Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO AUA

Te Uringaaba n te Bure—“Kaitiakai Man Au Bure”

Te Uringaaba n te Bure—“Kaitiakai Man Au Bure”

“E nakoraoi aroni maiuia au utu man au mwakuri ae boou, ma I kairaki naba iai bwa N na karaoi mwakuri aika aki riai. I a moanna ni bukamarui boong ni motirawa, I a irekereke ma ana waaki te tautaeka ao I a ira te taromauri n te Aro teuana. Bon temanna naba ngai Ana Tia Kakoaua Iehova, ae I a tia ni mamaara ni bwaai n taamnei i nanon 40 te ririki. Ni waakinakon ririki aika bati, e a rikirake riki iaiangoan ae e a aki kona ni kabwarai au bure Iehova. I namakinna bwa I bure n taai nako. E ngae n anne, I a kaman ataa te koaua imwain ae I toua te kawai ae bure.”—Martha.

E KONA te uringaaba n te bure n riki bwa te uota ae karawawata. E korea aei te Uea ae Tawita: “A riaon atuu au bure, n aron te uota ae rawawata ae I aki kona uotau iai.” (Taian Areru 38:4) A tia Kristian tabeman n taonakinako n te nanokawaki ae korakora, are a iangoia bwa e aki kona Iehova ni kabwarai aia bure. (2 I-Korinto 2:7) E eti te iango anne? Te koaua bwa e na aki kabwarai am bure Iehova, e ngae ngke ko a tia ni karaoa te bure ae kakaiaki? Tiaki ngaia anne!

“Ti na Kaetii Bwaai i Marenara”

E aki kaaki taekaia Iehova taani bure aika rairi nanoia. Ni koauana, e tangiriia ni buokiia! N te kaikonaki ibukin te nati ae bakatae, e kabotauaki Iehova iroun Iesu ma te tama ae tatangira, are e kitanaki ana utu iroun natina ibukin ukoukoran te maiu ae e aki riai. Ma n te tai ae aki maan, e a iangoia te nati aei bwa e na okira mwengana. “Ngke e a ria [te nati aei], ao e a noria tamana ao e korakora nanoangaana, ao e biri n rabwatia, ao e kaboria ma ngaia.” (Ruka 15:11-20) Ko tangiria ni kaania riki Iehova ma ko namakinna bwa ko a raroa mairouna? E korakora naba nanoangaam iroun Iehova, n aron te tama are n ana kaikonaki Iesu. E ingainga ni butimwaeiko.

Ma tera arom ngkana ko kakoauaa ae a rangi n rawawata ke ni mwaitikurikuri am bure, are e aki kona ni kabwarai Iehova? Taiaoka n iangoa ana kakao ae n Itaia 1:18 aei: “‘Nakomai ngkai, ao ti na kaetii bwaai i marenara,’ bon ana taeka Iehova. ‘E ngae ngkana ai aron te kunnikai ae uraroo ami bure, ma a na kamainainaaki n aron te tino.’” Eng, e ngae ngke a taraa n aki kona ni kabwaraaki buure, kaanga aron te kunnikai ae mainaina ae kataaeaki n te uraroo, ma a kona ni kabwaraaki iroun Iehova.

E aki tangiria Iehova bwa e na teimatoa n aki rau mataniwin nanom n te bure. Ma ko na kangaa n namakina te raunnano man ana kabwarabure te Atua ao itiakini mataniwin nanom? Iangoi aanga aika uoua ake e karaoi te Uea ae Tawita. Te moan, e taku: “N na kaotii au bure nakon Iehova.” (Taian Areru 32:5) Uringnga, are e a kamani kaoko Iehova rinanon te tataro ao ko na “kaetii bwaai” ma ngaia. Butimwaea te kakao anne. Kaotii am bure nakoina ao tai karabai am namakin. E karaoa anne Tawita ngke e tataro ma nanona ni koaua ni kangai: “Kaitiakai man au bure . . . Ko na bon aki rawa nakon te nano ae uruaki ao ae karawawataaki, ngkoe ae te Atua.”—Taian Areru 51:2, 17.

Te kauoua, e karekea buokana Tawita mairoun ana burabeti te Atua are e mwiokoia ae Natan. (2 Tamuera 12:13) Ni boong aikai, e rineiia  Iehova unimwaane n te ekaretia ake a tia ni kataneiaaki bwa a na buokiia taani bure ake a rairi nanoia, ibukini kaokan aia iraorao ma Iehova. Ngkana ko kawariia unimwaane, a na kabonganai kiibu man te Baibara ao n tataro ma ngkoe ni kabebeteko, a na kakerikaaka ke ni kakeai namakin aika aki raraoi, ao a na kamarurungko n te aro n taamnei.—Iakobo 5:14-16.

E tangiriko Iehova bwa ko na namakina te raunnano n itiakini mataniwin nanom

“E a Kukurei Ane e Kabwaraaki Ana Bure”

Ni koauana, ko bae n namakinna bwa kaotan am bure nakon Iehova ae te Atua ao kawaraia unimwaane, boni baika a kangaanga riki karaoaia iroum. Akanne naba ana namakin Tawita. E “teimatoa ni kainabwabu” tabeua te tai ibukin ana bure. (Taian Areru 32:3) Ma e ngae n anne, e kakaitau ngke e kaotii ana bure ao e kaeta aroarona ao e kakabwaiaaki iai.

Te kakabwaia teuana ae namakinna Tawita, bwa e a manga oki kimwareireina. E korea ae kangai: “E a kukurei ane e kabwaraaki ana bure, ao e rabunaki ana kairua. (Taian Areru 32:1, nora te kabwarabwara mai nano) E tataro naba ni kangai: “Ko kauki riau ngkoe ae Iehova bwa e aonga n tataekina karaoiroam wiu.” (Taian Areru 51:15) E kaungaaki bwa e na kaongoia tabemwaang taekan Iehova, ngke e kabebeteaki uringaabana n ana bure ao e kakaitau ibukin ana kabwarabure te Atua.

E tangiriko Iehova bwa ko na namakina te raunnano n itiakini mataniwin nanom. Ao e tangiria naba bwa ko na kaongoia tabemwaang taekana ao ana kantaninga tiaki n te uringaaba n te bure ma n te kimwareirei ao te nano ni koaua. (Taian Areru 65:1-4) Uringa ana kakao are ‘a na kamaunaaki am bure, bwa a aonga n roko taai ni kakamaiu mairoun Iehova.’—Mwakuri 3:19.

Anne naba ae riki nakon Martha. E taku neiei: “E teimatoa natiu te mwaane n anganganai Taua-n-Tantani ao Awake! Teutana imwin teutana ao I a moanna n okira Iehova. Te bwai ae kangaanga riki karaoana ibukin okiran te Atua, bon te bubutii kabwaraani buure ake I karaoi. Ma n tokin te tai, I a tataro nakoina ao ni butiia kabwaraan au bure. I aki kakoauaa ae e bane 40 te ririki ao I a tibwa okira Iehova. I riki bwa te bwai ni kakoaua bwa imwin ririki aika bati ao e boni kona ni manga anganaki ana tai temanna bwa e na okira te Atua ao n tangiraki irouna.”