Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 1

Aekakira Aomata Aika Ana Tia Kakoaua Iehova?

Aekakira Aomata Aika Ana Tia Kakoaua Iehova?

Denmark

Taiwan

Venezuela

India

Iraman Ana Tia Kakoaua Iehova aika ko kinaia? Tao tabeman mai buakora boni kaain rarikim, raom ni mwakuri, ke raom n reirei. Ke ti bae n tia ni maroro ma ngkoe n te Baibara. Antai raoi ngaira ao e aera ngkai ti tibwaa ara koaua nakoia aomata nako?

Bon aomata ngaira n ai aromi. Ti roko man aaba ao katei aika kakaokoro. Tabeman mai buakora ngkoa boni kaain Aaro tabeua ao tabeman riki a aki kakoauaa te Atua. Ma imwain rikira bwa taani Kakoaua, ti bane ni karekei ara tai n ukeri raoi reirei man te Baibara. (Mwakuri 17:11) Ti kakoauai baike ti reiakini ao imwina ti a karaoi ara motinnano i bon iroura bwa ti na taromauria Iehova ae te Atua.

Ti kakabwaiaaki man reiakinan te Baibara. Ti kekeiaki ribuakoni kangaanga ao ai mamaarara n aroia aomata nako. Ma imwin ara kekeiaki ni maiuakini booto n reirei n te Baibara ni katoabong, ti a noria bwa a a uaana riki ao n raraoi aroaroni maiura. (Taian Areru 128:1, 2) Anne bukina teuana ngkai ti tibwai baika raraoi ake ti a tia n reiakini man te Baibara.

Ti maiuakini booto n reirei man te Baibara. A karikirakea marurungira ao karineaia aomata booto n reirei aika ti reiakin n te Baibara, n ikotaki naba ma bwainakin te kakaonimaki ao te akoi. A boutokaa naba rikirakeni marurungia botannaomata bwa e na uaana aia mwakuri ao ni karikirakea te katiteuanaaki n te utu ao te aroaro ni maiu ae riai. Ngkai ti kakoauaa ae “e aki inanonano te Atua,” ti a kaaina iai te botaki n itaritari n te onimaki ae katobibia te aonnaba ae akea iai te kakaokoroaki n te reeti ao bwaai n tutuki man te tautaeka. E ngae ngke aomata ngaira n aromi, ma ti a riki bwa aomata aika okoro.Mwakuri 4:13; 10:34, 35.

  • Tera ae a titeboo iai Ana Tia Kakoaua Iehova ma aomata nako?

  • Baikara booto n reirei ake a a tia n atai taani Kakoaua man reiakinan te Baibara?