Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Warekaia Iteraera 16:1-50

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Aia karitei Kora, Ratan, ao Abiram (1-19)

  • otikan taekaia taani karitei (20-50)

16  E teirake ngkanne Kora+ are natin Itia+ are natini Koata,+ are natin Rewi,+ n ikotaki ma Ratan ao Abiram ake natin Eriaba,+ ma On are natini Bereeta, ake tibun Reuben.+  A teirake ni kaitaraa Mote, ao raoia mwaane aika tibun Iteraera aika 250 aika kakannato, aika mataniwi n te botaki n aomata, ake mwaane ake a rineaki mai buakon te botaki n aomata.  Mangaia are a ikotaki ni kaitaraa+ Mote ma Aaron ao a taku nakoia: “E a bati n tau aromi anne nakoira, bwa a boni bane n itiaki* te botaki n aomata,+ ao e mena Iehova i buakoia.+ E aera ngkanne bwa kam riai ni karietataingkami i aon ana botaki n aomata Iehova?”  Ngke e ongo aei Mote ao e a katorobubua naba ni bobaraaki nako aontano.  Ao e taku nakoni Kora ma taani boutokaia ni kabane: “N te moaningabong ao e na kaotia Iehova bwa antai ana aomata+ ao antai ae itiaki ao antai ae riai ni kaania,+ ao ane e rineia+ ao e na kaania.  Karaoa aei: Anai baan ake nneni mwaakaron te ai,+ ngkoe ae Kora ma taani boutokaiko ni kabane,+  ao kaaki te ai iai ao katokai baika boiarara i aoia i matan Iehova ningabong, ao te mwaane are e rineia Iehova+ boni ngaia ae itiaki. Ngkami aika tibun Rewi,+ kam a rangi n riao!”  E taku ngkanne Mote nakoni Kora: “Ongora taiaoka, ngkami aika tibun Rewi.  N ami iango, te bwai ae uarereke iroumi kaokoroami iroun Atuan Iteraera mai buakon te botaki n aomata aika tibun Iteraera,+ ao kariaiakami ni kaania bwa kam na karaoa te beku ibukin Iehova n te umwanrianna ae tabu,* ao n tei i matan te botaki n aomata ni beku ibukia,+ 10  ao kairakim ma tarim ni kabane ake tibun Rewi bwa kam na kaania? Ao ngkai kam kataia naba n anaa te nakoa n ibonga?*+ 11  Ibukin aei, kam boni kaitaraa Iehova, ngkoe ma taani boutokaiko ni kabane ake a ikotaki. Ni kaineti ngkanne ma Aaron, kaanga antai ngaia ngkai kam a ngurengure nakoina?”+ 12  Imwina riki ao e a kanaanako Mote nakon Ratan ao Abiram+ ake natin Eriaba, ma a taku naakai: “Ti aki nakoati! 13  Te bwai ae uarereke iroum kairakira ao kaotinakoara man te aba ae raanga iai rannimamman te man ma aia karewe manibeeru,* bwa ko na kamateira n te rereua?+ Ao ngkai, ko a manga kani karikiko bwa te tia tautaeka i aora? 14  Ko tuai naba mani kairira nakon te aba teuana ae raanga iai rannimamman te man ma aia karewe manibeeru,+ ke n anganira te tawaana ke te nne ni kureebe ae ti na bwaibwai iai. Ko na autii kanoani mataia mwaane akekei? Ti aki nakoati!” 15  Mangaia are e a rangi n un Mote ao e taku nakon Iehova: “Tai rairaki n tarai aia karea ae te amwarake. I tuai man anaa aia taongki temanna, ke tao ni kaikoaka temanna mai buakoia.”+ 16  E taku ngkanne Mote nakoni Kora: “Kaotiko ma taani boutokaiko ni kabane i matan Iehova ningabong, ngkoe ma ngaiia ao Aaron. 17  E riai temanna ma temanna n anaa ana baan are nneni mwaakaron te ai, ao ni katokai i aona baika boiarara, ao e na anga ana baan temanna ma temanna i matan Iehova, bon 250 mwaitin taiani baan, ao kaka teuana naba ami baan, ngkoe ma Aaron.” 18  Mangaia are a anai aia baan ake nneni mwaakaron te ai n tatabemania nako, ao a kaaki te ai ma baika boiarara i aoia, ao a tei i rarikini mataroan te umwa ni botaki n ikotaki ma Mote ao Aaron. 19  Ngke e a tia Kora n ikotiia taani boutokaia+ ni kaaitaraia nakekei i rarikini mataroan te umwa ni botaki, ao e a kaoti mimitongin Iehova i aon te botaki n aomata.+ 20  E a tuanga ngkai Mote ma Aaron Iehova ni kangai: 21  “Kaokoroingkami mai buakon te koraki aei bwa I aonga ni kamaunaia n te tai ae waekoa.”+ 22  Ao a katorobubua ni bobaraaki i aontano ao a taku: “Te Atua, ae te Atua ae anga te maiu* nakoia aomata ni kabane,*+ e na kairiko ana bure te mwaane temanna bwa ko nang un naba iai nakon te botaki n aomata aei?”+ 23  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: 24  “Taetae nakon te botaki n aomata ao tuangia ni kangai, ‘Kararoaingkami mai rarikin nako aia umwanrianna Kora, Ratan, ao Abiram!’”+ 25  Ao e teirake Mote ao e nakon Ratan ao Abiram, ao a iria aia unimwaane+ tibun Iteraera. 26  Ao e tuanga te botaki n aomata ni kangai: “Kararoaingkami taiaoka man aia umwanrianna nako mwaane aika buakaka aikai, ao tai ringa te bwai teuana ae aia bwai, bwa kam aonga n aki kamaunaaki n aia bure nako.” 27  A kararoaia naba ngkekei man iteran nako aia umwanrianna Kora, Ratan, ao Abiram, ao a otinako Ratan ao Abiram ma n tei ni mataroan aia umwanrianna, n ikotaki ma buuia, natiia, ao aia koraki n ataei aika uarereke. 28  E taku ngkanne Mote: “Kam na ataia n aei bwa e kanakoai Iehova bwa N na karaoi baikai ni kabane, ao tiaki n oin nanou: 29  Ngkana a mate naakai n aroni mateia aomata nako, ao ngkana titeboo tuuaaia ma aomata ni kabane, e bon aki ngkanne kanakoai Iehova.+ 30  Ma ngkana e karaoa te bwai ae rangi ni kamimi Iehova nakoia, ao e uki* aontano ma ni kabwautiia ma aia bwai nako, ao a ribunako nakon te Ruanimate* ngke a maiu, kam na bon ataia iai bwa a aki karinea Iehova mwaane aikai.” 31  Ngke e tia naba ngkekei n taekin taeka aikai ni kabane, ao akea bwa e a tabwena aontano are i aaia.+ 32  Ao e uki* aontano ao e kabwautiia nakekei ma kaaini bataia ni kabane, ma aomata ni kabane ake raoni Kora, ao aia bwai ni kabane.+ 33  Mangaia are a a bane n ribunako nakon te Ruanimate* ma aia koraki ni kabane ngke a maiu, ao e rabunia aontano, n te aro are a a mauna mai buakon te botaki n aomata arei.+ 34  A bane ni birinako tibun Iteraera ake a mena i rarikia nakekei ngke a takarua, bwa a kangai: “Ti maaku bwa e kaawa ni kabwautira aontano!” 35  Ao e roko te ai mairoun Iehova+ ao e kabuekiia mwaane ake 250 ake a anga baika boiarara.+ 36  E a taku ngkai Iehova nakoni Mote: 37  “Tuanga Ereata are natin Aaron are te ibonga bwa e na anai man te ai baan ake nneni mwaakaron te ai+ bwa boni baika tabu. Tuangnga naba bwa e na kamaenakoa te ai ni kararoaa teutana. 38  A riai ni karaoaki bwa biiti aika mmani aia baan mwaane aika bua maiuia aikai n aia bure, ao a na kanimwaki n te baonikarea ni kabutaa,+ ibukina bwa a anga baikai i matan Iehova ao a a riki bwa baika tabu. A riai n riki bwa te kanikina nakoia tibun Iteraera.”+ 39  Mangaia are e anai baan ake nneni mwaakaron te ai ake buraati Ereata are te ibonga, ake a anga naake a kabuekaki, ao a ororei bwa a na kanimwi n te baonikarea ni kabutaa, 40  n aron are e tuangnga Iehova rinanoni Mote. Bon te bwai ni kauring aei nakoia tibun Iteraera bwa akea te aomata ae akea kariaiakana* ae tiaki kanoan Aaron, ae e riai ni keerake ni kabueki baika boiarara i matan Iehova,+ bwa e aonga n akea ae e na riki n aroni Kora ma taani boutokaia.+ 41  Ni bon te bong naba are imwina ao e a ngurengure te botaki n aomata aika tibun Iteraera nakoni Mote ma Aaron+ ni kangai: “Kam a tia ngkami akana uoman ni kamateia ana aomata Iehova.” 42  Ngke e a tia n ikotaki te botaki n aomata ni kaitaraa Mote ma Aaron, ao a a rairaki nakon te umwa ni botaki, ao akea bwa e a rabunaki n te nang, ao e a kaoti mimitongin Iehova.+ 43  A nako matan te umwa ni botaki Mote ma Aaron,+ 44  ao e taku Iehova nakoni Mote: 45  “Ngkami naakai, kararoaingkami mai buakon te botaki n aomata aei, bwa I aonga ni kamaunaia n te tai ae waekoa.”+ Ao a katorobubua ni bobaraaki nako aontano.+ 46  Ao e taku Mote nakon Aaron: “Anaa te baan are nneni mwaakaron te ai ao kaaki iai te ai are man te baonikarea,+ ao katokai baika boiarara i aona ao waekoa kawara te botaki n aomata anne, ao karaoa karekeani kabwaraan aia bure,+ ibukina bwa e a roko unin Iehova. E a moanaki te rekenikai ae kamamate!” 47  E aki tabwara Aaron ma e a anaia naba n aron are e taku Mote, ao e biri nako buakon te botaki n aomata arei, ao akea bwa e a roko te rekenikai ae kamamate i aoia aomata. Mangaia are e kaaki baika boiarara i aon te baan are nneni mwaakaron te ai, ao e a moana karaoani karekeani kabwaraan aia bure aomata. 48  E teimatoa n tei i marenaia aika mate ao aika maiu, ao n tokina e a toki te rekenikai ae kamamate. 49  Botani mwaitiia te koraki ake a mate man te rekenikai ae kamamate bon 14,700, i rarikia ake a mate ibukini Kora. 50  Ngke e a oki Aaron nakoni Mote i rarikini mataroan te umwa ni botaki, ao e a toki te rekenikai ae kamamate.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tabu.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Ebera, “iriko ni kabane.”
Ebera, “kaurea wina.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ebera, “kaurea wina.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ebera, “akea te ianena.”