1, 2. E na reke ia kamanoara ni boong aikai?

IANGOIA bwa aongkoa ko nakonako i tinaniku n tain te angibuaka. E a moanna n roo riki karawa ao n itirua ma n taorimwiaki n rebwerebwen te baa ao e a tii ngo naba te karau. Ko a kakaaea te tabo ae ko na kamanoko iai. Ai raura nanom ngke ko a nora naba te tabo teuana ae mano raoi ao ni mwau!

2 Ti a maeka ngkai n te tai ae titeboo ma anne. A a rikirake n rangi ni buakaka baika riiriki n te aonnaba. Ko kona n iango ni kangai, ‘E na reke ia kamanoau?’ E korea ae kangai te tia areru n te Baibara: “N na kangai nakon Iehova: ‘Bon au tabo ni kamanomano ngkoe ao au nono, ao Atuau ae I onimakinna.’” (Taian Areru 91:2) Eng, e kona n anganira te raunnano Iehova man ara kangaanga ngkai, ao n anganira naba te kantaninga ae kakukurei ibukin taai aika a na roko.

3. E na kangaa n riki Iehova bwa ara tabo ni kamanomano?

3 E na kangaa ni kamanoira Iehova? E kona ni buokira n tokanikai i aon ara kangaanga nako ao e rangi ni mwaaka riki nakon ane tao e kataia ni karuanikaira. E ngae naba ngkana iai te bwai ae buakaka ae riki nakoira ngkai, ma ti kakoauaa raoi bwa e na boni katamaroaa mwin te uruaki Iehova n taai aika a na roko. Ti kaungaaki n te Baibara ni kangai: “Kawakiningkami n te aro ae kam na teimatoa n tangiraki iai iroun te Atua.” (Iuta 21) Ti riai n teimatoa ni kaania Iehova bwa e aonga ni buokira n taai aika karuanikai aikai. Ma ti na kangaa ni karaoa anne?

BUTIMWAEA ANA TANGIRA TE ATUA

4, 5. E kangaa Iehova ni kaotiota tangirara?

4 Ngkana ti na teimatoa ni kaania Iehova, ti riai n ataa  korakoran tangirara irouna. Iangoi bwaai ni kabane ake e a tia ni karaoi Iehova ibukira. E anganira te aonnaba ae tikauarerei ae onrake n aroka aika kanikan ao maan. E a tia naba n anganira amwarake aika kangkang ao nimara te ran ae itiaki. E a tia n reireinira Iehova arana ao aroarona aika raraoi rinanon te Baibara. Ma ae moamoa riki, e boni kaota tangirara ngke e kanakoa Natina ae rangi n tangiraki irouna ae Iesu nakon te aonnaba, bwa e na anga maiuna ibukira. (Ioane 3:16) Ao ibukin te karea anne, e a reke iai ara kantaninga ae kakukurei ibukin taai aika a na roko.

5 E a tia Iehova ni katea te Tautaeka n Uea iroun te Mesia ae te tautaeka ae bwaini karawa, ae e na waekoa ni katoki rawawata ni kabane. E na karika te aonnaba aei te Tautaeka n Uea bwa te bwaretaiti, ike a nangi maeka iai aomata ma te rau ao te kukurei n aki toki. (Taian Areru 37:29) Te anga riki teuana are e a tia iai Iehova ni kaota tangirara, boni man reiakinara arora ni maiuakina te aro ae moan te tamaroa ngkai. E tuangira naba bwa ti na tataro nakoina, ao e tauraoi n taai nako n ongora. E kaotiota raoi tangirara n tatabemanira nako Iehova.

6. Tera arom ni butimwaea ana tangira Iehova?

6 Tera arom ni butimwaea ana tangira Iehova? Kaotia nakoina ae ko kakaitau ibukini bwaai ni kabane ake e karaoi ibukim. E kananokawaki bwa a bati ni boong aikai aika a aki kakaitau. E riki naba anne ngke e mena Iesu n te aonnaba. N te taina ao e katoki reberaia aomata aika tengaun, ma tii temanna are e kaitaua. (Ruka 17:12-17) Ti boni kani katotonga teuare kaitaua Iesu. Ti kani kaitaua Iehova n taai nako.

7. Korakorara tangiran Iehova iroura?

7 Ti riai naba ni kaota ara tangira ibukin Iehova. E tuangia taan rimwina Iesu bwa a riai n tangira Iehova ma nanoia  ni kabane, maiuia ni kabane, ao aia iango ni kabane. (Wareka Mataio 22:37.) Tera nanon anne?

8, 9. Ti na kangaa ni kaotia nakon Iehova bwa ti tangiria?

8 E a tau naba tii taekinan ae ti tangira Iehova? E bon aki. Ngkana ti tangira Iehova ma nanora ni kabane, maiura, ao ara iango, ti na boni kaota tangirana iroura n ara mwakuri. (Mataio 7:16-20) E kamatataaki n te reirei n te Baibara bwa ngkana ti tangira te Atua, ti na bon ongeaba n ana tua. E kangaanga karaoan anne? E aki bwa a bon “aki rawawata ana tua” Iehova.—Wareka 1 Ioane 5:3.

9 Ngkana ti ongeaba iroun Iehova, e na boni kakukurei ao e na rau nanora ni maiura. (Itaia 48:17, 18) Ma tera ae e na buokira n teimatoa ni kaania Iehova? Ti na noria.

TEIMATOA NI KAANIA RIKI IEHOVA

10. E aera ngkai ko riai n teimatoa n reiakina taekan Iehova?

10 Ko kangaa n riki bwa raoraon Iehova? E a rikirake riki kinaakin Iehova iroum rinanon reiakinan te Baibara ike e a reke iai am iraorao ma ngaia. Titeboo te iraorao aei ma te ai are ko kani kateimatoa urana. E kainnanoaki te aia ibukin teimatoan uran te ai, ao ai arom naba bwa ko riai n teimatoa n reiakina taekan Iehova bwa e aonga n teimatoa kaanin am iraorao ma ngaia.—Taeka N Rabakau 2:1-5.

N aron te ai, tangiran Iehova iroum e kainnanoa naba te aia ae e na kateimatoa urana

11. Tera aron rotakim n ana reirei te Baibara?

11 Ngkai ko teimatoa n reiakina te Baibara, ane ko na reiakini baika a na bon rota raoi nanom. Nora te baere a namakinna uoman taan rimwin Iesu ngke e kabwarabwarai nakoia taetae ni burabeti n te Baibara. A taku: “Tiaki a teke nanora ngke e taetae nakoira i aoni kawaira, ngke e kabwarabwaraa raoi nanon te Koroboki ae Tabu nakoira?”—Ruka 24:32.

12, 13. (a) Tera ae e kona n riki nakon tangiran te Atua iroura? (b) Ti na kangaa ni kateimatoa korakoran tangiran Iehova iroura?

12 N aron are a rotaki nanoia taan rimwini Kristo ngke a  a ota raoi n te Baibara, ko bae n namakina naba aron anne ngke ko a moanna n ota n te Baibara. Ko na buokaki n aei bwa ko na kinaa Iehova ao n tangiria. Ko na bon aki kani kakerikaaka te tangira anne.—Mataio 24:12.

13 Ngkana ko a riki bwa raoraon te Atua, ko a riai ngkanne ni kakorakorako ni kateimatoa kaanin am iraorao anne. Ko riai n teimatoa n reiakina taekana ao Iesu ma n iaiangoi baika ko tabe n reiakin ao arom ni maiuakini. (Ioane 17:3) Titirakiniko ni kangai ngkana ko wareka ke n reiakina te Baibara: ‘Tera reireiau n aei ibukin Iehova ae te Atua? E aera ngkai I riai n tangiria ma nanou ao maiuu ni kabane?’—1 Timoteo 4:15.

14. Ti na kangaa ni buokaki n te tataro bwa e na teimatoa ni korakora tangiran Iehova iroura?

14 Ngkana iai raoraom ni kaan, ko bae ni katoatai n taetae ma ngaia, ao aei are e a teimatoa iai kaanin ami iraorao.  N aron naba anne, ngkana ti katoatai n taetae nakon Iehova n ara tataro, e a teimatoa iai korakoran tangirana iroura. (Wareka 1 I-Tetaronike 5:17.) Te tataro bon te bwaintituaraoi ae moan te tamaroa mairoun Tamara are i karawa. Ti riai n taetae nakoina mai nanora n taai nako. (Taian Areru 62:8) Ti aki riai ni kaokioka ara tataro ae kamatenikunaaki, ma ti riai n nanona raoi ae ti taekinna. Eng, ngkana ti teimatoa n reiakina te Baibara ao n tataro mai nanora, e na teimatoa ni korakora iai tangiran Iehova iroura.

TATAEKINAN IEHOVA NAKOIA AOMATA

15, 16. Tera am iango n te mwakuri n uarongorongo?

15 Ngkana ti kan teimatoa ni kaan ma Iehova, ti riai naba n tataekina ara onimaki nakoia aomata. Bon te kakabwaia ae moan te tamaroa tataekinan Iehova nakoia aomata. (Ruka 1:74) Ao bon te mwioko are e anga Iesu nakoia Kristian ni koaua ni kabane. Ti riai ni bane n tataekina te rongorongo ae raoiroi ibukin Ana Tautaeka n Uea te Atua. Ko a kamani kakaraoa aei?—Mataio 24:14; 28:19, 20.

16 E rangi ni kakawaki te mwakuri n uarongorongo iroun te abotoro Bauro ao e aranna bwa te “bwai ae kakawaki.” (2 I-Korinto 4:7) Te mwakuri ae moan te kakawaki ae ko kona ni karaoia bon tuangakia aomata taekan Iehova ma ana kantaninga. Bon aei te anga teuana ae ko kona ni beku iai ibukin Iehova, ao a kakawaki irouna baika ko karaoi ibukina. (Ebera 6:10) Ko kona ni kakabwaiaaki naba n te uarongorongo ma naake a ongora iroum ibukina bwa ko buokiia iai aomata ao boni ngkoe bwa kam na kaaniaki ma Iehova ao ni karekea te maiu ae aki toki. (Wareka 1 I-Korinto 15:58.) Iai riki te mwakuri ae kona n anganiko te raunnano ae bati?

17. E aera ngkai e a kaumakaki te mwakuri n uarongorongo?

17 E a rangi ni kaumakaki te mwakuri n uarongorongo.  Ti riai n “uarongorongoa te taeka,” ao ti riai ni ‘kataningamarauira iai.’ (2 Timoteo 4:2) A riai ni kaongoaki aomata taekan Ana Tautaeka n Uea te Atua. E taku te Baibara: “E a kaan ana bong Iehova ae kakannato! E a kaan ao e rangi ni waekoa!” Ane “e na aki waeremwe” te toki. (Tebania 1:14; Abakuka 2:3) Eng, e nangi waekoa Iehova ni kamauna ana aonnaba ae buakaka Tatan. Ma imwain anne ao a riai n anganaki te kauring aomata bwa a aonga ni motinnanoia bwa a na beku ibukin Iehova.

18. E aera ngkai ti riai n raonia Kristian ni koaua ake tabeman riki n taromauria Iehova?

18 E tangiria Iehova bwa ti na raonia Kristian ni koaua ake tabeman riki n taromauria. E kangai te Baibara: “Ti na iaiangoira i marenara bwa ti aonga ni kaungaira nakon te tangira ma mwakuri aika raraoi, ao ti na aki kaaki arora ni bobotaki, n aron ae a taneiai iai tabemwaang, ma ti na kaungaira i marenara, ni kakorakoraira riki iai ngkai ti a nora te bong arei bwa e a kaan.” (Ebera 10:24, 25) Ti riai ni karaoa ara kabanea ni konaa n irii botaki ni kabane. E reke ara tai n ikaungaunga ao ni kakorakoraira i marenara ni bobotaki aikai.

19. Tera ae e kona ni buokira bwa ti na tangiriia tarira ao mwaanera ni Kristian?

19 Ngkana ko irii bobotaki, ane a na reke iai raoraom ni kaan ake a na buokiko n taromauria Iehova. Ko na kaitiboo iai ma taari mwaane ao aine aika kakaokoro ake titeboo arom ma ngaiia, ake a karaoa naba aia kabanea ni konaa n taromauria Iehova. Ao titeboo arom ma ngaiia ae a aki kororaoi ao a kakairua naba. Ngkana e riki anne, ko riai n tauraoi ni kabwarai aia bure. (Wareka I-Korote 3:13.) Kaatuua n taai nako iangoan aroaroia aika raraoi tarim ao mwaanem ni Kristian, bwa ngkana ko karaoa anne ko a buokaki iai n tangiriia ao ni kaaniaki riki ma Iehova.

 TE MAIU NI KOAUA

20, 21. Tera “te maiu ni koaua”?

20 E tangiria Iehova bwa a na nakoraoi maiuia raoraona ni kabane. E reireinira te Baibara bwa e na rangi ni kaokoro maiura ae ngkai ma maiura nakon taai aika a na roko.

E tangiria Iehova bwa e na reke iroum “te maiu ni koaua.” E na reke iroum?

21 Ti na maiu n aki toki n taai aika a na roko, tiaki tii i nanon 70 ke 80 te ririki. Ti nang karekea “te maiu are aki toki” ma te marurung ae kororaoi, te rau, ao te kukurei n te bwaretaiti ae tikauarerei. Anne te bwai are e atongaki n te Baibara bwa “te maiu ni koaua.” E berita Iehova bwa e na anganira te maiu ni koaua aei, ma ti riai ni karaoa ara kabanea ni konaa ngkai bwa ti aonga n “taua raoi” te maiu anne.—1 Timoteo 6:12, 19.

22. (a) Ti na kangaa n “taua raoi te maiu ni koaua “? (b) E aera ngkai ti kona n aki karekea te maiu n aki toki?

22 Ti na kangaa n “taua raoi te maiu ni koaua”? Ti riai ni “karaoa ae raoiroi” ao ni “kabatiai [ara] mwakuri aika raraoi.” (1 Timoteo 6:18) Nanon aei bwa ti riai ni maiuakina ae ti reiakinna man te Baibara. Ma e aki boto reken te maiu ni koaua man oin ara kakorakora. Ti boni kona n aki karekea te maiu n aki toki. Bon te bwaintituaraoi ae akea boona mairoun Iehova nakoia ana toro aika kakaonimaki ae kaotaki iai ana “akoi ae rianako.” (I-Rom 5:15) E boni kan anga raoi te bwaintituaraoi aei Tamara are i karawa nakoia ana toro aika kakaonimaki.

23. E aera bwa ko riai ni karaoi am motinnano aika eti ngkai?

23 Titirakiniko ni kangai, ‘I tataromauria te Atua n aron ae e tangiria?’ Ngkana ko noria bwa ko riai ni karaoi bitaki tabeua, ko bon riai ni karaoi ngkai naba. Ngkana ti ongeaba iroun Iehova ni bwaai ni kabane aika ti kona ni karaoi ao n onimakinna, e na bon riki iai Iehova bwa ara tabo ni kamanomano. E na bon teimatoa ni kamanoia ana aomata aika kakaonimaki ni kabaneani bongin ana aonnaba ae  buakaka Tatan. Ao e na taraia raoi Iehova bwa ti na maeka n te Bwaretaiti n aki toki, n aron are e beritanna. Eng, e kona n reke te maiu ni koaua iroum ngkana ko karaoi am motinnano aika eti ngkai!