E a bua ana iango te tiibu. Tao e riki anne ngke e tabe n amwarake n te tawaana n uteute, ngaia are e a raurenako ma te nanai n tiibu. Ngkai, e a aki kona n nora te nanai n tiibu ke te tia kawakintiibu ao e a tabe n roo. E a bua ao n roko n te tabo ae a ririaki iai maan ni kaakang ao e a aki kona ni kamanoa. N tokina, e a ongo te bwanaa ae e tataneiai iai, ae bwanaan te tia kawakintiibu are e biri ni kainetia, e anaia, e bautia n ana kauaatao ao n uotia nakoni mwengana.

E AKI toki Iehova ni kabotaua ma kaanga aron te tia kawakintiibu anne. E kaungaira n ana Taeka ae kangai: “Boni ngai ae N na kakaaeia au tiibu ao N na tabeakinia.”—Etekiera 34:11, 12.

“Tiibu Aika I Tabeakinia”

Antai raoi ana tiibu Iehova? Ni koauana, ana tiibu Iehova bon aomata ake a tangiria ao n taromauria. E taekinaki ae kangai n te Baibara: “Ti na taromauri ao ni bobaraaki, ti na katorobubua i matan Iehova ae te tia Karaoira. Bwa boni ngaia Atuara, ao boni ngaira aomatan ana tawaana, ao tiibu aika mena i aan ana tararua.” (Taian Areru 95:6, 7) N aroia tiibu ake a irira aia tia kawakintiibu, a ingainga naba taan taromauria Iehova n irira aia tia Kawakintiibu. Akea aia kangaanga naakai? Bon iai. N taai tabetai, a kona n riki ana toro te Atua bwa “tiibu aika uamaenako,” “tiibu aika bua” ao ‘aroia tiibu aika tiotionako.’ (Etekiera 34:12; Mataio 15:24; 1 Betero 2:25) E ngae n anne, ngkana e a tabe ni  betinako temanna, e aki mwaninga taekana Iehova ma e kantaningaia bwa e na manga okiria.

Ko iaiangoa Iehova bwa am tia Kawakintiibu? E kangaa ni kaotia bwa bon te tia Kawakintiibu ngaia ni boong aikai? Iangoi aanga aika tenua aikai:

E kaamwarakeira n te aro n taamnei. E taku Iehova: “N na kaamwarakeia n te tawaana n uteute ae raoiroi . . . A na wene ikanne n te aba ae raoiroi ibukini kaamwarakeaia maan, ao a na amwamwarake n tawaana aika rangi n raraoi.” (Etekiera 34:14) E aki bwaka ana tai Iehova n anganganira amwarake n taamnei aika kakaokoro mani kamarurung n taina ae riai. Ko kona n iangoa te kaongora, te kabwarabwara ke te viteo teuana ae e a tia ni kaekaa am tataro ni bubutii? Ko aki ngkanne kakoauaa ae e bon tabeakiniko Iehova?

E kamanoira ma ni boutokaira. E berita Iehova ni kangai: “N na kaoka ane e tiotionako, N na bauta ane e ikoaki, ao N na kakorakoraa ane e mamaara.” (Etekiera 34:16) E kakorakoraia Iehova aika a mamaara ke n taonaki n te raraoma. E bautiia ana tiibu n arona ni buokiia ni kamarurungia, ngkana a rotakibuaka tao mairouia raoia n te onimaki. Ao e a manga kaokia naake a tia n tiotionako, ao naake a kabokorakora ma namakin aika aki raraoi.

E bon tabeakinira raoi. E taku Iehova: “N na kamaiuia man taabo nako ake a uamaenako nako iai . . . N na kakaaea ane e bua.” (Etekiera 34:12, 16) E ataia Iehova bwa e boni kona n oki ana iango te tiibu ae bua. E ataa buan ana tiibu temanna, e nako n ukoukoria ao e kimwareirei ngkana e kunea. (Mataio 18:12-14) Ma e ngae n anne, e arania ni kabane taan taromauria ni koaua ni kangai: “Au tiibu, aika tiibu aika I tabeakinia.” (Etekiera 34:31) Ko mena naba i buakoia tiibu akanne.

E ataia Iehova bwa e boni kona n oki ana iango te tiibu ae bua. E kimwareirei ngkana e kunea te tiibu anne

“Kabooui Ara Bong n Aron Ake Ngkoa”

Bukin tera bwa e ukoukoriko Iehova ao ni kaoko bwa ko na okiria? Ibukina bwa e tangiriko bwa ko na kukurei. E berita bwa “a na bwaka ni karau kakabwaia” ibukia ana tiibu. (Etekiera 34:26) E na boni koro bukin te berita aei. Ko a tia n nora kakoauaana n te baere ko rinanona.

Ururing rikaaki nakoni baike ko rinanoi ngke ko a tibwa reiakina taekan Iehova. N te katoto, tera am namakin ngke ko moan reiakini koaua aika kakukurei ibukin aran te Atua, ao ana kantaninga ibukia botannaomata? Ko uringa kukurein nanom n te katiteuanaaki ma tarim n te onimaki ni boong n runga ao bwabwaro? Ko namakina te kukurei ao te raunnano, ngkana ko okira am auti imwin taekinan te rongorongo ae raoiroi nakon temanna ae kan ongora?

Ko kona ni manga karekei kimwareirei akanne. A tataro ana toro rimoa te Atua ni kangai: “Kaokira nakoim ngkoe ae Iehova, ao ti na tauraoi n okiriko. Kabooui ara bong n aron ake ngkoa.” (Bwaebwaeti 5:21) E kaekaa te tataro anne Iehova, ao a okiria ana aomata ni manga beku irouna ma te kimwareirei. (Neemia 8:17) E na karaoa naba anne Iehova nakoim.

Ni koauana, e bebete riki atongan ae ko na okira Iehova nakoni karaoana. Iangoi kangaanga tabeua ibukin okirana ao arom n tokanikai i aoia.