Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Warekaia Iteraera 4:1-49

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Aia mwakuri tibuni Koata (1-20)

  • Aia mwakuri tibuni Kerition (21-28)

  • Aia mwakuri tibuni Merari (29-33)

  • Mwin te wareaomata (34-49)

4  E a taku ngkai Iehova nakoni Mote ma Aaron:  “E riai ni karaoaki te wareaomata ibukia tibuni Koata+ mai buakoia tibun Rewi, n aia utu nako ao n aia koraki mairoun tamaia,  ake aomata ni kabane ake man 30+ nakon 50 aia ririki,+ ake te koraki ake a mwiokoaki bwa a na mwakuri n te umwa ni botaki.+  “Aio aia mwakuri tibuni Koata n te umwa ni botaki.+ Bon te bwai ae moan te tabu te baei:  A na roko Aaron ma natina mwaane ngkana e nangi mwemwenako te kaembwa, ao a na karuoa te keeten+ ao a na rabuna iai te Ati ni Berita.*+  A na kaaki te rabuna ae kunin te tiire i aona ao n taakina te kunnikai ae buruu i aona, ao a na kanimwi kaai+ ni nneia ibukin uotakina.  “A na taakina naba te kunnikai ae buruu i aon taiboran te bwerena ae kaotiotaki,+ ao a na kaaki i aona raurau, mwangko, boora, ao taian tiaeki ibukin te karea ae te moi.+ E riai n titiku i aona te bwerena are te karea+ ae riai ni kakareanaki.  A na taakina te kunnikai ae uraroo i aoni baikanne ao n rabuna te taibora n te rabuna ae kunin te tiire, ao a na kanimwi kaai+ ni nneia ibukin uotakina.  A na anaa ngkanne te kunnikai ae buruu ao n rabuna te kaintaura+ are ibukin te oota, n ikotaki ma taurana,+ taati ake a kabonganaaki ibukin tauani wikina, baan ake nneni wikin taura ake a a tia ni kabonganaaki, ao nneni bwaana nako,+ ake a kabonganaaki ibukini kateimatoaan uran te kaintaura. 10  A na niniria ma bwaina nako n te rabuna ae kunin te tiire ao ni kaaki i aon te bao* ibukin uotakina. 11  Ao a na taakina te kunnikai ae buruu i aon te baonikarea ae te koora,+ ao n rabunna n te rabuna ae kunin te tiire, ao a na kanimwi kaai+ ni nneia ibukin uotakina. 12  A na anai ngkanne bwaai nako ake a kabonganai+ n aia beku n te tabo ae tabu, ao a na kaaki i nanon te kunnikai ae buruu ao n rabuni n te rabuna ae kunin te tiire, ao a na kaaki i aon te bao ibukin uotakina. 13  “A riai ni kanakoa te mannang* man te baonikarea,+ ao n taakina i aona te kunnikai ae beboo. 14  A na kaaki i aona bwaini mwakuriana nako ake a kabonganaaki ngkana a beku n te baonikarea: aika taiani baan aika nneni mwaakaron te ai, kainiwaiteke, tiaabora, ao boora, ake bwaini mwakurian nako te baonikarea.+ Ao a na taakina te rabuna ae kunin te tiire i aona ao ni kanimwi kaai+ ni nneia ibukin uotakina. 15  “A riai n tia n rabuni bwain te tabo ae tabu+ ma bwaai ni mwakuri nako ake n te tabo ae tabu Aaron ma natina mwaane, ngkana e a mwemwenako te kaembwa. Ao a na rin tibuni Koata n uotii,+ ma a aki riai n ringi bwain te tabo ae tabu bwa a kaawa ni mate.+ Bon tabeia* tibuni Koata baikai n irekereke ma te umwa ni botaki. 16  “E tabe Ereata+ are natin Aaron are te ibonga* ma tararuaani bwaan te taura,+ baika boiarara,+ te karea ae te amwarake* ae riai ni kakareanaki, ao te bwaa ae tabu.+ E tararuaa te umwanrianna ae tabu* ao bwaai ni kabane ake iai, n ikotaki ma te tabo ae tabu ao bwaai ni mwakuri ake iai.” 17  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote ma Aaron: 18  “Tai kariaia te baronga ake aia utu nako tibuni Koata+ bwa a na kamaunaaki mai buakoia tibun Rewi. 19  Ma karaoa aei ibukia bwa a aonga n teimatoa ni maiu ao n aki mate ibukini kaanian baika moan te tabu.+ E na rinnako Aaron ma natina mwaane ao ni mwiokoa temanna ma temanna n ana beku ao n uotana. 20  A aki riai n rin ao n nori naba teutana baika tabu, bwa a kaawa ni mate.”+ 21  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: 22  “E riai ni karaoaki te wareaomata ibukia tibuni Kerition,+ n aia koraki mairoun tamaia ao n aia utu nako. 23  Ko na korei araia te koraki ni kabane ake 30 nakon 50 aia ririki, ake a mwiokoaki bwa a na beku n te umwa ni botaki. 24  Aio mwiokoaia aia utu nako tibuni Kerition ae a na tararuaia ao n uotia:+ 25  A na uotii kunnikain te umwanrianna ae tabu,+ kunnikain te umwa ni botaki, rabunan te umwanrianna are kunin te tiire,+ ao te rabuna are i aan anne, keetenin* mataroan te umwa ni botaki,+ 26  oon te katawanang aika taiani keeten,+ keetenin* mataroan te katawanang+ are katobibia te umwanrianna ae tabu ao te baonikarea, kabaeaia, ao bwaia nako ma bwaai nako ake a kabonganaaki ibukini mwakuriana. Bon anne mwiokoaia. 27  A riai n tararuaaki aia beku tibuni Kerition+ ma uotaia iroun Aaron ma natina mwaane. Kam na angania bwa tabeia uotaia aikai ni kabane. 28  Anne te beku ae a na karaoia aia utu tibuni Kerition n te umwa ni botaki,+ ao e mena tabeia i aan ana kairiri Itama+ are natin Aaron are te ibonga. 29  “Ni kaineti ngkanne ma tibuni Merari,+ ko na korei araia n aia utu nako ao n aia koraki mairoun tamaia. 30  Ko na korei araia naake man 30 nakon 50 aia ririki, ake te koraki ni kabane ake a mwiokoaki bwa a na beku n te umwa ni botaki. 31  Ao tabeia ae irekereke ma aia beku n te umwa ni botaki bon uotakini+ baikai: kain oon+ te umwanrianna ae tabu, kaai ibukini katomaani kain oona,+ bouana,+ nibwana,+ 32  boua+ ake a katobibia te katawanang ao nibwaia,+ kain rooaia,+ ao kabaeaia ma bwaini mwakuriaia, ao mwakuri nako ake a irekereke ma baikai. Kam na mwiokoiia n tatabemania nako n te bwai ni mwakuri are tabeia bwa a na uotia. 33  Anne aroia aia utu nako tibuni Merari+ ni beku n te umwa ni botaki, i aan ana kairiri Itama are natin Aaron are te ibonga.”+ 34  A korei ngkanne araia tibuni Koata+ n aia utu nako ao n aia koraki mairoun tamaia, Mote ma Aaron ao mataniwi+ n te botaki n aomata, 35  ake aomata ni kabane ake man 30 nakon 50 aia ririki, ake te koraki ake a mwiokoaki bwa a na beku n te umwa ni botaki.+ 36  Botaia naake a koreaki araia n aia utu nako bon 2,750.+ 37  A koreaki araia naakai mai buakoia aia utu tibuni Koata, ake te koraki ni kabane ake a beku n te umwa ni botaki. A korei araia naakai Mote ma Aaron ni kaineti ma are e tua Iehova rinanoni Mote.+ 38  A koreaki araia tibuni Kerition+ n aia utu nako ao n aia koraki mairoun tamaia, 39  ake aomata ni kabane ake man 30 nakon 50 aia ririki, ake te koraki ake a mwiokoaki bwa a na beku n te umwa ni botaki. 40  Botaia naake a koreaki araia n aia utu nako ao n aia koraki mairoun tamaia, bon 2,630.+ 41  Anne te koreara ibukia aia utu tibuni Kerition, ake te koraki ni kabane ake a beku n te umwa ni botaki. A korei araia Mote ma Aaron ni kaineti ma are e tua Iehova.+ 42  A koreaki araia tibuni Merari n aia utu nako ao n aia koraki mairoun tamaia, 43  ake aomata ni kabane ake man 30 nakon 50 aia ririki, ake te koraki ake a mwiokoaki bwa a na beku n te umwa ni botaki.+ 44  Botaia naake a koreaki araia n aia utu nako bon 3,200.+ 45  Anne te koreara ibukia aia utu tibuni Merari ake a korei araia Mote ma Aaron, ni kaineti ma are e tua Iehova rinanoni Mote.+ 46  A korei araia tibun Rewi aikai ni kabane, n aia utu nako ao n aia koraki mairoun tamaia, Mote ma Aaron ao mataniwia tibun Iteraera. 47  E moa man 30 nakon 50 aia ririki, ao a bane ni mwiokoaki bwa a na beku ao n uotii uotaia aika irekereke ma te umwa ni botaki.+ 48  Botaia naake a koreaki araia bon 8,580.+ 49  A koreaki araia ni kaineti ma are e tua Iehova rinanoni Mote, temanna ma temanna n ana beku are e mwiokoaki iai ma uotana. A koreaki araia n aron are e tua Iehova nakoni Mote.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te ati ae kanoana bwaai ni kaotioti.
Ke, “kain uouotana.”
Ke, “mannang aika kiriiti,” ae taekan taiani mannang aika mara ni kiriitin taiani karea.
Ebera, “uotaia.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te karea ae te koraa.” Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “rokin.”
Ke, “rokin.”