Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ko Kan Ataa te Koaua?

Ko Kan Ataa te Koaua?

TE KOAUA ibukin tera? Ibukin titiraki tabeua aika rangi ni kakawaki ake a tititiraki iai aomata. Tao ko a bae n tia n iaiangoi aeka n titiraki aikai:

  • E tabeakinira raoi te Atua?

  • Iai te tai ae na akea iai te buaka ao te rawawata?

  • Tera ae na riki nakoira ngkana ti mate?

  • Iai te kaantaninga ibukia maate?

  • N na kanga n tataro ao n ongoraeakinaki iroun te Atua?

  • N na kanga ni karekea te kakukurei ni maiu?

Ko na kakaaei kaekaan titiraki aikai ia? Ngkana ko nakon taabo n tangoboki ke titooa aika kaboonakoi booki, ao ko na bae ni kunei booki aika nga ma nga aika aongkoa iai kaekaan titiraki aikai i nanoia. Ma n angiin te tai, a a manga boni kauntaba i marenaia booki aikai. A taraa ni manena n te tai aei booki ake tabeua, ma imwin te tai ae aki maan a a manga bane taia ao ni manga rinanoaki ke n oneaki mwia.

Ma e ngae n anne, bon iai te boki teuana ae iai i nanona kaeka aika kona n onimakinaki. Bon te boki ae koaua kanoana. E kangai Iesu Kristo ngke e tataro nakon te Atua: “Bon te koaua am Taeka.” (Ioane 17:17) Ni boong aikai, ti a ataa te Taeka anne bwa bon te Baibara ae Tabu. N iteraniba aika imwina, ane ko na nori iai kaekaan titiraki aikai tabeua aika mataata ao ni koaua man te Baibara.

 E Tabeakinira Raoi te Atua?

BUKIN TABEKAN TE TITIRAKI: Ti a maeka ngkai n te aonnaba ae taabangaki iai mwakuri n iowawa ao te ribuaka. A mwaiti Aaro aika reireinia aia aomata bwa bon nanon te Atua bwa ti na rinanon rawawata.

ANA REIREI TE BAIBARA: E tuai mani karaoa ae buakaka te Atua. E taku Iobi 34:10: “E bon raroa mairoun te Atua karaoan te buakaka; ao mairoun Teuare Moan te Mwaka te bure.” Bon iai ana kaantaninga ae tatangira te Atua ibukia aomata. Anne bukina ngkai e reireinira Iesu bwa ti na tataro ni kangai: “Tamara are i karawa, E na . . . roko ueam. E na tauaki am taeka i aonaba, n ai aron tauana i karawa.” (Mataio 6:9, 10) E rangi n tangirira te Atua n te aro are e a kakorakoraa ibukini kakoroani bukin ana kaantaninga.Ioane 3:16.

Nora naba Karikani Bwaai 1:26-28; Iakobo 1:13; ao 1 Betero 5:6, 7.

Iai te Tai ae na Akea Iai te Buaka ao te Rawawata?

BUKIN TABEKAN TE TITIRAKI: A teimatoa ni mate aomata aika rangi ni mwaiti n te buaka. Ti a bane n tia n rotaki ni karawawataia aomata.

ANA REIREI TE BAIBARA: E taetae ni burabetina te tai are e na karekea iai te rau i aon te aba ni kabutaa te Atua. A na ‘aki manga reireiaki aomata te buaka’ i aan Ana Tautaeka n Uea te Atua i karawa. Ibukin anne, a nang “ororoi aia kabaang ba winibarau.” (Itaia 2:4) E na kamaunai aaro n ribuaka ni kabane ao rawawata te Atua. E berita te Baibara ni kangai: “E na kabane rannimataia te Atua ni kaoi mai mataia. Ao e na akea riki te mate, ao e na akea naba te nanokawaki, ma te tang ma te maraki: ba a mauna nako bwaai rimoa [n ikotaki ma aro n ribuaka ao rawawata ni boong aikai].”Te Kaotioti 21:3, 4.

Nora naba Taian Areru 37:10, 11; 46:9; ao Mika 4:1-4.

Tera ae na Riki Nakoira Ngkana Ti Mate?

BUKIN TABEKAN TE TITIRAKI: A reireinia aomata angiia Aaro n te aonnaba, bwa iai te bwai i nanon te aomata ae e teimatoa ni maiu imwini matena. A kakoauaa tabeman bwa a kona ni kaikoakiia akana maiu maate, ke a katuuaaeaki aika buakaka iroun te Atua ni kabuekaia n te ai ni moone n aki totoki.

ANA REIREI TE BAIBARA: Ngkana a mate aomata, a a bon roko ngkanne n tokiia. E taekinaki ae kangai n Te Minita 9:5: “A bon aki ata te bwai teuana akana mate.” Kioina ngkai a aki ataa te bwai teuana maate ke n namakinaaba, a aikoa kona ngkanne ni kaikoakia ke ni buokiia aika maiu.Taian Areru 146:3, 4.

Nora naba Karikani Bwaai 3:19 ao Te Minita 9:6, 10.

 Iai te Kaantaninga Ibukia Maate?

BUKIN TABEKAN TE TITIRAKI: Ti kani maiu ao ni kukukurei ni maiura aei ma aomata aika ti tangiriia. Ti na boni bae n namakina te ingaingannano ni kani manga noriia aomata aika ti tangiriia ake a a tia ni mate.

ANA REIREI TE BAIBARA: A na manga kautaki angiia aomata ake a a tia ni mate. E berita Iesu bwa ‘a na oti nako ake a mena i nanon ruaia ni mate.’ (Ioane 5:28, 29) Ni kaineti ma ana moani kaantaninga te Atua, a na reke aia tai te koraki ake a na manga kautaki nako aon te aba, ni maiu i aon te aonnaba ae te bwaretaiti. (Ruka 23:43) E nanonaki n te berita ibukin te tai ae na roko aei, te marurung ae kororaoi ao te maiu n aki toki ibukia aomata aika ongeaba. E taekinaki ae kangai n te Baibara: “A na abana te aba akana raoiroi, ao a na mamaeka iai n aki toki.”Taian Areru 37:29.

Nora naba Iobi 14:14, 15; Ruka 7:11-17; ao Mwakuri 24:15.

N na Kanga n Tataro ao n Ongoraeakinaki iroun te Atua?

BUKIN TABEKAN TE TITIRAKI: Angiia aomata n Aaro ni kabane a bon tatataro. Ma e ngae n anne, a mwaiti aika a namakinna bwa a aki kaekaaki aia tataro.

ANA REIREI TE BAIBARA: E reireinira Iesu bwa ti na rarawa ni kaokioki taeka aika a a kaman koreaki n ara tataro. E taku: “Ngkana kam tataro, ao tai kabatiai ami taeka aika akea nanoia.” (Mataio 6:7, Nu Tetemanti n te Taetae ni Kiribati ae Ngkai) Ngkana ti tangiria bwa e na ongoraeaki ara tataro iroun te Atua, ti riai n tataro n aron ae e kukurei iai. Ni karaoan anne, ti riai n reiakina moa nanon te Atua ao ngkanne ti a kona n tataro n aron are e boraoi ma nanona. E kabwarabwaraki ae kangai n te 1 Ioane 5:14: ‘Ngkana ti bubutii te bwai teuana n ai aron nanon te Atua, ao E na bon ongo i roura.’

Nora naba Taian Areru 65:2; Ioane 14:6, 14; ao 1 Ioane 3:22.

N na Kanga ni Karekea te Kakukurei ni Maiu?

BUKIN TABEKAN TE TITIRAKI: A mwaiti aomata aika kakoauaa, bwa e na reke irouia te kukurei man te mwane, te kakannato ke tikiraoia. Ngaia are a a ukeri baikanne, ao n tokina a a noria bwa e tuai man reke irouia te kukurei.

ANA REIREI TE BAIBARA: E kaota kingin te kukurei Iesu ngke e kangai: “A a kabwaia akana iai kainnanoan te Atua irouia” (Mataio 5:3, Nu Tetemanti n te Taetae ni Kiribati ae Ngkai) E kona n reke te kukurei ni koaua tii ngkana ti tou mwini mwaneka aika kaineti ma katokan nanora ni baika ti kainnanoi ibukini kan ataan te Atua ao ana kaantaninga ibukira. E mena te koaua anne n te Baibara. Ngkana ti ataa te koaua anne, ti a ataa iai te bwai ae rangi ni kakawaki ao ae e aki. Ngkana ti kariaia kairirara n ana koaua te Baibara ni karaoan ara motinnano ao ara mwakuri, e na rangi ni manena riki iai ngkanne maiura.Ruka 11:28.

Nora naba Taeka N Rabakau 3:5, 6, 13-18 ao 1 Timoteo 6:9, 10.

 Aio bon neneran kaekaan titiraki aika onoua man te Baibara, n te aro ae kimototo. Ko kani kabatiaa riki am atatai? Ngkana ko mena i buakoia te koraki ake a ataa “kainnanoan te Atua irouia,” akea te nanououa bwa ko na boni bae ni kani kabatiaa riki am atatai. Tao ko bae n tia naba n iangoi kaekaan titiraki riki tabeua n aron aikai: ‘Ngkana ngaia bwa e tabeakinira te Atua, ao e aera ngkai e aki katoka te buakaka ae bati ao te rawawata mani moani karikani bwaai ni karokoa ngkai? N na kanga ni kanakoraoa aroaroni maiu n au utu?’ A kaekaaki titiraki aikai ao aika bati riki, n te aro ae tabwanin raoi ao ni karaunano n te Baibara.

Ma e ngae n anne, a mwaiti ni boong aikai aika a boni baenikai naba n ukeuke n te Baibara. A iangoia bwa e rangi ni matenten ao ni kangaanga warekana ao otaia naba iai. Ko tangira buokam ni kakaeani kaekaan titiraki n te Baibara? Iai aia bwai n ibuobuoki Ana Tia Kakoaua Iehova aika uoua ake a kona ni buokiko.

Te moan, bon te boki ae Tera Ana Reirei ni Koaua te Baibara? are e a tia ni katauraoaki bwa buokaia aomata aika tatabetabe, bwa a na kona iai n nenera te Baibara ibukini kaekaan titiraki aika kakawaki. Te kauoua bon te reirei n te Baibara ma ngkoe n am auti n akea boona. E kona temanna Ana Tia Kakoaua Iehova ae maeka n uakaan ma ngkoe, ae e a tau ibukini kairan te reirei man te Baibara, ni kawariko n am auti ke n te tabo riki teuana ae angaraoi nakoim, ni kabanea te tai teutana ni maroro ma ngkoe n te Baibara ni katoa wiki. A a tia ni kakabwaiaki man te waaki aei, mirion ma mirion aomata ni kabutaa te aonnaba. A mwaiti mai buakoia aika a a tia n reke irouia te motinnano ae kakukurei ae kangai: “E a tia n reke irou te koaua!”

Akea te bwai ae kakawaki riki ae ti kona ni karekea. E kainaomataira ana koaua te Baibara, mani koaua aika boto i aoni maakakia taimonio, te mangaongao, ao te maaku ae korakora. E anganira naba te kaantaninga ae raoiroi, arora ae e na manena iai maiura ao te kimwareirei. E taku Iesu: “Kam na ata te koaua, ao e na kainaomataingkami te koaua.”Ioane 8:32.