Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 16

Tera Mwiokoaia Tabonibai n te Ekaretia?

Tera Mwiokoaia Tabonibai n te Ekaretia?

Myanmar

Mwiokoaia ni bobotaki

Te kurubu ibukin te mwakuri ni minita

Kateimatoaan tamaroan te Tabo n Taromauri

E kabwarabwaraaki n te Baibara kurubu aika uoua aika kaainaki irouia taari mwaane aika Kristian ake a anganaki mwiokoaia bwa “mataniwi ao tabonibai n te ekaretia.” (I-Biribi 1:1) N aron ae ataaki, a bati taari mwaane aika mwiokoaki ni mwakuri aikai n ekaretia ni kabane. Tera aia mwakuri tabonibai n te ekaretia ae ti kakabwaiaaki iai?

A buokiia kaain te rabwata n unimwaane. Tabonibai n te ekaretia, boni mwaane aika korakora aia onimaki aika a ataei riki, a ikawai riki, a onimakinaki ao a mwakuri raoi. A karaoi mwioko aika kainnanoaki n te ekaretia ao te Tabo n Taromauri aika aki irekereke ma te angareirei ao kawakinan te nanai. Ibukin anne, a a reke iai aia tai unimwaane ni kaatuui riki aia iango i aoni mwiokoaia ae te angareirei ao kawakinan te nanai.

A karaoi mwakuri aika manena. A mwiokoaki tabeman tabonibai n te ekaretia bwa a na ibuobuoki ni butimwaeia aomata nako aika a kaei bobotaki. A mwiokoaki ake tabeman riki n te bwai n taetae ao te katangitang, tibwatibwaani booki, ana akaunti te ekaretia, ao bairean taabo n uarongorongo ibukia kaain te ekaretia. A buoka naba kateimatoaan tamaroan te Tabo n Taromauri. A kona naba n tuangaki irouia unimwaane bwa a na buokiia kaara. A kukurei tabonibai n te ekaretia ni karaoi mwakuri aika a mwiokoaki iai ao a kamoamoaaki irouia kaain te ekaretia ibukin aia mwakuri korakora ao nanoia ni kan anga.1 Timoteo 3:13.

A katea te katoto ae raoiroi n aroia mwaane aika Kristian. A rineaki taari mwaane bwa tabonibai n te ekaretia ibukina bwa a maiuakina te aroaro ni Kristian. A kakorakoraaki ara onimaki ngkana a kabwarabwara, a kairi maroro, ao ni karaoi reirei ni bobotaki. A karikirakea ingaingan nanora n aia katoto n te mwakuri n uarongorongo. A karikirakea naba te kimwareirei ao te katiteuanaaki n aroia n aantaeka nakon te rabwata n unimwaane. (I-Ebeto 4:16) Imwin tabeua te tai, a kona naba n tau ni beku bwa unimwaane.

  • Tera aroaroia mwaane aika tabonibai n te ekaretia?

  • A na kangaa tabonibai n te ekaretia ni buoka butiraoin te ekaretia?