Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Tera Reireiara Man te Baibara?

E karaoaki te boki n reirei n te Baibara aei bwa e na buokiko n reiakina ae e taekinaki n te Baibara ni kaineti ma reirei aika kakaokoro n ikotaki ma, e aera ngkai ti rawawata, tera ae riki n te mate, aroni karekean te kukurei n te utu, ao a a bati riki.

Tera Ana Kantaninga te Atua Ibukira?

Ko kona ni mimi bwa e aera ngkai e a rangi ni bati te kangaanga ni boong aikai. E reirei te Baibara bwa e na waekoa te Atua ni katoki aia kangaanga aomata n aron te rawawata, te aoraki, ao te mate.

MWAKORO 1

Antai te Atua?

N am iango e mutiakiniko te Atua? Reiakin riki aroarona ao arom ni kona n riki bwa raoraon te Atua.

MWAKORO 2

Te Baibara Bon te Boki Mairoun te Atua

E na kangaa te Baibara ni kona ni buokiko n am kangaanga? Bukin tera bwa ko kona n onimakin taetae ni burabeti ake iai?

MWAKORO 3

Tera Ana Kantaninga te Atua Ibukia Aomata?

Tera aron te maiu n te aonnaba ae boou ngkana e a bwaretaiti te aonnaba?

MWAKORO 4

Antai Iesu Kristo?

Nora bukina ngkai Iesu bon te Mesia are beritanaki, e roko mai ia, ao e aera ngkai Natin Iehova ngaia ae te rikitemanna.

MWAKORO 5

Te Kaboomwi ae Ana Bwaintangira te Atua ae Moanibaan te Raoiroi

Tera te kaboomwi? Ko na kangaa ni kakabwaiaaki iai?

MWAKORO 6

Ti na Nakea Ngkana Ti Mate?

Reiakinna bwa a mena ia maate ae taekinna te Baibara ao bukini mateia aomata.

MWAKORO 7

Bon Iai te Mangauti!

E a tia ni mate ae ko tangiria? Ko kona ni manga noriia? Reiakina ana reirei te Baibara ibukin te mangauti.

MWAKORO 8

Tera Ana Tautaeka n Uea te Atua?

A bati aomata aika ataa ana Tataro te Uea. Tera nanon te kibuntaeka aei: “E bia roko am Tautaeka n Uea”?

MWAKORO

E a Kaan Tokin te Aonnaba?

Iangoi mwakuri ao aroaro aika otabwaninira, ake a kaotia bwa ti a maiu ngkai imwain raoi tokin te aonnaba, n aron are e taetae ni burabetinaki n te Baibara.

MWAKORO 10

Te Koaua Ibukia Anera

A taekinaki n te Baibara taekaia anera ao taimonio. Bon iai taamnei aikai? A kona ni buokira ke ni karuanikaira?

MWAKORO 11

E Aera Ngkai E a Korakora te Rawawata?

A bati aika a iangoia bwa e riai ni bukinaki te Atua n rikin te rawawata n te aonnaba. Tera ngkoe am iango? Nora ae e taekinna te Atua ibukin rikin te rawawata.

MWAKORO 12

Ko na Kangaa n Riki Bwa Raoraon te Atua?

E kona n reke te maiu ae kukurei iai Iehova. Ko boni kona n riki bwa raoraona.

MWAKORO 13

Karinea te Bwaintangira ae te Maiu

Tera ana iango te Atua ni kabwakaan te teei, n te karinraraa, ao ni maiun te man?

MWAKORO 14

E Kona ni Kakukurei Am Utu

Te tangira are e kaotiotia Iesu bon te katoto ae a kona ni kakairi iai buumwaane, buuaine, kaaro, ao ataei. Tera reireiara mairouna?

MWAKORO 15

Aroni Kinaakin te Aro ae Koaua

Rinanoi onoua bwaai aika a kinaaki iai kaain te Aro ae koaua.

MWAKORO 16

Motinnanoia Bwa Ko na Taromauria te Atua

Baikara kangaanga aika ko kona ni kaaitara ma ngaai ngkana ko taekina am koaua nakoia tabemwaang? Ko na kangaa ni kona ni karaoa anne ma n aki kaunia?

MWAKORO 17

Te Kakabwaia ae te Tataro

E ongo am tataro te Atua? Ngkana ko na kaekaa te titiraki aei, ko riai n ataa ana reirei te Baibara ibukin te tataro.

MWAKORO 18

I Riai ni Katabua Maiuu Nakon te Atua ao ni Bwabetitoaki?

Baikara mwaneka aika kainnanoaki bwa ko aonga n tau nakon te bwabetito ibukia Kristian? Noria bwa tera ae nanonaki iai ao tera raoi aroni karaoana.

MWAKORO 19

Teimatoa ni Kaania Iehova

Ti na kangaa ni kaota ara tangira ao ara kakaitau ibukini bwaai ni kabane ake e karaoi te Atua?

Kabwarabwaraana

Nanon taeka ao kibuntaeka aika kabonganaaki n te boki ae Tera Reireiara Man te Baibara?