Te tangira bon te kawai ibukini karekean te kukurei n te utu. I-Ebeto 5:33

E riai te mare i marenan te mwaane ao te aine ae tii temanna, n aron ae taekinaki n ana kaetieti te Atua.

E karaoa ae riai nakoni buuna te buu te mwaane ae tatangira, ao e irianna ma te akoi ao ataakini baike e kainnanoi.

E riai te buu te aine ni buoka buuna.

A riai ataei n ongeaba irouia aia karo.

 Bwaina te akoi ao te kakaonimaki, ma tiaki te iowawa ao te aki kakaonimaki. I-Korote 3:5, 8-10

E taekinaki n Ana Taeka te Atua bwa e riai te buu te mwaane n tangira buuna n arona n tangiria i bon irouna, ao ai arona naba bwa e riai te buu te aine ni karinea buuna.

E aki kariaiakaki te wene n taanga i tinanikun te mare. E aki naba kariaiakaki kabatiaan te buu ni mare.

A reiakinaki utu nako n Ana Taeka Iehova, aroia ni karekea te kukurei.