“A na mena i nanom taeka aikai, aika I tuangko n te bong aei: ao ko na reireiia raoi natim n aikai.”Te Tua-Kaua 6:6, 7, BG

Ngke e karika te utu Iehova ao e mwiokoiia kaaro bwa a na reireinia natiia. (I-Korote 3:20) Bon tabemi ngkami kaaro bwa kam na reireina natimi tangiran Iehova ao n riki bwa te aomata ae kona n uota oin uotana. (2 Timoteo 1:5; 3:15) Ko riai naba n ataa te baere i nanon natim te mwaanee ke te aine. Ni koauana, e rangi ni kakawaki am katoto. Ko kona n reireina natim n Ana Taeka Iehova n te aro ae tamaroa riki, ngkana a mena moa i nanom ana tua.Taian Areru 40:8.

 1 IANGOIA BWA A NA KAI MARORO NATIM MA NGKOE

TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA: “A riai aomata nako n aki tabwara n ongora, [ao] a na iremwe n taetae.” (Iakobo 1:19) Ko bae n tangiriia natim bwa a na namakina ae a kona ni maroro ma ngkoe n taai aika a kani maroro iai. A riai n ataia bwa ko tauraoi n ongora n te tai are a kani maroro iai. Karekea te tabo ae rau ibukin te maroro bwa e aonga n akea aia kangaanga ni bunra raoi nanoia nakoim. (Iakobo 3:18) A kona n aki bunra raoi nanoia ngkana a iangoia bwa ko iowawa ke ni kairimatoa. Bwaina te taotaonakinnano nakoia natim ao kakoauaa nakoia bwa ko tangiriia.Mataio 3:17; 1 I-Korinto 8:1.

TE BAE KO KONA NI KARAOIA:

  • Bwaina te tatauraoi ngkana a kani maroro natim

  • Maroro ma natim n taai nako, tiaki tii ngkana iai aia kangaanga

2 KAREKEA OTAM N TE BAERE A NANONNA RAOI

TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA: “E kamakura ana iango te aomata ae e wanawana.” (Taeka N Rabakau 16:20, BG) N tabetai, ko riai ni karababaa riki am iango ni baika a taekin natim bwa ko aonga n atai raoi nanoia ni koaua. A tataneiai rooro n rikirake ni karakaa taekan te bwai teuana ke n taekin bwaai tabeua n tiaki oin nanoia. “Ane kaeka te aba ngkae e tuai n ongo raoi, Ao bon te aro n nanobaba.” (Taeka N Rabakau 18:13, BG) Tai kakaiun.Taeka N Rabakau 19:11.

TE BAE KO KONA NI KARAOIA:

  • Motinnanoia bwa ko na aki kamangaoa am iango ke ni kai un n aki ongea te baere a taekinna natim

  • Kataia n uringa aron am namakin ni kaineti ma aia ririki ao te bwai ae e taraa ni kakawaki iroum

 3 BWAINA TE KATITEUANAAKI N REIREINAIA NATIMI

TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA: “Natiu, ko na ongo ana reirei tamam, Ao tai kaki ana tua tinam.” (Taeka N Rabakau 1:8, BG) E a tia Iehova n angania kaaro te mwaaka ni kairiia natiia. Kam riai n reireinia natimi bwa a na karinei ngkami ao n ongeaba iroumi. (I-Ebeto 6:1-3) A kona natimi n ataia bwa kam aki “katiteuanaaki raoi n [ami] iango.” (1 I-Korinto 1:10) Kataia n aki kaotia i mataia natimi ngkana kam aki boraoi n iango, ibukina bwa e kona ni kamamaraa karineami irouia ngkai kaaro ngkami.

TE BAE KO KONA NI KARAOIA:

  • Maroro ao kaboraoa ami iango i aon aromi n reireinia natimi

  • Ngkana a kaokoro aromi n reireinia natimi, kataia ni karekea ana iango buum iai

 4 KARAOA AM BABAIRE

TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA: “Reireia te tei aroarona ae riai” (Taeka N Rabakau 22:6, BG) E aki manennanti n riki te reirei ae nakoraoi ibukia natimi. Ko kainnanoa te babaire ibukin te reirei ni kataneiai ae irekereke ma te reirei ni kaetietiia natimi. (Taian Areru 127:4; Taeka N Rabakau 29:17) E aki tii nanonaki n te reirei ni kaetieti te katuuaa ma e irekereke naba ma buokaia natim bwa a na ataa bukini karaoan taian tua.. (Taeka N Rabakau 28:7) Reireinia naba bwa a na tangira Ana Taeka Iehova ao n iaiangoi booto n reirei iai. (Taian Areru1:2) A na buokaki iai ni karikirakea raoiroini mataniwin nanoia.Ebera 5:14.

TE BAE KO KONA NI KARAOIA:

  • Taraia raoi bwa a na ataia natim ae a kona n onimakina te Atua bwa kaanga bon te Aomata ni koaua

  • Buokiia bwa a na atai ao n rarawa nakon aroaro aika karuanikai n aroni baika a kona n noraki n te Internet ao te reitaki naba iai. Reireinia aroia n rarawa nakoia te koraki ake a kani karaoi mwakuri ni bwaitingako nakoia

“Reireia te tei aroarona ae riai”