E kakoauaaki ni kangaanga aika riiriki i aon te aba, bwa e a kaan rokon Ana Tautaeka n Uea te Atua. Ruka 21:10, 11; 2 Timoteo 3:1-5

E a kaman taetae ni burabetinaki n te Baibara bwaai aika bati aika riki ni boong aikai. E taekinaki iai bwa a na riki aomata bwa taani bakimwane, taan aki ongeaba irouia aia karo, taan iowawa, ao taan tangira riki kakukurein te rabwata.

A na roko mwaeiein te aba aika korakora, buaka, roongo, ao aoraki aika mwaiti. A a riki baikai ni boong aikai.

E taekinna naba Iesu bwa e na tataekinaki te rongorongo ae raoiroi ae taekan te Tautaeka n Uea, n te aonnaba ni kabutaa.Mataio 24:14.

 E na kamauna te buakaka ni kabane te Tautaeka n Uea. 2 Betero 3:13

E a kaan ana tai Iehova ni kamaunaia aomata ni kabane aika buakaka.

A na katuuaaeaki Tatan ma ana taimonio.

A na maiu te koraki ake a ongeaba iroun te Atua n te waaki ae boou ae raoiroi i aon te aba, are e nang akea iai te maaku, ae te aonnaba ae a maeka iai aomata aika onimakinia, ao n itangitangiri i marenaia.