Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

E Kona ni Kakukurei Am Utu

 MWAKORO 5

Aroni Kateimatoaan te Rau ma Am Koraki

Aroni Kateimatoaan te Rau ma Am Koraki

“Kam na karina i aomi . . . te akoi, te nanorinano, te nimamannei, ao te taotaonakinnano.”I-Korote 3:12

E riki te utu ae boou ngkana a mare aomata. E ngae ngke ko riai n tangiriia ao ni karineia am karo n taai nako, ma e a riki ngkai buum bwa te aomata ae moan te kakawaki iroum i aon te aba. E kona ni kangaanga butimwaean aei irouia am koraki tabeman. Ma a kona ni buokiko booto n reirei man te Baibara ni karaoa ae raoiroi, bwa ko aonga ni kateimatoa te rau ma am koraki ngkai ko kakorakorako ni karikirakea am iraorao n am utu ae boou.

 1 KATEIMATOA TE IANGO AE RAOIROI IBUKIA AM KORAKI

TE BAE E TAKINAKI N TE BAIBARA: “Karinea tamam ma tinam.” (I-Ebeto 6:2) Ko riai ni karineia am karo n taai nako n aki ongeia bwa rorora ngkoe. E riai naba n ataa anne buum ngkai te nati ngaia bwa e na tabeakina ana karo ke am karo. “E aki bakantang te tangira,” ngaia are e na aki rawawata nanom n te reitaki i marenani buum ma ana karo.1 I-Korinto 13:4; I-Karatia 5:26.

TE BAE KO KONA NI KARAOIA:

  • Rarawa ni kabatiaa te bwarantiko n aron aei: “A aki toki ni kakeaa bongau am karo” ke “E bon tuai mani kukurei tinam n te bae I karaoia”

  • Kataia n iaiangoi bwaai n aron iangoia irouni buum

 

 2 KAMATOAKO NGKANA E RIAI

TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA: “E na kitana tamana ma tinana te aomata, ao e na nim ma buna: ao a na riki n ti te irikona nakai.” (Karikani Bwaai 2:24, BG) A kona n iangoia am karo bwa bon tabeia naba ngkoe ngkana ko a mare ao a tangiria ni karaoi babaire aika bati aika irekereke ma tekatekam n taanga imwin te mare nakon are ko na boni karaoia ma buum.

E a bon nakoim ma buum karaoani kaetieti ibukia ami karo aika kam na boraoi n iango iai ao kaota te tangira nakoia ngkana kam maroroakinna ma ngaiia. Ko kona ni kaota nanom ao ni maroroakinna n te aro ae mataata ma te karinerine. (Taeka N Rabakau 15:1) E na ibuobuoki bwainan te nanorinano, te akoi ao te taotaonakinnano ibukini karikirakean te iraorao ae kaan ma am koraki ao n teimatoa n “taotaon nanomi i marenami n te tangira.”I-Ebeto 4:2.

TE BAE KO KONA NI KARAOIA:

  • Ngkana ko tabeaianga bwa a a rangi n irekereke ami koraki ni maiumi, maroroakinna ma buum n akea te un

  • Kaai ni boraoi n iango ni kanakoraoani kangaanga akanne