Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 3

E Kangaa ni Manga Kaokaki te Koaua ae n te Baibara?

E Kangaa ni Manga Kaokaki te Koaua ae n te Baibara?

Taan Reirei n te Baibara, 1870’s

Te moan Taua-n-Tantani, 1879

Te Taua-n-Tantani ni boong aikai

E taetae ni burabetinaki n te Baibara bwa imwini mateni Kristo, ao a na teirake taan reirei aika kewe mai buakoia Kristian rimoa ao a na kabwaoua te koaua man te Baibara. (Mwakuri 20:29, 30) E aki maan imwina, ao e a riki anne. A rengana ana reirei Iesu ma aia koaua Aaro ni beekan ike a a tei iai botaki n Aro ni Kristian aika kewe. (2 Timoteo 4:3, 4) Ti na kangaa ni koaua raoi bwa e a reke iroura ni boong aikai te atatai ae eti ibukin ana reirei ni koaua te Baibara?

Ana tai aei Iehova ni kaotaraea te koaua. E taetae ni burabetinna Iehova bwa ‘e na rikirake te ataibwai ni koaua n tain te Toki.’ (Taniera 12:4BK) N 1870, ao a kunea kaain te kurubu ae uarereke ake taan ukoukora te koaua bwa a bati reirein Aaro ake a aki boraoi ma ana reirei te Baibara. Mangaia are a a moana aia ukeuke ni karekean otaia ni moan reirei man te Baibara ao e kakabwaiaia Iehova bwa a a kona n atai nanoni kiibu.

A ukeuke raoi n te Baibara mwaane aika kakaonimaki. A kamanena Taan Reirei n te Baibara ake taani Kakoaua ibukin Iehova rimoa, te anga n ukeuke n reirei ae ti teimatoa ni kamanena ni boong aikai. A maroroakina te boto n reirei man te Baibara teuana imwin teuana. Ngkana a aitara ma kibun te Baibara teuana ae kangaanga otaia iai, a a manga ukeri kiibu riki tabeua ake a na kabwarabwaraa nanona. Ngke a a boraoi n iango i aon aia moti ao n noria bwa e boraoi ma kiibu riki ake tabeua, a a korea mwina. Ibukin aroia ni kariaia te Baibara bwa e na boni kabwarabwarai kibuna nako, a a manga kaoka iai te koaua ibukin aran te Atua ao te Tautaeka n Uea, ana kantaninga ibukin te botannaomata ma te aonnaba, aroia maate ao te kantaninga ibukin te mangauti. A a kainaomataaki man reirei ao mwakuri aika bati aika kewe, man aia ukeuke.Ioane 8:31, 32.

N 1879, a ataia Taan Reirei n te Baibara bwa e a riai kabutanakoan te koaua. Ngaia are man te ririki anne, a a moana karaoan te maekatin ae ti teimatoa ni boreetia ni boong aikai ae Te Taua-n-Tantani ae Tataekina Ana Tautaeka n Uea Iehova. Ti a tibwai nako ngkai koaua man te Baibara nakoia aomata n aaba aika 240 ao n taetae aika raka i aon 750. Ai korakorara ngkai rikiraken te ataibwai ni koaua!

  • Tera ae riki nakon te koaua man te Baibara imwini mateni Kristo?

  • Ti kangaa ni manga kaoka te koaua ae n Ana Taeka te Atua?