Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 TITIRAKI 8

Tera ae I Riai n Ataia Ibukin te Mwakuri n Tangako?

Tera ae I Riai n Ataia Ibukin te Mwakuri n Tangako?

BUKINI KAKAWAKINA

Ni katoa ririki, mirion ma mirion aika taumatoaaki n tauaki ke ni bwainikirinaki n aron anne, ao a mamatanaki riki rooro n rikirake.*

E ngae ngke e kaatuuaki riki taekaia aine n te kaongora aei, ma booto n reirei ao ibuobuoki iai a kaineti naba nakoia ataeinimwaane.

TERA AE KO NA KARAOIA?

Akea te bwai ae e ataia Annette ao e a bouaaki naba i aontano iroun teuare e na taua. E taku neiei, “I kabanea au konaa ni kaitaraa. I kataia n tatakarua ma e aki otinako bwanaau. I ineakinna, I toubekaia, I oreia, ao I kuritia. Ikanne are I a namakina naba ewarakiu n te biti ao ai akea korakorau.”

Ngkana ko rinanon te aekaki anne, tera arom iai?

TEEI MOA AO IANGO!

E ngae ngke ko tauraoi bwa tao ko taratara raoi ngkana ko ririaki i tinaniku n te bong, ma a kona n riki baika bubuaka. E kangai te Baibara, “A aki tokanikai n taai nako akana birimwaaka n te kabobirimwaaka . . . ao a aki naba nanakoraoi n taai nako aroia akana iai aia atatai, ibukina bwa a taonakinako ni kabane n te tai are a riki iai baika aki kantaningaaki.”Te Minita 9:11.

N aron Annette, a tauaki naba tabeman rooro n rikirake iroun te aomata ae a aki kinaa. Ake tabeman, iroun te aomata ae a kinaa ke boni kaain aia utu. Ngke ai tibwa tebwina ana ririki Natalie, ao e karaoaki te mwakuri n tautau nakoina iroun te teinimwaane ae tebwi tabun ana ririki ae kaain rarikia. E taku neiei, “I rangi ni maaku ao ni maamaa n te moantai, ao I aki kaokaotia.”

 KO AKI RIAI NI BUKINAKI

E teimatoa Annette ni kaaitara ma namakinan ae te baere riki nakoina bon ana bure. E taku: “I teimatoa n iaiangoa te tairiki arei, ao I namakina ae I riai ni kakorakoraai riki ni kaitaraa teuarei. Ni koauana, imwin ewarakiu, ao I a taonakinako n te maaku. Ai akea riki te bae I kona ni karaoia, ma irou I bon riai ni karaoa te bwai teuana.”

E kabokorakora naba Natalie ma namakinan ae te baere riki bon ana bure. E taku: “I bon aki riai n rangi n onimakina temanna. Iai aia tua au karo bwa ti riai n takaakaro tii ngai ma tariu i tinaniku, ma I aki ongo. Ngaia are irou boni ngai ae I karekea ana tai kaain rarikira bwa e na kumeai. E rotakibuaka au utu n te baere riki ao I namakinna bwa boni ngai ae I karekea rawawataia ae korakora. Boni ngai ae I kabokorakora riki ma anne.”

Ngkana titeboo am namakin ma Annette ke Natalie, kaatuua n am iango ae te aomata are tauaki e aki kukurei n te baere e karaoaki. A kauarerekea kakaiakin te bure anne tabeman, n taekinna bwa bon anne aroia ataeinimwaane, ke aine ake a tauaki a boni wewetea karaoan anne. Ma bon akea ae e riai n reke anne nakoina. Ngkana ngkoe naba temanna ae karaoaki nakoim te mwakuri ae rangi ni buakaka aei, ko aki riai ni bukinaki iai!

E koaua ae e bebete warekan ae “ko aki riai ni bukinaki,” ma e kona ni kangaanga kakoauaana. Tabeman a karabai aia namakin ibukin te baere riki ao a rotakibuaka n iangoan ae bon aia bure, n ikotaki ma namakin riki tabeua aika aki raraoi. Ma antai ae e na kabwaia riki ngkana ko kainabwabu, ngkoe ke te tia tautau? Ko bon riai n iangoa karaoan te bwai teuana i bon ibukim.

TAEKINNA

Ko kona n taonakinako ngkana ko karabai am namakin i bon iroum. E aera ko aki karekea buokam ni maroroakinna ma temanna?

E karakinaki n te Baibara bwa ngke e korakora rawawatan te mwaane ae raoiroi ae Iobi, e a taekina aei: “N na taetae i buakoni korakoran rawawatau!” (Iobi 10:1) Ko kona ni kakabwaiaaki naba ngkana ko karaoa anne. Ngkana ko maroro ma te aomata ae ko onimakinna, ko kona ni buokaki iai n tokanikai i aon te baere riki ao ni kabebeteaki man namakin aika karawawata.

E kakoauaa anne Annette. E taku: “I maroro ma raoraou ni kaan, ao e kaungaai bwa N na maroroakinna ma unimwaane n au ekaretia. I kukurei ngke I karaoa anne. A tekateka i rarikiu n taai tabetai ao a taekina raoi te bwai ae I kan ongo, ae te baere riki bon tiaki au bure. Bon tiaki naba au bure teutana.”

E maroroakina te baere riki Natalie ma ana karo. E taku neiei, “A boutokaai ao a kaungaai bwa N na maroroakinna, ao anne are e a buokai bwa N na aki rangi n rawawata ao n un i nanou.”

E reke naba kabebetean Natalie n te tataro. E taku, “I buokaki ngkana I taetae nakon te Atua, moarara riki n taai ake I namakinna iai bwa I a aki kona ni manga onimakina te aomata temanna. I bunra nanou ngkana I tataro ao I namakina te rau iai ao te bebete.”

Ko kona naba ngkoe ni kunea ae iai “te tai ni kamarurung.” (Te MInita 3:3) Tabeakina raoi rabwatam ao rarawa n iangoi baika bubuaka ma iangoi baika kakukurei. Karekea te motirawa ae tau. Ao ae kakawaki riki, onimakina te Atua ae Iehova ae anganga te kabebetenano n aekana nako.2 I-Korinto 1:3, 4.

NGKANA KO A IKAWAI AO KO A TAU N IRAORAO

 Ngkana te teinnaine ngkoe ae ko kaririaki bwa ko na karaoi mwakuri aika kammaira, akea buren ae ko na kamatoako n taekina aei, “Tai karaoa anne!” ke, “Kanakoa baim mai aou!” Tai kainabwabu ibukin raraomam bwa tao e nang kitaniko raom. Ngkana e katokiko ibukin anne, e bon aki tau n reitinako te iraorao ma ngaia! E bon tau n reke iroum te mwaane ae raoiroi, ae e karinea rabwatam ao booto n reirei ake ko maiuakin.

TITIRAKI I AON TE MWAKURI N TANGAKO

“N te kauarinan, a kakatika bukin au buraa ataeinimwaane ao n taekin taeka aika rangi ni kamatauninga n aron ae, N na kukurei riki ngkana I kariaia te wene n taanga ma ngaiia.”—Coretta.

N am iango ataeinimwaane aikai

  1. A kangongoo?

  2. A kababa?

  3. A karaoa te mwakuri n tangako?

“E taekin taeka aika aki raoiroi nakoiu te teinimwaane temanna i aon te bwati ao e katikai. I orea baina ni kanakoa ao I tuangnga bwa e na kenako. N taraakiu irouna kaanga iai aorakin au iango.”—Candice.

N am iango tera ae e karaoia te teinimwaane aei nakon Candice?

  1. E kangongoo?

  2. E kababa?

  3. E karaoa te mwakuri n tangako?

“N te ririki ae nako, e tutuangai te teinimwaane temanna bwa e nano irou ao e kan iraorao ma ngai, e ngae ngke I aki toki ni karautaeka nakoina. N tabetai e kabubuta baina i aoni baiu, ao I tuangnga bwa e na katokia, ma e bon aki. N te taina ngke I kabaea au kau, ao e a ringa naba bukiu.”—Bethany.

N am iango te teinimwaane aei:

  1. E kangongoo?

  2. E kababa?

  3. E karaoa te mwakuri n tangako?

Te kaeka ae eti nakon titiraki akana tenua bon C.

Tera kaokoron te mwakuri n tangako ma te kababa ke te kangongoo?

Te mwakuri n tangako e karaoaki iroun temanna, ae n angiin te tai e aki kukurei iai are e karaoaki nakoina. E reitinako naba e ngae ngke e tuatua te aomata are kumeaki bwa e na katokaki.

Bon te kangaanga te mwakuri n tangako, e kona ni karekea te mwakuri n tautau.