Tera ae ko na karaoia ngkana ko maaku?— Ko na bae ni kawara tinam ao tamam bwa a na buokiko. Ma iai riki temanna ae e kona naba ni buokiko. E rangi ni korakora riki nakoia aomata nako. Ko ataia bwa antai?— Eng, bon Iehova ae te Atua. Ti na maroroakina taekan te teinimwaane ae Tawita ae taekinaki n te Baibara. E ataia Tawita ae e kona ni buokia Iehova n taai nako, ai ngaia are e aki maaku.

Ngke te teei Tawita, ao a reiakinna ana karo bwa e na tangira Iehova. E a buokaki n aei Tawita bwa e na aki maaku, e ngae ngkana a riki nakoina baika kakamaaku. E ataia ae bon Raoraona Iehova ao E na boni buokia. N te tai teuana ngke e tabe Tawita ni kawakinia tiibu, ao e a roko naba te raian ae bubura n rawea te tiibu ni wina! Ko ataia bwa tera ae e karaoia Tawita? E kaea te raian ao e a oreia naba n tiringnga ni baina! Imwina riki, ao Tawita e tiringa naba te bea are e rawea te tiibu! N am iango, antai are e buoka Tawita?— Eng, bon Iehova.

Iai riki te tai teuana are e a rangi n ninikoria iai Tawita. A buaka tibun Iteraera ma kaaini Biritia. Temanna tautiani Biritia ae te aomata ae rangi n abwabwaki ma n aintoa! Aran teuaei boni Koria. E aki toki te aintoa aei ni kakanikoia aia tautia tibun Iteraera, ao ni kakanikoa naba Iehova. E kakaewenakoia aia tautia tibun Iteraera Koria bwa a na buaka ma ngaia. Ma a bane tautia ake tibun Iteraera ni maaku ni buakanna. Ngke e ongo Tawita taekan anne ao e a tuanga Koria ni kangai: ‘N na buakaniko! E na buokai Iehova ao N na bon tokanikai i aom!’ N am iango, e ninikoria Tawita?— Eng, e rangi n ninikoria. Ko kan ataia bwa tera ae riki imwina?

E anaa ana bana Tawita ao nimaua atibu aika maranran, ao e a mwananga ni buakana te aintoa. E kakanikoaki Tawita iroun Koria ngke e noria bwa bon te teinimwaane ae uarereke. Ma e tuangnga Tawita ni kangai: ‘Ko nakoiu ma am kabaang, ma ngai I nakoim n aran Iehova!’ Imwina ao e a karina te atibu n ana bana, e biri ni kaineta Koria ao e a katioa naba ana bana arei ni kaineta iai Koria. E boo marenani matani Koria  n te atibu! E bwaka i aontano te aintoa ao ni mate! A rangi ni maaku kaaini Biritia ao a bane ni birinako. E kanga te teinimwaane n aron Tawita ni kona n tokanikai i aon te aintoa?— E buokia Iehova are e rangi ni korakora riki nakon te aintoa!

E aki maaku Tawita bwa e ataia ae e kona ni buokia Iehova

Tera reireiam ni karakinan Tawita?— E rangi ni korakora riki Iehova nakoia aomata nako, ao boni ngaia Raoraom. Mangaia are ngkana ko namakina te maaku n te tai teuana, uringnga bwa e kona ni buokiko Iehova bwa ko na ninikoria!