Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Reireinia Natimi

 REIREI 11

A Korea Rongorongon Iesu

A Korea Rongorongon Iesu

Ko noriia mwaane akana oti taamneia?— Boni Mataio, Mareko, Ruka, Ioane, Betero, Iakobo, Iuta ao Bauro. A bane ni maiu mwaane aikai ngke e maiu Iesu ao a korea rongorongona. Ti na reiakina riki taekaia.

Tera rongorongoia mwaane aikai ae ko ataia?

Teniman mai buakoia bon abotoro ake a uarongorongo ma Iesu. Ko ataia bwa antai mwaane akana teniman akanne?— Boni Mataio, Ioane ao Betero. A rangi ni kinaa Iesu abotoro aika Mataio ao Ioane, ao a korea  rongorongoni maiun Iesu ni booki ake a korei. E korea naba te boki ae Te Kaotioti te abotoro Ioane ao tenua reeta aika a aranaki bwa te Moan Ioane, te Kauoua n Ioane ao te Katenua n Ioane. E korei reeta aika uoua n te Baibara te abotoro Betero. A aranaki bwa te Moani Betero ao te Kauoua ni Betero. N ana kauoua n reta Betero, ao e korea taekan te tai are e taetae iai Iehova mai karawa ibukin Iesu ni kangai: “Natiu ae I tangiria teuaei, ae I kakatonga irouna.”

Ti karekea naba reireiara n rongorongon Iesu, mani booki ake a koreaki irouia mwaane riki ake tabeman aika a oti taamneia. Temanna mai buakoia boni Mareko. E mena i rarikin Iesu ngke e katikaki ao e nori bwaai ni kabane ake a riki. Temanna riki bon Ruka. Bon te taokita teuaei ao e riki bwa te Kristian imwini maten Iesu.

Taani korea te Baibara ake tabeman riki aika ko nori taamneia, bon tarin Iesu aika uarereke. Ko atai araia?— Araia bon Iakobo ao Iuta. N te moantai, ao a aki kakoauaa Iesu. A iangoia bwa e mino. Ma a onimakina Iesu imwina ao a riki bwa Kristian.

Te tia korea te Baibara ae te kabanea ae ko nora taamneina boni Bauro. Imwain rikina bwa te Kristian, ao arana Tauro. E riribaiia Kristian ao e rangi ni bwainikirinia. Ko ataia bwa e kanga n riki Bauro bwa te Kristian?— N te taina, ngke e mwananga Bauro i nanon te kawai ao e a karina naba n ongo bwanaan temanna ae e taetae nakoina mai karawa. Bon Iesu! E titirakina Bauro ni kangai: ‘E aera ngkai ko rangi ni bwainikirinia te koraki ake a onimakinai?’ Imwin anne, e a bitaki Bauro ao e a riki bwa te Kristian. E boni korei bokin te Baibara aika 14 aika I-Rom nakon Ebera.

Ti wareware n te Baibara ni katoabong, tiaki ngaia?— Ni warekan te Baibara ao ti a reiakina iai rongorongon Iesu aika bati. Ko kan reiakina ae bati riki ibukin Iesu?—