Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Okira Iehova

 MWAKORO UOUA

Te Raraoma—“Taotaonaki n Rawawata Nako”

Te Raraoma—“Taotaonaki n Rawawata Nako”

“I buuraure ma kaainnabau imwin tekatekara ae manna 25 te ririki. A kitana naba te koaua natiu. I ituaki n aoraki aika bati mani kakaiaki. Ibukin anne, e a roko irou te bwarannano. I namakinna bwa ai akea korakorau ao I aki kona n tokanikai i aoni bwaai ni kabane. I a aki iriri bobotaki ao I a katoka au mwakuri n te ekaretia ibukin Iehova.”—June.

A BANE n rotaki aomata n te raraoma, n ikotaki naba ma ana aomata te Atua. E korea ae kangai te tia areru: “A taonainako iango n raraoma.” (Taian Areru 94:19) Ao e taku Iesu bwa ni bongin te toki, e na kangaanga riki te beku ibukin Iehova man “raraomaeakinani bwain te maiu aei.” (Ruka 21:34) Tera arom iai? Ko namakinna ae ko taonakinako n te raraoma ibukini kangaanga n te mwane, te utu ke te aoraki? E na kangaa ni buokiko Iehova bwa ko na tokanikai?

“Te Korakora ae Riaoni Korakoraia Aomata”

Ti aki kona n tokanikai i aon te raraoma n oini korakorara. E korea aei te abotoro Bauro: “Ti taotaonaki n rawawata nako . . . ti babanga arora . . .  [ao] ti kabwakaaki.” Ma e taekinna naba bwa “ti aki karibwaaki n akea ara anga ni kakammwakuri,” “ma tiaki n ae akea te kawai ni birinako mai iai” ao “ti aki kamaunaaki.” Tera ae buokira n nanomwaaka? Bon “te korakora ae riaoni korakoraia aomata,” are mairoun Atuara ae moan te mwaaka ae Iehova.—2 I-Korinto 4:7-9.

Iangoa arom rimoa ngke ko karekea “te korakora ae riaoni korakoraia aomata.” Ko uringa te kabwarabwara teuana ae kaunganano, ae kakorakorako bwa ko na kakaitau ibukin ana tangira ni koaua Iehova? E rikirake ni korakora iroum onimakinan ana berita nako Iehova, ngkana ko reiakinia tabeman taekan te Bwaretaiti? Ngkana ti kaei bobotaki ni Kristian ao n tibwaa ara onimaki nakoia tabemwaang, ti kakorakoraaki iai bwa ti na nanomwaaka i aan raraomaeakinani bwain te maiu aei. Ti karekea naba te raunnano bwa ti aonga ni kona ni beku iroun Iehova ma te kimwareirei.

“Katoongnga ao Noria ae E Raoiroi Iehova”

Ni koauana, ko kona n namakinna ae ko a atikaki nakoni karaoani baika bati n te tai ae tii teuana. N te katoto, e tuangira Iehova bwa ti na ukoukora moa te Tautaeka n Uea ao ni kateimatoa ara babaire ni bwaai n taamnei. (Mataio 6:33; Ruka 13:24) Ma tera arom n te kakaaitara, te aoraki ke kangaanga n te utu ake a riaon am konaa? Ke tera arom ngkana e anaa am tai ao korakoram am mwakuri ni kareketianti, nakon are ko kabanea ibukin te ekaretia? Ko bae n taonakinako ni kaitaraam ma uota aika bati, ao e aki tau am tai ao korakoram ibukini karaoaia. Tao ko iaiangoia naba ae e bae ni kantaningaa ae bati mairoum Iehova.

E atai arora Iehova. E bon aki kantaningaa ae bati mairoura n te baere ti kona n anga. Ao e ataia ae e kainnanoaki te tai ae bati, ibukini kaokani marurungin rabwatara ao ara iango.—Taian Areru 103:13, 14.

Iangoa te katoto teuana n aron Iehova n tabeakina te burabeti ae Eria. Ngke e bwara nanon Eria ao e maaku ike e a birinako iai nakon te rereua, e boaia Iehova ao e tua bwa e na oki ni karaoa mwiokoana? E aki. E kanakoa te anera Iehova uoua te tai bwa e na karaua ni kauta Eria ao n anganna  kanana. E ngae n anne, 40 te bong imwina ao e bon teimatoa naba Eria n raraoma ao ni maaku. Tera riki buokana mairoun Iehova? Te moan, e kaotia Iehova ae e kona ni kamanoa Eria. Te kauoua, e karauaki nanon Eria iroun Iehova ma “te bwanaa ae maraara.” Kabaneana, e kaotaraea Iehova bwa iai riki nga ma nga taan taromauria aika kakaonimaki. N te tai ae aki maan, e a manga oki ingaingana ni mwiokoana ni burabeti. (1 Uea 19:1-19) Tera te reirei iai? E taotaonakinnano Iehova ao ni kaota te nanoanga nakon Eria ngke e taonakinako n te raraoma. E bon aki bibitaki Iehova. E tabeakinira n aron are e karaoia naba nakon Eria.

Ngkana ko iangoia bwa tera ae ko kona n angan Iehova, ko riai ni karaoa ae ko konaa. Tai kabotaua te bwai ae ko kona ni karaoia ngkai ma are rimoa. E kabotauaki ni kangai: E aki kona te tia biri are e a tia ni katoka ana kataneiai i nanon namwakaina ke ririki aika bati, ni manga kaoka aron ana kataneiai rimoa ngkekei naba. Ma, e moanna mani katean tiia aika uarereke ake a na kakorakoraa ao e na nanomwaaka iai. Titeboo Kristian ma taani biri. A kataneiai ma tiaia ae a uaiakinna. (1 I-Korinto 9:24-27) E aera ko aki katea tiam n taamnei ae bebete karaoana n te tai aei? N te katoto, ko bae ni katea tiam ae kakaaean te bobotaki. Butiia Iehova bwa e na buokiko ni karokoko n tiam. Ngkana e a manga oki korakoram n te onimaki, ko na “katoongnga ao noria ae e raoiroi Iehova.” (Taian Areru 34:8) Uringnga, bwa e ngae ngke a taraa n uarereke baike ko karaoi ni kaota iai tangiran Iehova, ma a boni kakawaki irouna.—Ruka 21:1-4.

E bon aki kantaningaa ae bati mairoura Iehova n te baere ti kona n anga

“Boni Kaungaau Are I a Kamani Kantaningaia”

E kangaa Iehova ni kakorakoraa June bwa e na okiria? E taku neiei nakoira: “I teimatoa n tataroa buokau mairoun Iehova. Imwin anne, e tuangai buun natiu te mwaane taekan te runga ae na boo n au kaawa. I a iangoa kaean teuana bongin te runga anne. Ai boni kakukureira namakinan ae ko a manga mena i buakoia ana aomata Iehova! Boni kaungaau are I a kamani kantaningaia te botaki arei. I a manga beku ngkai iroun Iehova ma te kukurei. E a manena riki maiu ngkai. Ma ae kakawaki riki, I a ataia ae I aki riai ni kaokoroai ke n tiku n tii ngai. I kakaitau bwa e bon reke au tai n okira te Atua.”