Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Antai Aika A Kakaraoa Nanon Iehova ni Boong Aikai?

 REIREI 9

Tera Arora ni Katauraoi ae Moan te Tamaroa Ibukin Ara Bobotaki?

Tera Arora ni Katauraoi ae Moan te Tamaroa Ibukin Ara Bobotaki?

Cambodia

Ukraine

Ngkai ko tabe n reirei n te Baibara ma temanna Ana Tia Kakoaua Iehova, ko bae ni kataia ni kaman rinanoi kaongora ni katoatai imwain am reirei. Ngkana ko kani karekei kakabwaia aika bati, ko karaoa ae riai ngkana ko karaoa naba anne imwaini kaean te botaki n te ekaretia. Ti kona ni karekei kakabwaia ngkana ti karaoa ara babaire ae teimatoa.

Bairea te tai ao te tabo are ko na ukeuke n reirei iai. N ningai te tai ae raoiroi ibukini kaatuuan am iango iai? N te moan ingabong imwaini moanakin am mwakuri ke n te tairiki imwini matuia natim? E ngae ngkana ko aki kona ni karaoa am ukeuke n reirei n te tai ae abwabwaki, ma bairea abwakin te tai ae ko kona ni karaoia iai, ao iangoia bwa e na akea te bwai ae e na katabetabeko. Kakaaea te tabo ae rau, ao tiringi bwaai nako ake a na katabetabeko n aron te rerio, te T.V. ao te tareboon ae uouotaki. E kona n ibuobuoki te tataro imwain te ukeuke n reirei bwa e na kabebetea raraomam ibukini kanoan te bong anne n te aro are ko a kaatuua am iango i aon Ana Taeka te Atua.I-Biribi 4:6, 7.

Kanikinaea am kaeka ao katauraoiko n anga am ibuobuoki. Moanna mani karekean otam raoi n te kaongora anne ni kabane. Iangoa atun te kaongora ke te mwakoro, iangoa naba irekereken atuni barakirabe ma te boto n iango, ao neneri taamnei ao titiraki ni kauring akana katuruturuaki iai reirei aika kakawaki. Imwina, wareki barakirabe ni kabane, ao kakaaei kaekaan titiraki akana iai. Kakaaei ao wareki kiibu akana kaotaki ao iangoia bwa a kangaa ni boutokaa te kaongora anne. (Mwakuri 17:11) Ngkana e a reke am kaeka, mwaakeni taeka tabeua aika kakawaki ke kibuntaeka n te barakirabe anne ake a na kauringko am kaeka. Ngkanne n tain te botaki, ko a kona ni katea baim ngkana ko kukurei n anga am kaeka n te aro ae kimototo ni bon oin am taeka.

Ngkana ko neneri reirei aika kakaokoro ake a rinanoaki ni katoa wiki ni bobotaki, ko a kaikoi riki iai iango aika boou ni “nnen [am] bwai aika kakawaki” n am atatai man te Baibara.Mataio 13:51, 52.

  • Tera am babaire ae ko kona ni moanna ibukin am katauraoi nakoni bobotaki?

  • Ko na kangaa ni katauraoiko bwa ko na anga am ibuobuoki n te botaki?