Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 14

Baikara Kuura n Reirei Aika Katauraoaki Ibukia Bwaiania?

Baikara Kuura n Reirei Aika Katauraoaki Ibukia Bwaiania?

United States

Te Kuura ni Kireata i Patterson, New York

Panama

Boni kanikinaeaia ae e a rangi ni maan Ana Tia Kakoaua Iehova te kuura n reirei. E katauraoaki te reirei ae okoro aei ibukia te koraki ake a kukurei ni kabwanina aia tai n uarongorongoa te Tautaeka n Uea, bwa a aonga ni ‘kakororaoa raoi aia mwakuri ni minita.’2 Timoteo 4:5.

Te Kuura Ibukin te Mwakuri ni Bwaiania. Ni banen ana moan ririki te regular bwaiania ni kabwanina ana tai ni beku ao e na riai n ira te reirei ae onoua te bong manna ae tao e karaoaki n te Tabo n Taromauri ae uaakan ma ngaia. Te kantaninga iai bwa e na buokaki te bwaiania ni kaaniaki riki ma Iehova, ni mwaatai riki n itera nako n te mwakuri ni minita ao n teimatoa ni kakaonimaki n ana beku.

Te Kuura n Reirei Ibukia Taan Uarongorongoa te Tautaeka n Uea. E katauraoaki te reirei ae manna uoua namwakaina aei ibukin reiakinaia bwaiania aika mwaatai aika kukurei ni kitan abaia ni beku n te tabo are a kainnanoaki iai. Titeboo iai ma a kangai: “Aio ngai; kanakoai,” ni katotonga aron Iesu Kristo ae te tia Tataekina te rongorongo ae raoiroi ae moan te kakannato are e a tia ni beku i aon te aba. (Itaia 6:8, BG; Ioane 7:29) E irekereke kitanan te aba nakon te tabo ae raroa ma karaoani bitaki tabeua ibukini kabebeteani maiuia. E kona n rangi ni kaokoro te katei, bitakini kanoan te bong ao te amwarake are e taneiai iai. E bae naba n reiakina te taetae ae boou. A buokaki n te reirei aei taari mwaane ma aine aika akea buuia ao taanga aika 23 aia ririki nakon 65, bwa a na karikirakei aroaro ni Kristian aika kainnanoaki ibukini mwiokoaia ao mwaataia are a na kona iai n uaana riki aia beku ibukin Iehova ao ana botaki.

Watchtower Bible School of Gilead. Nanon te taeka ae “Gilead” n te taetae n Ebera bon “Taani Kakoaua Aika Uanao.” Ni moa man 1943 ni katean te Gilead, ao e raka i aon 8,000 mwatiia aika otinako man te kuura aei ake a a tia ni kanakoaki bwa mitinare aika a na uarongorongo “nako tabon aonnaba,” ao e rangi n uaana aia mwakuri. (Mwakuri 13:47) Ni moan rokoia i Peru naake a otinako man te kuura anne, ao e tuai n tei te ekaretia n te aba anne. E a raka ngkai i aon 1,000 mwaitin te ekaretia ikanne. Ngke a beku ara mitinare i Tiaban, ao mwaitiia taani Kakoaua n te aba anne, e kee i aan tengaun. E a raka ngkai i aon 200,000 mwaitin taian ekaretia iai. E irekereke te kuura aei ae manna nimaua namwakaina ma reiakinan raoi Ana Taeka te Atua. A kaoaki nakon te kuura aei te koraki ake a beku bwa special bwaiania ke mitinare, te koraki ake ni mwaangan aobiti n tararua, ke naake a karaoa te mwakuri ni mwamwananga n te aono bwa a na kabanei nanoia ni kataneiaakia bwa a aonga ni buoka kateimatoaan ao kakorakoraan te mwakuri ni katobibia te aonnaba.

  • Tera bukini katean te Kuura Ibukin te Mwakuri ni Bwaiania?

  • E katakuraoaki te Kuura n Reirei Ibukia Taan Uarongorongoa te Tautaeka n Uea ibukia antai?