Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 3

Aroni Kaetani Kangaanga

Aroni Kaetani Kangaanga

“Kam na kakorakoraa te itangitangiri i marenami, bwa e rabuni buure aika rangi ni bati te tangira.”1 Betero 4:8

Ngkai kam a uaia ni waakina maiumi, a na moanna naba ni kaoti kangaanga aika kakaokoro. A kona n riki kangaanga akanne man aromi ni kakaokoro n iango, ami namakin ao aromi ni karaoi bwaai ibukin aromi ni kaikawaaki. Ke a kona n riki mai tinanikun te utu ao baika a aki kantaningaaki.

Ti kona n iraraang n rarawa nakoni baika koaua ma ti kauringaki n te Baibara bwa ti na kaaitarai ara kangaanga. (Mataio 5:23, 24) E kona n nakoraoi am kangaanga ni maiuakinani booto n reirei man te Baibara.

 1 MAROROAKINA TE KANGAANGA

TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA: “Iai . . . te tai n taetae.” (Te Minita 3:1, 7) Taraia raoi bwa ko na kabanea am tai ni maroroakina te kangaanga. Kakaonimaki ni kariaia buum bwa e na ataa am namakin ao am iango n te baere ko maroroakinna. “Atoatonga te koaua” n taai nako nakoni buum. (I-Ebeto 4:25) Ti riai n rarawa nakon te un, e ngae naba ngkana e kainnanoaki kaotan nanora ni koaua iai. E kona te kaeka ma te akoi ni kauarerekea te maroro ae karika te un ae korakora.Taeka N Rabakau 15:4; 26:20.

Kateimatoa te akoi ao tai mwaninga ni kaotiota te tangira ao te karinerine nakoni buum, e ngae naba ngkana ko aki boraoi n iango ma ngaia. (I-Korote 4:6) Kataia ni kaeta te kangaanga n te tai ae waekoa ao tai katoka te reitaki i marenami.I-Ebeto 4:26.

TE BAE KO KONA NI KARAOIA:

  • Bairea ami tai ni maroroakina te kangaanga

  • Rarawa n uruana te maroro ngkana am tai n ongora bwa ane ko na manga taetae imwina

 2 KAKAUONGO AO KAREKEA OTAM

BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA: “Kam na itangitangiri i marenami . . . Biririmoa ni kaotiota te ikarinerine.” (I-Rom 12:10) E rangi ni kakawaki arom ni kakauongo. Karekea otam n ana iango buum ae irianaki ma “te atataiaomata . . . ao te nanorinano.” (1 Betero 3:8; Iakobo 1:19) Tai bakaaea te ongora. Katuka moa tabem ngkana ko kona ao kabanea nanom n tabeakina buum, ke n tuangnga ngkana kam kona ni maroroakina anne imwina. Ko na aki ‘waetata n un,’ ngkana ko iangoa buum ni mare bwa raom ni mwakuri n oneani mwin ae ko na iangoia bwa am kairiribai.Te Minita 7:9, BG.

TE BAE KO KONA NI KARAOIA:

  • Teimatoa ni kakauongo ao kauka am iango, e ngae naba ngkana ko aki kukurei n te baere ko ongoraeakinna

  • Kakauongo bwa tera ae nanonaki n te rongorongo ae taekinaki. Taraa aroni kakammwakurin rabwatani buum ni kaotiotan ana namakin ngkana e taetae ao teini bwanaana

3 KAKAIRI RAOI N ARE KAM BAIREIA

TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA: “E reke aron te aomata n te makuri nako; ma bon te kainnano uan te kaubarantiko.” (Taeka N Rabakau 14:23, BK) E aki tau karekean te boraoi n iango ibukini kanakoraoan te kangaanga. Ko riai ni kakairi raoi n are kam a a tia ni kaai ni baireia. E irekereke n aei te mwakuri korakora ao te kakorakora ae bati, ma e na bon uaana karaoana (Taeka N Rabakau 10:4) E na ‘reke boon ami mwakuri ae raoiroi’ ibukin ami mwakuri korakora, ngkana kam kaai n ibuobuoki.Te Minita 4:9, BG.

TE BAE KO KONA NI KARAOIA:

  • Iangoi aanga aika manena ae ko na karaoi ibukini kaetan am kangaanga

  • Tuoa aron rikirakem i nanon te tai teuana ma teuana