Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Kaekaan Titiraki Aika 10 Aia Titiraki Rooro n Rikirake

 TITIRAKI 3

N na Kangaa ni Maroro ma Au Karo?

N na Kangaa ni Maroro ma Au Karo?

BUKINI KAKAWAKINA

Ngkana e ririkirake nakoraoin reitakim ma am karo, e na nakoraoi riki naba maium.

TERA AE KO NA KARAOIA?

Iangoa te bwai ae riki aei: Bon tairikin te Katenibong. A a tia taben Geoffrey ae 17 ana ririki, ao ai bon ana tai ngkai ni kaokirii! E kamaiua te TV ao n tekateka n ana kaintekateka ae rangi n tatangiria.

N te tai anne ao e a tei naba tamana n te mataroa, ao e aki kukurei.

“Geoffrey! E aera ngkai ko a kabanetai n taamnei ao ko na buoka tarim are uarereke ma ana bwai n reirei? Ko bon aki kona n ongo ae ko tuangaki!”

“Ti a bora,” e bwangurengure Geoffrey ao e ongo tamana.

E tei tamana ao e taku, “Tera ae ko taku nao?”

“Akea, Dad,” e taetae Geoffrey ma te ikenrawa ao e karerei matana.

E roko unin tamana ao e taku ma te bwanaa n un, “I aki kukurei n teini bwanaam anne!”

Ngke arona bwa ngkoe Geoffrey, ko na kangaa n totokoa rikin te kauntaeka aei?

TEEI MOA AO IANGO!

Reitakim ma am karo kaanga ai aroni kabutan te kaa. Ngkana e tukaki kawaim, ko na kakaaea kawaim teaina.

 N TE KATOTO:

E taku te teinnaine ae Leah: “E kangaanga irou bwa N na maroro ma tamau. N tabetai ao I kataetaea teutana, ma e taku, ‘Kabwaraa au bure, ko kataetaeai?’”

AANGA AIKA TENUA AKE E KONA NI KARAOI LEAH.

 1. E na takarua nakon tamana.

  E takarua ni kangai Leah, “Taraia, e rangi ni kakawaki aei! Ongora!”

 2. E na aki manga kataetaea tamana.

  E a aki kani manga kataia Leah n taekina ana kangaanga nakon tamana.

 3.  

  E maroro Leah imwina riki ma tamana n itaramata, ke e korea ana reta nakoina ni kaota ana kangaanga.

E nga iai ae ko na kaungaa Leah bwa e na karaoia?

IANGOIA: E tabetabe taman Leah ao e aki ataia ae e un neiei. Ngaia are ngkana e rinea A, e kona n aki ota tamana ibukin tatakaruana. Karaoan aei e na aki kona riki iai tamana ni kakauongo n ana taeka, ao e aki naba kaota karineana iai. (I-Ebeto 6:2) Ngaia are bon akea nakoraoin te anga aei ibukia ni kabane.

N aron ae ko aki riai ni kariaia te baere tuka kawaim bwa ai tokini kawaim, ko kona naba ni kakaaea angam n reitaki ma am karo

E kona n rangi ni bebete riki karaoani B, ma e aki kaotaki te wanawana iai. Bukin tera? Ibukina bwa ngkana e na tokanikai n ana kangaanga Leah, e riai ni maroroakinna ma tamana, ao ngkana e na buokaki iroun tamana, e riai moa tamana n ataa ana kangaanga. Bon akea te bae kona n reke n te kainabwabu.

Ma ni karaoan C, e a kaotia iai Leah bwa e aki kariaia te bwai n tutuki n te kawai bwa ai tokini kawaina. Ma e kataia ni maroroakina te kangaanga n te tai riki teuana. Ao ngkana e rinea ae e na kororeta nakon tamana, e na waekoa n namakina riki te bebete.

Korean ana reta e kona naba ni buokia ni kabwarabwaraa raoi te baere e kan taekinna. Ngkana e a wareware tamana iai, e na ataa raoi te bae e kataia n tuangnga, ao ni buokaki riki n ota n ana kangaanga neiei. Ngaia are e uaana riki C ibukin Leah ao tamana. N aki ongeia bwa a itaramata ni maroro ke rinanon te reta, ma te anga aei e ira raoi ana kaungaunga te Baibara are a na “ukoukori baika karekea te rau.”I-Rom 14:19.

Baikara riki aanga ake e kona ni karaoi Leah?

Noria ngkana ko kona n iangoa teuana, ao koreia i nano. Imwina, koreia bwa tera ae kona n reke mai iai.

 KABWARABWARAA RAOI TE BAE KO NANONNA

Uringnga are te baere ko nanonna n am taeka e kona ni kaokoro ma are a iangoia am karo.

N TE KATOTO:

A titiraki am karo bwa e aera ngkai ko taraa n aki kukurei. Ko kaeka ni kangai, “I aki kani maroroakinna.”

Ma otaia am karo ko kangai: “I aki kona ni maroro ma ngkami bwa I aki onimakiningkami. N na maroroakina au kangaanga ma raoraou ao tiaki ngkami.”

Iangoia bwa aongkoa ko kaaitara ma te kangaanga teuana ao a kani buokiko am karo. Ma ko taku: “Tai raraoma. I bon rabakau arou iai.”

 • Otaia am karo ko kangai:

 • Am kaeka ae tamaroa riki: