Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Kaekaan Titiraki Aika 10 Aia Titiraki Rooro n Rikirake

 TITIRAKI 5

Tera Arou Ngkana Iai ae E Kakani Maiubuaka Nakoiu n te Reirei?

Tera Arou Ngkana Iai ae E Kakani Maiubuaka Nakoiu n te Reirei?

BUKINI KAKAWAKINA

Arom iai e kona ni kanakoraoa riki te kangaanga, ke ni kakorakoraa.

TERA AE KO NA KARAOIA?

Iangoa te bwai ae riki aei: E a aki kan nako n reirei Thomas n te bong aei, ke ningabong, ke rimwi riki. E riki aei tenua te namwakaina n nako ngke a kabutii taekana aika rangi ni buakaka raona n reirei. Imwina, a a weweteia n aara ni kaenaena. N tabetai, iai ae e kabwakai ana boki Thomas mai baina ao aongkoa tiaki nanona, ke tao iai aika mena i akuna ao e ineakinna temanna, ma ngkana e tanrikaaki Thomas, e a aki ataia bwa antai. Ngkoananoa, e a roko riki ni korakorana bwa e a kakamaakaki Thomas i aon te intanete . . .

Ngke arona bwa Thomas ngkoe, tera arom iai?

TEEI MOA AO IANGO!

Tiaki nanona bwa ai bon akea te bae ko kona ni karaoia! Ko boni kona ni kaitaraa ane e kakani maiubuaka nakoim n aki un. N te aro raa?

  •   TAI UN. E kangai te Baibara: “E kaotiotii ana namakin ni kabane te aomata ae nanobaba, ma e teimatoa n rau te aomata ae wanawana.” (Taeka N Rabakau 29:11) Ngkana ko teimatoa n aki un ao n aki taraa n un, ane a na bwara nanoia taani kakani maiubuaka.

  • TAI KABOOA MWIN TE BUAKAKA. E kangai te Baibara: “Tai kabooa ana buakaka te aomata n te buakaka.” (I-Rom 12:17) E na kakorakoraa riki te kangaanga ukeran ae ko na kataea kaim.

  • KARAROAKO MAN TE KANGAANGA. E kangai te Baibara: “E nora te kabuanibwai ane e ataibwai ao e karabaa.” (Taeka N Rabakau 22:3) Kabanea am konaa ni kararoaia naake a na karekea te kangaanga, ao taabo ake a kona ni kumeiko iai naake a kakani maiubuaka.

  • KAEKA N ARON AE AKI KANTANINGAAKI. E kangai te Baibara: “E rairaanako te un ae korakora te kaeka ae nimamannei.” (Taeka N Rabakau 15:1) Kataia ni karaoia n te kamanga. N te katoto, ngkana e taku ane e kakani maiubuaka bwa ko kaububura, ko kona ni kakuia angam ao ni kangai, “Eng, tao I a riai ni kabwakaa rawawatau!”

  • KAMWAAWAKO. E taku Nora ae 19 ana ririki: “Ngkana ko kainabwabu ko kaotia bwa ko ikawai ao ni korakora riki nakon ane e kumeiko. E oti n anne bwa iai iroum te taotaonakinnano ae akea iroun ane e kakani maiubuaka.”2 Timoteo 2:24.

  • KAOTIA BWA KO KONABWAI. A kona taani kakani maiubuaka ni kinaia te koraki ake a iangoiia i bon irouia bwa akea bongaia, ao a aki kona ni bon tei ibukia. Ni kaitaraan anne, a bati aika kakani maiubuaka ake a na kerikaaki ngkana a ataia bwa akea korakoraia i aom.

  • KAONGOA TEMANNA. E taku temanna ae te tia reirei mai mwaina: “I kakaungaa ane e kakani maiubuaka te aba nakoina bwa e na taetae. Bon te bwai ae eti ae riai ni karaoaki, ao e kona ni kamanoia ake tabeman mai iai.”

Kaotiotan ae ko konabwai e kona n anganiko te korakora ae akea iroun ane e kakani maiubuaka