Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 25

Bukin Tera ao A Kangaa ni Kateaki Taabo n Taromauri?

Bukin Tera ao A Kangaa ni Kateaki Taabo n Taromauri?

Bolivia

Nigeria, taraakina ngkekei ao ngkai

Tahiti

E nanonaki te ara ae te Tabo n Taromauri bwa bon nibwan te reirei man te Baibara are maroroakinaki iai Ana Tautaeka n Uea te Atua are e aki toki n tataekinna Iesu n ana mwakuri ni minita.Ruka 8:1.

Bon nibwan te taromauri ae koaua n am kaawa. E baireaki n te Tabo n Taromauri, tataekinan te rongorongo ae raoiroi ibukin te Tautaeka n Uea. (Mataio 24:14) A kakaokoro buburan ao tein Taabo n Taromauri, ma a bon tau buburaia ao e aki bati iai te kabanemwane, ao e raka i aon teuana te ekaretia ae a kabongana. N ririki aika tibwa nako, ao a tia ni kateaki nga ma nga Taabo n Taromauri aika boou ibukin rikirakeia kaain te ekaretia (ai aron ae a kateaki nimaua n te bongina). E kangaa n riki anne?Mataio 19:26.

A kateaki mani bwaintangira ake a baireaki ibukini boutokaan te mwakuri ni katobibia te aonnaba. A kanakoaki bwaintangira aikai nakon te aobiti n tararua, n te aro a kona n tauraoi mwaane nakoia ekaretia ibukini katean aia Tabo n Taromauri ke n onobwaiaki.

A kateaki irouia taan anganano aika aki kabooaki ao ni kakaokoro aia konabwai. N aaba aika mwaiti ao a baireaki iai kaain te Kurubu Ibukini Katean Taabo n Taromauri. A mwaing kaain te tiim ni kateitei ao taan anganano man te ekaretia teuana nakon are teuana i aon abaia, e ngae ngke e raroanako bwa a na buokiia kaain ekaretia n te aono anne ni katean aia Tabo n Taromauri. N aaba tabeua ao a a tia ni mwiokoaki taani Kakoaua aika mwaatai bwa a na kaira katean ao onobwaian Taabo n Taromauri n te aono are a mwiokoaki iai. E ngae ngke a bati mwaane aika taan iokinibwai aika mwaatai man te aono anne ake a anga nanoia ibukin te tabo ni kateitei, ma a a tia unimwaane n te ekaretia n te aono anne ni karekeia taani mwakuri aika bati ake a kukurei n anga nanoia. E nakoraoi te mwakuri ni kateitei, man ana ibuobuoki te taamnei ae raoiroi mairoun Iehova ao aia kakorakora ana aomata ma nanoia ni kabane.Taian Areru 127:1; I-Korote 3:23.

  • Bukin tera bwa e aranaki ara tabo ni bobotaki bwa Taabo n Taromauri?

  • A kangaa ni kateaki Taabo n Taromauri ni katobibia te aonnaba?