanga karaoan ae raoiroi iroun te teinimwaane ae arana Iotia. Ma iai raoraona aika raoiroi ake a buokia. Ti na reiakina riki taekan Iotia ma raoraona.

Aran taman Iotia bon Amon ae uean Iuta. Bon te mwaane ae e rangi ni buakaka Amon ao e tataromauri bouannanti. E a riki Iotia bwa uean Iuta ngke e a mate tamana. Ma ai tibwa wanua ana ririki ngke e uea! N am iango, e buakaka naba n aron tamana?— E bon aki!

E kauringia aomata Tebania bwa a na aki taromaurii bouannanti

E ngae ngke e rangi n uarereke Iotia, ma e tangiria n ongeaba iroun Iehova. Ai ngaia are e a rineia bwa e na tii karekeia raoraona aika a tangira Iehova. Ao a buoka Iotia raoraona ni kakaraoa ae raoiroi. Antai raoraona tabeman?

Raoraona temanna bon Tebania. Bon te burabeti Tebania are e kauringia  kaain Iuta bwa a na riki kangaanga nakoia ngkana a taromaurii bouannanti. E ongeaba Iotia iroun Tebania ao e taromauria Iehova, ma tiaki bouannanti.

Temanna riki raoraon Iotia bon Ieremia. Bon tii te rorona ma Iotia ao a uakaan ni maeka n aia tai n ikawairake. A bon rangi n itangitangiri ataeinimwaane aikai, bwa ngke e a mate Iotia ao e a korea te anene ae onoti Ieremia ni kaota korakoran ururingan Iotia irouna. A ibuobuoki i marenaia Ieremia ao Iotia ni kakaraoa ae raoiroi ao n ongeaba iroun Iehova.

A ibuobuoki i marenaia Iotia ao Ieremia ni kakaraoa ae raoiroi

Tera ae ko kona n reiakinna man ana katoto Iotia?— E ngae ngke te teinimwaane ae uarereke Iotia, ma e tangiria ni kakaraoa ae raoiroi. E ataia ae e riai ni karekeia raoraona aika a tangira Iehova. Taraia raoi bwa ko na rineia raoraom aika a tangira Iehova ao aika a kona ni buokiko ni kakaraoa ae raoiroi!