Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 13

Tera ae Nanonaki n te Bwaiania?

Tera ae Nanonaki n te Bwaiania?

Kanata

Te uarongorongo n te auti teuana ma teuana

Te reirei n te Baibara

Te ukeuke n reirei i bon iroum

N angiin te tai ao te taeka ae bwaiania, e nanonaki iai te koraki ake a moani katanea ao ni kaitiaka te kawai are a na toua mwina aomata. E arona aron te bwaiania Iesu ngke e karuoaki nako aon te aba bwa e na karaoa te mwakuri ni minita are e na anga iai maiuna ao ni kauka te kawai nakon te kamaiuaki. (Mataio 20:28) A kakairi irouna taan rimwina ni boong aikai n aroia ni kabanei aia tai n ‘reireinia aomata bwa a na riki bwa taan rimwini Kristo.’ (Mataio 28:19, 20) A a tia tabeman ni karaoa te mwakuri ae ataaki iroura bwa te bwaiania.

Te bwaiania bon te aomata ae kabwanina ana tai n uarongorongo. Bon taan tataekina te rongorongo ae raoiroi Ana Tia Kakoaua Iehova ni kabane. A a tia tabeman ni baireia bwa a na beku bwa regular bwaiania ike a a kabanea iai 70 te aoa ni katoa namwakaina n te mwakuri n uarongorongo. Ibukini karaoan aei, a bati ake a kauarerekei aia tai ni mwakuri ni kareketianti n iterantai. A rineaki tabeman riki nakon te mwakuri ae te special bwaiania n taabo ake e korakora iai kainnanoaia taan tataekina te Tautaeka n Uea, ike a a kabanea iai 130 te aoa ke e raka riki ni katoa namwakaina. A rau nanoia bwaiania ni maiuia ae a aki rangi ni kaubwai, bwa a kakoauaa ae e na angania Iehova baika a kainnanoi ibukini maiuia. (Mataio 6:31-33; 1 Timoteo 6:6-8) A karaoa te mwakuri n auxiliary bwaiania ngkana a kona, te koraki ake e kangaanga irouia kabwaninan aia tai ni bwaiania, rinanoni karakaan riki aia tai n uarongorongo nakon 30 ke 50 te aoa n te namwakaina.

E kairaki te aomata bwa e na bwaiania ibukin tangiran te Atua ao aomata. Ti noria ni boong aikai bwa a bati aika rangi ni kainnanoa ataakin te Atua ma ana kantaninga, n aron are e noria naba Iesu. (Mareko 6:34) Ma iai te atatai iroura ae a kona ni buokaki iai ngkai naba, ike a na karekea iai te kantaninga ae nene ibukin taai aika a na roko. E kairaki te bwaiania n tangiraia aomata bwa e na tituaraoi n anga ana tai ao korakorana ni buokiia aomata bwa a na ataa te rongorongo ae raoiroi. (Mataio 22:39; 1 I-Tetaronike 2:8) Imwin anne, e a kakorakoraaki iai ana onimaki, e a kaaniaki riki ma te Atua, ao n namakina te kukurei ae bati.Mwakuri 20:35.

  • Ko na kangaa ni kabwarabwaraa te bae nanonaki n te bwaiania?

  • Tera ae a kairaki iai tabeman bwa a na kabwanina aia tai ni bwaiania?