Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 13

E Tangiria Timoteo ni Buokiia Aomata

E Tangiria Timoteo ni Buokiia Aomata

Timoteo bon te teinimwaane ae e kukurei ni buokiia aomata. E mwamwananga nakon taabo aika bati ni buokiia iai tabemwaang. Ibukin aei ao e karekea maiuna ae rangi ni kakukurei. Ko kan ongoraea rongorongona?—

E reiakinaki Timoteo taekan Iehova iroun tinana ao tibuna

E ikawairake Timoteo n te kaawa ae arana Rutetera. Ngke e uarereke, ao e reiakinaki taekan Iehova iroun tibuna ae Roiti ma tinana ae Eunike. Ngke e a tabe n ikawairake Timoteo, ao e tangiria ni buokiia tabemwaang bwa a na reiakina taekan Iehova.

Ngke te teinimwaane Timoteo, ao e tuangaki irouni Bauro bwa e na mwamwananga ma ngaia nakon taabo tabeua n uarongorongo iai. E kaeka ni kangai Timoteo:  ‘Ngaia!’ E tauraoi n nako ao ni buokiia tabemwaang.

E mwananga Timoteo ma Bauro nakon te kaawa ae arana Tetaronike ae mena i Maketonia. A na rianna n te kawai ae abwabwaki ao n toka n te booti bwa a aonga n roko ikekei. Ngke a a roko, ao a buokiia aomata aika bati n reiakina taekan Iehova. Ma a un aomata tabeman ao a kataia ni kammarakiia. Ai ngaia are a a kitana ikekei Bauro ma Timoteo ao n uarongorongo n taabo riki tabeua.

E karekea maiuna Timoteo ae kakukurei

Tabeua te namwakaina imwina, ao e a tuangaki Timoteo irouni Bauro bwa e na manga okira Tetaronike ao n nora aroia taari iai. E kainnanoaki te ninikoria ae bati ni manga okiran te kaawa ane karuanikai anne! Ma e nakon te kaawa anne Timoteo bwa e raraoma irouia taari ake iai. E a manga oki rikaaki nakoni Bauro ma te rongorongo ae kakukurei. A karaoa ae raoiroi taari ake i Tetaronike!

E mwakuri Timoteo ma Bauro i nanon ririki aika bati. E koroboki n te taina Bauro ibukin Timoteo bwa bon te aomata ae mwaatai are e kona ni kanakoaki bwa e na buokiia ekaretia. E tangira Iehova Timoteo ao e tangiriia naba aomata.

Ko tangiriia aomata ao ko kani buokiia bwa a na reiakina taekan Iehova?— Ngkana anne nanom, ko kona ni karekea maium ae rangi ni kakukurei, n aron Timoteo!