Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 10

Tera te Taromauri n Utu?

Tera te Taromauri n Utu?

Korea Maiaki

Brazil

Aotiteria

Guinea

E tangiriia utu ni kabane Iehova man taai ake rimoa ni karokoa ngkai bwa a na karekei aia tai ni bobotaki, a na kakorakoraa aia iraorao ma te Atua ao aia iraorao i marenaia naba. (Te Tua-Kaua 6:6, 7) Anne bukina ae a kamwaawa iai te tai teuana ni katoa wiki Ana Tia Kakoaua Iehova ibukin aia taromauri n utu, ni mamaroro n te aro ae rau i aoni baika irekereke ma aia iraorao ma te Atua ake a kaineti riki ma baike a kainnanoi. Ngkana ko maeka n tii ngkoe, ko kona naba ni kamanena te tai anne ni kaaniko ma te Atua rinanon te ukeuke n reirei n te Baibara i bon iroum n te kaongora ae ko rineia.

Bon te tai ni kaania riki Iehova. “Kaania te Atua, ao ane e na kaaningkami.” (Iakobo 4:8) Ti na rikirake ni kinaa riki Iehova ngkana ti reiakini aroarona ao ana mwakuri rinanon ana Taeka ae te Baibara. Aroni moanakin te taromauri n utu ae bebete, boni karekean tabeua te tai n uaia ni wareka te Baibara ni kabaibati, tao n irira te babaire ni katoa wiki ibukin te Botaki ae Maiura ao Ara Mwakuri ni Minita. E kona n tibwatibwaaki te mwakoro are e na warekaki i aoia kaain te utu, ao imwina a a bane ni maroroakin reireiaia mani kiibu akanne.

Bon te tai ni kaanira riki ma ara utu. E kakorakoraaki aia itoman i marenaia buu mwaane ma buu aine, ngkana a kaai n reiakina te Baibara n aia utu n ikotaki naba ma kaaro ma natiia. E riai n riki bwa te bong ae kakukurei ao n rau ao a ingainga iai kaain te utu ni katoa wiki. A kona kaaro n rinei reirei aika manena ake a na maroroakin ni kaineti ma aia ririki natiia, tao n rinei man Te Taua-n-Tantani ao te Awake! ke man ara atureti n te intanete ae jw.org. Kam kona ni maroroakina te kangaanga are a aitara ma ngaia natimi n te reirei ao aroia n tokanikai iai. E aera kam aki mataku n te JW Broadcasting (tv.jw.org) ao ni kaai ni maroroakinna imwina?. Kam kona naba ni kataneiai n anenei kuuna ake a na aneneaki ni bobotaki ao ni katauraoa te amwarake ma te moi imwin te taromauri n utu.

A na bane ni buokaki kaain te utu n reiakina Ana Taeka te Atua ma te kukurei, ngkana a karekea te tai ae okoro ni katoa wiki ni botaki iai n taromauria Iehova, ao e na boni kabatiaa kakabwaiaan ami kakorakora.Taian Areru 1:1-3.

  • E aera ngkai ti kamwawaa ara tai ibukin te taromauri n utu?

  • A na kangaa kaaro ni karika te bong aei bwa e na kakukurei nakoia kaain aia utu ni kabane?