Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Warekaia Iteraera 34:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Tian nako Kanaan (1-15)

  • A mwiokoaki mwaane n tibwaan te aba (16-29)

34  Ao e reitia ni kangai Iehova nakoni Mote:  “Angania tibun Iteraera kaetieti aikai: ‘Ngkana kam rinnako n te aba ae Kanaan,+ ao e na reke iroumi te aba aei bwa tibwangami, ae te aba ae Kanaan ni kaineti ma tiana nako.+  “‘E na moa tiami mai maiaki man rereuan Tiin n rirarikin Etom, ao e na moa tiami i maiaki mai mainiku mai tabon te Nama ae Taari.*+  E na bwakeenako tiami rimaiakin te kawai n ararakea Akerabim+ ni karokoa Tiin, ao tokina boni maiakini Katetibaanea.+ Ao e na reitinako nako Aatata+ ni karokoa Atimon.  E na bwakeenako tian te aba i Atimon ni karokoa Mwaruan Aikubita, ao e na mena tokina i rarikin Taari.*+  “‘Tiami mai maeao bon Taari ae Abwabwaki* ao mataniwin te aba. E na riki aei bwa tiami mai maeao.+  “‘E na riki aei bwa tiami mai meang: Kam na kanikinaea tiami man Taari ae Abwabwaki ni karokoa te Maunga ae Ora.+  Kam na kanikinaea te tia man te Maunga ae Ora ni karokoa Reboamata,*+ ao e na mena tokin te tia i Tetata.+  Ao e na reitinako te tia nako Tiberon ao tokina bon Ataenan.+ E na riki aei bwa tiami mai meang. 10  “‘Ao kam riai ni kanikinaea tiami i mainiku, mai Ataenan nako Tiebam. 11  E na moa te tia mai Tiebam ni karokoa Ribera* nako mainikun Ain, ao e na kaneneinako te tia anne nakon iteran Namani Kinnereta* mai mainiku.+ 12  E na reitinako te tia nakon te Ioretan ao tokina bon te Nama ae Taari.+ E na riki aei bwa abami+ ma tiana ni katobibia.’” 13  Mangaia are e tuangia tibun Iteraera ni kangai Mote: “Aio te aba ae kam na tibwatibwaia bwa abami rinanon te kanikina* mairoun te Atua,+ n aron are e tua Iehova bwa a na anganaki baronga ake ruaiwa ma te iterana. 14  A a tia n anai tibwangaia te baronga ae kaainaki irouia tibun Reuben n aia koraki mairoun tamaia, ao te baronga ae kaainaki irouia tibuni Kata n aia koraki mairoun tamaia, ao te itera ni baronga are Manate.+ 15  A a tia baronga aika uoua ao te iterana n anai tibwangaia i mainiku n aonon te Ioretan are uakaan ma Ieriko ni kaitaraa otin taai.”+ 16  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote: 17  “Aikai araia mwaane ake a na tibwatibwaa te aba bwa abami, Ereata+ are te ibonga* ao Iotua+ are natin Nun. 18  Ao kam na anaa kaka temanna te mataniwi mani baronga nako, bwa a na tibwatibwaa te aba bwa tibwangami.+ 19  Aikai araia mwaane akanne: Kareba+ are natin Iebunne man te baronga ae Iuta,+ 20  Temuera are natin Ammiuta man te baronga ae kaainaki irouia tibun Timeon,+ 21  Eritata are natini Kitiron man te baronga ae Beniamin,+ 22  te mataniwi ae Buki are natin Iokeri man te baronga ae kaainaki irouia tibun Tan,+ 23  te mataniwi ae Anniera are natin Ebota mai buakoia tibun Ioteba,+ man te baronga ae kaainaki irouia tibuni Manate,+ 24  te mataniwi ae Kemuera are natin Tibetan man aia baronga tibun Eberaim,+ 25  te mataniwi ae Eritaban are natini Barenaka man te baronga ae kaainaki irouia tibun Teburun,+ 26  te mataniwi ae Baretiera are natin Atan man te baronga ae kaainaki irouia tibun Itakara,+ 27  te mataniwi ae Aiuta are natin Teromi man te baronga ae kaainaki irouia tibun Atera,+ 28  ao te mataniwi ae Betaeera are natin Ammiuta man te baronga ae kaainaki irouia tibun Nabetari.”+ 29  Nakanne ake e tua Iehova nakoia, bwa a na tibwatibwaa te aba nakoia tibun Iteraera n te aba ae Kanaan.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan Taari ae Mate.
Ae taekan Taari ae Abwabwaki, ae te Meriteranian.
Ae taekan te Meriteranian.
Ke, “te kawai n rin i Amata.”
Aio Ribera ae mena i aon tian te aba ae Kanaan mai mainiku. Tiaki Ribera ae mena n te aba ae Amata.
Bon te nei ae abwabwaki ae kanoana te ran ae mam. E aranna naba te Baibara bwa Namani Kennetareta, Namani Kariraia, ao Naman Tiberiati.
A kabongana te aro teuana are e kona iai te Atua ni kaotia bwa tera nanona ni kaineti ma te bwai anne.
Nora Nanon Taeka.