Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Warekaia Iteraera 3:1-51

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Natin Aaron aika mwaane (1-4)

  • A rineaki tibun Rewi bwa a na ibuobuoki (5-39)

  • Te kaboomwi ibukia karimoa (40-51)

3  Aikai kateirikiaia* ana utu Aaron ma Mote n te bong are e taetae iai Iehova nakoni Mote i aon te Maunga ae Tinai.+  Aikai araia natin Aaron aika mwaane: Nataba are te karimoa, Abiu,+ Ereata,+ ao Itama.+  Akanne araia natin Aaron aika mwaane, aika ibonga* aika kabiraki ake a kateirakeaki* bwa a na beku bwa ibonga.+  Ma a mate n akea natiia Nataba ao Abiu i matan Iehova,+ ngke a uota te ai ae aki kariaiakaki nako matan Iehova n rereuan Tinai. Ma a teimatoa ni beku bwa ibonga Ereata+ ao Itama+ i rarikin Aaron are tamaia.  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote:  “Kakeerakeia kaain te baronga ae Rewi,+ ao kateiia i matan Aaron are te ibonga, ao a na buobuokia.+  A na kakororaoi tabeia irouna ao iroun te botaki n aomata i matan te umwa ni botaki, n aroia ni karaoa aia beku ae irekereke ma te umwanrianna ae tabu.*  A na tararuai bwaai ni mwakuri nako n te umwa ni botaki,+ ao a na karaoi tabeia irouia tibun Iteraera n aroia n tararuai mwakuri aika irekereke ma te umwanrianna ae tabu.+  Ko na anga tibun Rewi nakon Aaron ma natina mwaane. Boni ngaiia aika mwiokoaki* ibukina mai buakoia tibun Iteraera.+ 10  Ko riai ni mwiokoa Aaron ma natina mwaane, ao a na karaoi aia mwakuri n ibonga,+ ao e riai ni kamateaki te aomata ae kaania te tabo ae tabu ao akea kariaiakana.”*+ 11  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote: 12  “Noria! I anaiia tibun Rewi mai buakoia tibun Iteraera bwa oneani mwia aia karimoa* ni kabane tibun Iteraera,+ ao a na riki tibun Rewi bwa au aomata. 13  Bwa au bwai karimoa ni kabane.+ N te bong are I kamateia iai karimoa ni kabane n te aba are Aikubita+ ao I katabuia* nakoiu karimoa ni kabane i Iteraera mairouia aomata ni karokoa maan.+ A na riki bwa au bwai. Bon Iehova ngai.” 14  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote n rereuan Tinai:+ 15  “Korei araia tibun Rewi n aia koraki mairoun tamaia ao n aia utu. Ko riai ni korei araia mwaane ni kabane man te roro ae teuana te namwakaina ni waerake.”+ 16  Mangaia are e korei araia Mote ni kaineti ma ana taeka Iehova, n aron are e tua nakoina. 17  Aikai araia natin Rewi mwaane: Kerition, Koata, ao Merari.+ 18  Aikai araia natini Kerition mwaane n aia utu nako: Ribeni ao Timei.+ 19  Natini Koata mwaane n aia utu nako bon Amram, Itia, Eberon, ao Utiera.+ 20  Natini Merari mwaane n aia utu nako boni Maari+ ao Muti.+ Aikai aia utu nako tibun Rewi n aia koraki mairoun tamaia. 21  A riki mairouni Kerition aia utu tibun Ribeni+ ao aia utu tibun Timei. Akanne aia utu nako tibuni Kerition. 22  Mwaitiia aia mwaane ni kabane ake a koreaki araia man te roro ae teuana te namwakaina ni waerake bon 7,500.+ 23  A katei aia umwanrianna aia utu nako tibuni Kerition i akun te umwanrianna ae tabu+ i maeao. 24  Te mataniwi irouia tibuni Kerition n aia koraki mairoun tamaia bon Eriataba are natin Raera te mwaane. 25  Tabeia tibuni Kerition+ n te umwa ni botaki bon tararuaan te umwanrianna ae tabu+ ma rabunana+ aika kakaokoro nako, keetenin*+ mataroan te umwa ni botaki, 26  oon te katawanang aika taiani keeten,+ keetenin*+ mataroan oon te katawanang ake a katobibia te umwanrianna ae tabu ma te baonikarea, ao kabaeana nako, ao mwakuri ni kabane aika irekereke ma baikai. 27  A riki mairouni Koata aia utu tibun Amram ao aia utu tibun Itia ao aia utu tibun Eberon ao aia utu tibun Utiera. Akanne aia utu nako tibuni Koata.+ 28  Mwaitiia mwaane ni kabane man te roro ae teuana te namwakaina ni waerake bon 8,600. A tabe nakanne ma tararuaan te tabo ae tabu.+ 29  A kaembwa aia utu nako natini Koata mwaane i maiakin te umwanrianna ae tabu.+ 30  Te mataniwi n aia utu tibuni Koata ae kaainaki irouia aia koraki mairoun tamaia bon Eritaban are natin Utiera te mwaane.+ 31  Tabeia bon tararuaan te Ati,+ te taibora,+ te kaintaura,+ taiani baonikarea,+ bwaai ni mwakuri nako+ aika kabonganaaki ibukin te beku n te tabo ae tabu, te keeten,*+ ao mwakuri ni kabane aika irekereke ma baikai.+ 32  Te mataniwi i aoia mataniwi aika tibun Rewi bon Ereata+ are natin Aaron are te ibonga, are e tararuaiia naake a tabe ma te mwakuri n te tabo ae tabu. 33  A riki mairouni Merari aia utu tibuni Maari ao aia utu tibuni Muti. Akanne ana utu Merari.+ 34  Mwaitiia mwaane ni kabane ake a koreaki araia man te roro ae teuana te namwakaina ni waerake bon 6,200.+ 35  Te mataniwi n aia utu tibuni Merari ae kaainaki irouia aia koraki mairoun tamaia bon Turiera are natin Abiaira te mwaane. A katei aia umwanrianna i meangin te umwanrianna ae tabu.+ 36  A tabe tibuni Merari ma tararuaani kain oon+ te umwanrianna ae tabu, kaai ibukini katomaani kain oona,+ bouana,+ nibwana, bwaai ni mwakuri nako iai,+ ao mwakuri ni kabane aika irekereke ma baikai,+ 37  n ikotaki ma boua ake a katobibia te katawanang ma nibwaia,+ ao kain rooana ma kabaeana. 38  Te koraki ake a kaembwa i moan te umwanrianna ae tabu i mainiku, i matan te umwa ni botaki ni kaitaraa otin taai boni Mote ao Aaron ma natina mwaane. A tabe ma tararuaan te tabo ae tabu, bwa boni mwiokoaia ae a karaoia ibukia tibun Iteraera. E na kamateaki te aomata ae kaania te tabo ae tabu ao akea kariaiakana.*+ 39  Mwaitiia mwaane ni kabane aika tibun Rewi ake a koreaki araia irouni Mote ma Aaron n aia utu nako, man te roro ae teuana te namwakaina ni waerake ni kaineti ma are e tua Iehova, bon 22,000. 40  Ao e taku Iehova nakoni Mote: “Korei araia mwaane ni kabane aika aia karimoa tibun Iteraera, man te roro ae teuana te namwakaina ni waerake,+ warekiia ao karinani araia. 41  Ko na anaiia tibun Rewi ibukiu bwa oneani mwia aia karimoa ni kabane tibun Iteraera,+ ao anaiia aia man aika manana tibun Rewi bwa oneani mwia aia man ni kabane tibun Iteraera aika taiani karimoa aika manana. Bon Iehova ngai.”+ 42  E korei ngkanne araia karimoa ni kabane mai buakoia tibun Iteraera Mote, n aron are e tua Iehova nakoina. 43  Mwaitiia mwaane ni kabane aika karimoa man te roro ae teuana te namwakaina ni waerake ake a koreaki araia bon 22,273. 44  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote: 45  “Anaiia tibun Rewi bwa oneani mwia aia karimoa ni kabane tibun Iteraera, ao anaiia aia man aika manana tibun Rewi bwa oneani mwia aia man aika manana, ao a na riki tibun Rewi bwa au aomata. Bon Iehova ngai. 46  Ao a raka riki aia karimoa tibun Iteraera i aoia tibun Rewi+ n te mwaiti ae 273. Ibukini kabooani mwia+ naati mwaane aika karimoa aikai, 47  ko na anaa nimaua te tiekera* ibukini kaka temanna,+ ae te tiekera ae kakabonganaaki n te tabo ae tabu.* Teuana te tiekera titeboo ma 20 te kira.*+ 48  Ko na anga te mwane nakon Aaron ma natina mwaane bwa te kaboomwi ibukia naake a raka mwaitiia.” 49  Mangaia are e anaa te mwane Mote ae te kaboomwi bwa kabooani mwia naake a raka mwaitiia i aoia tibun Rewi. 50  E anaa te mwane mairouia aia karimoa tibun Iteraera ae mwaitina 1,365 te tiekera, ae te tiekera ae kakabonganaaki n te tabo ae tabu. 51  Imwina ao e a anga Mote te mwane are te kaboomwi nakon Aaron ma natina mwaane ni kaineti ma ana taeka* Iehova, n aron are e tua Iehova nakoni Mote.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “aia roro nako.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “ake a kaonaki baia.”
Nora Nanon Taeka.
Aomata aika e anganaki. Ebera, nethu·nimʹ, ae iai irekerekena ma te nakoa ae “Netinim.” Nora Etr. 2:43.
Ebera, “te ianena,” ae taekan te mwaane ae tiaki kaain ana utu Aaron.
Ebera, “karimoa nako aika kauka te biroto.”
Ke, “kaokoroia ibukin te Atua.”
Ke, “rokin.”
Ke, “rokin.”
Ke, “te roki.”
Ebera, “te ianena,” ae taekan te aomata ae tiaki kanoan Rewi.
Teuana te tiekera titeboo ma 11.4 te kuraem. Nora Buk. B14.
Ke, “te tiekera ae tabu.”
Teuana te kira titeboo ma 0.57 te kuraem. Nora Buk. B14.
Ebera, “win.”