Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 11

E Aera Ngkai Ti Irii Runga Aika Bubura?

E Aera Ngkai Ti Irii Runga Aika Bubura?

Mexico

Tiaman

Botswana

Nicaragua

Itare

E aera ngkai a taraa n rangi ni kukurei aomata aikai? Ibukina bwa a ira teuana mai buakon ara runga. N aroia ana toro te Atua rimoa ake a tuangaki bwa a riai ni bobotaki tentai n te ririki, ti ingainga naba nakon ara bobotaki ni kurubu aika bubura riki. (Te Tua-Kaua 16:16) Ti kakaraoi ara botaki aika tenua ni katoa ririki n aron uoua te runga ae teuana bongina ao te bwabwaro ibukin te aono ae uabong bongina. Ti na kangaa ni kakabwaiaaki ni bobotaki aikai?

A kateimatoa ara botaki n itaritari ni Kristian. N aroia tibun Iteraera ni kimwareirei ni karaoiroa Iehova “i buakoia botaki n aomata,” ti kukurei naba ni bobotaki n taromauria ni botaki aika okoro. (Taian Areru 26:12, BG; 111:1) A a reke angara ni bobotaki aikai ni kaitibooaki ao n iraorao ma taani Kakoaua man ekaretia tabeua ke man aaba riki tabeua. Ti uotii ara katawanou ao ni kaai n amwarake n te tabo are e boo iai te runga, ao ni kauaataoa te itangitangiri ni botaki aikai aika karikirakea te onimaki. (Mwakuri 2:42) Ti a nora iai te tangira are ti a katiteuanaaki iai ma “[tarira] nako i nanon te onimaki” n te aonnaba.1 Betero 2:17.

A buoka rikiraken ara onimaki. A kakabwaiaaki ngkoa tibun Iteraera ngke a “atai taeka” man te Baibara ake a kabwarabwaraaki nakoia. (Neemia 8:8, 12, BG) A kakawaki naba iroura ana kaetieti te Baibara ake ti karekei n ruunga. A aanaki man te Baibara, booto n iango ibukini botaki nako. Ti reiakinaki arora ni kakaraoa nanon te Atua ni maiura rinanoni kabwarabwara aika kakannongora, reirei aika mwaiti mwakoroia ao kaotioti aika kaotii baika a tia n riki. Ti kaungaaki n ongoraean rongorongoia te koraki ake a a tia n tokanikai i aoni kangaangan te maiu ni Kristian n taai aika karuanikai aikai. A karaoaki kaotioti n taiani bwabwaro ibukin te aono ae ai aron ae ti a boni mena n taai ake a karakinaki n te Baibara ao n reiakinaki n reirei aika manena. E kakaraoaki naba te bwabetito n ara runga ibukia ake a kani kaota katabuani maiuia nakon te Atua.

  • E aera ngkai a kakukurei botaki n runga?

  • Ko na kangaa ni kakabwaiaaki man irakin te runga?