Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 4

E Kakukureia Nanon Tamana ao Iehova Naba

E Kakukureia Nanon Tamana ao Iehova Naba

Tera te berita are e karaoia Iebeta nakon Iehova?

E aki bebete te berita aei ma e karaoa are e a tia ni beritanna tamana, te teinnaine are natin Iebeta

Ko nora te teinnaine n te taamnei?— Bon te teinnaine ae natin te mwaane ae arana Iebeta. E aki kaotaki nakoira arana n te Baibara, ma ti ataia bwa e kakukureia nanon tamana ao Iehova naba. Ti na reiakina taekan neiei ao tamana ae Iebeta.

Bon te mwaane ae raoiroi Iebeta ao e kabanea ana tai ae bati n reiakina natina taekan Iehova. Bon te mwaane naba ae ninikoria ao te tia kairiri ae raoiroi. Ngaia are a tuangnga tibun Iteraera bwa e na kairiia n te buaka ni kaaitaraia aia kairiribai.

E tataroa ana ibuobuoki te Atua Iebeta bwa e na tokanikai n te buaka. E berita Iebeta bwa ngkana e tokanikai, ao e na angan Iehova te moan aomata are e otinako man ana auti ngkana e okira mwengana. E na maeka ao ni mwakuri te aomata aei ni kabanea  ana bongi ni maiu n ana umwanrianna ae tabu te Atua. Te umwanrianna ae tabu bon te tabo ae a kakawaria aomata ibukin taromaurian te Atua, n taai ake ngkoa. E bon tokanikai Iebeta n te buaka! Ko ataia bwa antai are e moan otinako man ana auti ngke e a okira mwengana?—

Eng, bon te teinnaine ae natin Iebeta! Bon te rikitemanna neiei iroun tamana, ao e nang kanakoaki ngkai iroun tamana nakon te umwanrianna ae tabu. E rangi n nanokawaki iai te karo aei. Ma uringnga are e a tia ni karaoa ana berita. E kangai natina n te tai naba arei, ‘Tamau, ko a tia ni berita nakon Iehova, ngaia are ko riai ni kakoroa bukina.’

Ni katoa ririki, ao a roroko raoraon te teinnaine are natin Iebeta ni kawaria

E nanokawaki naba te teinnaine are natin Iebeta. E ataia ae e a aki kona ni mare ao ni karikiia natina, ngkana e a maeka n te umwanrianna ae tabu. Ma e rangi n tangiria ni kakoroa bukin ana berita tamana ao ni kakukureia nanon Iehova. E kakawaki riki anne irouna nakon ae e na mare ke ni karikiia natina. Ai ngaia are e a kitana mwengana ao ni maeka n te umwanrianna ae tabu ni kabanea ana bongi ni maiu.

N am iango, e kukurei tamana ao Iehova n te baere e karaoia?— Eng, a kukurei iai! Ngkana ko ongeaba ao n tangira Iehova, ko kona ni katotonga te teinnaine are natin Iebeta. Ko na rangi ni kakukureia nanoia am karo ao Iehova naba.