Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Reta Man te Rabwata n Tautaeka

Te Reta Man te Rabwata n Tautaeka

Nakon raora n te onimaki:

N aron ae ko ataia, a bati rongorongoia aomata n te boki ae te Baibara. A bati mwaane ao aine aika kakaonimaki ake a rinanoni kangaanga aika ti kaitaraaki naba iai. Bon iai aia namakin “n ai arora.” (Iakobo 5:17) Iai tabeman ake a taonaki ni kataaki ao n tabeaianga. A rotaki tabeman n te maraki irouia kaain aia utu ke raoia n te onimaki. Ao a bati naba ake a rotaki n te uringaaba n aia bure.

Ma a boni kitana Iehova aekan aomata akanne? A aki. A bati aika titeboo aroia ma te tia areru are e tataro ni kangai: “I tiotionako n aron te tiibu ae bua. Ukoukora am toro, bwa I aki mwanuokin am kaetieti.” (Taian Areru 119:176) Ko a tia n rinanon aeka n namakin akanne?

E aki mwaninga Iehova taekaia ana aomata, ake a tia n tiotionako man te nanai. Ibukin anne, e teimatoa n ukoukoriia ao e katoatai ni karaoa aei rinanoia raoia n te onimaki. Iangoa ana katoto Iehova ngke e buoka ana toro ae Iobi, are e a tia n rinanoni karawawata aika bati ni buani kaubwaina, mateia kaain ana utu ao reken te aoraki ae kakaiaki irouna. E nanomwaaka naba ni kaaitarai taeka aika kammaraki mairouia naake bon taani boutokaia. E ngae ngke e kairua ana iango n te tai arei, ma e aki roko n te kitana Iehova. (Iobi 1:22; 2:10) E kangaa Iehova ni buoka Iobi bwa e na manga eti ana iango?

Ana anga teuana Iehova ni buoka Iobi, bon rinanon Eriu are raona n te onimaki. Ngke e kaotii tabeaiangana Iobi, e kakauongo Eriu ao n tauraoi ni buokia. Tera ae e na taekinna Eriu? E na kakanikoa Iobi ke e na kataia ni kairoroa bwa ngaia ae riai ni bukinaki ke ni kamaamaeaki? E iangoia bwa e rietata riki nakon Iobi? E bon aki! Ngke e kairaki Eriu n taamnein te Atua ao e taku: “Bon tii te arona ngai ma ngkoe i matan te Atua ae koaua, I kateiraoaki naba man te bokaboka.” Imwina, e karaua nanon Iobi ni kangai: “Akea maakakiu ae ko riai ni maakunrang iai, ao akea te karawawata mairou ae riai n taonikonako.” (Iobi 33:6, 7) N oneani mwin are e na karawawata riki Iobi, e tatangira Eriu n anga te reirei ni kairiri ao te kaungaunga are e kainnanoia Iobi.

Taiaoka n ataia ae titeboo aron anne ma ae ti karaoia ni katauraoan te boroutia aei. Te moan, ti kakauongo ao ni karau raoi n iangoi baika riki ao aia taeka taari aika bati ake a a tia n tiotionako. (Taeka N Rabakau 18:13) Imwina, ti nenera te Baibara, ti tataro ni kananoi raoi ara iango n rongorongon Iehova ni buokiia ana toro rimoa, ake a aitara naba ma aekani kangaanga akanne. Kabaneana, ti botii rongorongo akanne man te Baibara ma baika riki ni boong aikai ni katauraoa iai te boroutia aei. Ti kaungako bwa ko na nenera te boroutia aei. Taiaoka ni butimwaea ara inga ao ara tangira.

Te Rabwata n Tautaeka ibukia Ana Tia Kakoaua Iehova