Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Warekaia Iteraera 13:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A kanakoaki 12 taan tutuo nako Kanaan (1-24)

  • Aia rongorongo ae aki raoiroi 10 taan tutuo (25-33)

13  E a taku ngkai Iehova nakoni Mote:  “Kanakoia mwaane bwa a na karaba n tuoa te aba ae Kanaan, ae I a angania tibun Iteraera. Ko na kanakoa kaka temanna te mwaane man aia baronga nako+ aia bakatibu. A na nako mwaane aika mataniwi.”+  Mangaia are e kanakoia Mote man rereuani Baran+ n aron are e tua Iehova. Boni mataniwia tibun Iteraera mwaane akekei ni kabane.  Aikai araia: Man te baronga ae Reuben, Tiammua are natin Takura,  man te baronga ae Timeon, Tiabata are natin Ori,  man te baronga ae Iuta, Kareba+ are natin Iebunne,  man te baronga ae Itakara, Ikara are natin Ioteba,  man te baronga ae Eberaim, Ootea+ are natin Nun,  man te baronga ae Beniamin, Bareti are natin Rabu, 10  man te baronga ae Teburun, Kariera are natin Tori, 11  man te baronga ae Ioteba+ ibukin te baronga ae Manate,+ Kari are natin Tuti, 12  man te baronga ae Tan, Ammiera are natini Kemari, 13  man te baronga ae Atera, Tetura are natini Mikaere, 14  man te baronga ae Nabetari, Nabi are natini Bobeti, 15  man te baronga ae Kata, Keuera are natini Maki. 16  Akanne araia mwaane ake e kanakoia Mote bwa a na karaba n tuoa te aba. Ao Mote e arana Ootea are natin Nun bwa Iotua.*+ 17  Ngke e kanakoia Mote bwa a na karaba n tuoa te aba ae Kanaan ao e taku nakoia: “Waerake ikanne nakon te Nekebo,* ao imwina waerake nakon te aono ae maungaunga.+ 18  Kam riai n noria bwa te aeka n aba raa te aba anne,+ ao noria naba bwa a korakora aomata ake a maeka iai ke a mamaara, a karako mwaitiia ke a bati, 19  e raoiroi te aba anne ke e buakaka, ao a maeka i nanoni kaawa aika aki nonoaki ke aika nonoaki. 20  Ao noria bwa e mari te aba anne ke e aki,+ ao iai kainnamwarake iai ke akea. Kam na ninikoria+ ao anai uaanikai tabeua man te aba.” Aei taini moan uaani kureebe n tawaa n te ririki.+ 21  Mangaia are a waerake ao a karaba n tuoa te aba man rereuan Tiin+ nako Reoba+ ni karokoa Reboamata.*+ 22  Ngke a waerake nakon te Nekebo, ao a a roko i Eberon+ ike a maeka iai Aiman, Tetiai, ao Taremai,+ aika taian Anakim.+ E kateaki Eberon itiua te ririki imwain Toan are i Aikubita. 23  Ngke a roko n te Mwarua ae Etikora,+ ao a korea iai te mwaanga ae iai teuana te amwi ni kureebe i aona, ae kainnanoaki uotakina irouia mwaane aika uoman i aon te kai, n ikotaki ma bamkuranete* tabeua ao taiani biiku.+ 24  A arana te tabo anne bwa te mwarua ae Etikora,*+ ibukin te amwi are a koreia tibun Iteraera mai ikanne. 25  N tokina ao a a oki rikaaki man aia karaba n tutuo n te aba, ni koron 40 te bong.+ 26  Mangaia are a okira Mote ma Aaron ao te botaki n aomata aika tibun Iteraera i Kateti+ n rereuani Baran. A uota rikaaki te rongorongo nakon te botaki n aomata ao ni kaotii nakoia uaan te aba. 27  Aio te rongorongo ae a tuanga Mote: “Ti rinnako n te aba are ko kanakoira nako iai, ao e bon raanga iai rannimamman te man ma aia karewe manibeeru,*+ ao aikai uaana.+ 28  Ma a korakora aomata ake a maeka n te aba, ao a rangi ni bubura kaawa aika nonoaki. Ti noriia naba taian Anakim ikekei.+ 29  A maeka tibun Amareka+ n te aba are n te Nekebo,+ ao a maeka tibun Eta, I-Iebuti,+ ao taian Amoraite,+ n te aono ae maungaunga, ao a maeka tibuni Kanaan+ i rarikin taari+ ao i rarikin te Ioretan.” 30  E kataia ngkanne Kareba ni karaui nanoia aomata ake a tei i matani Mote, ni kangai: “Ti na waerake ngkai naba ao ti na bon abanna, bwa ti boni kona n taua.”+ 31  Ma a taku mwaane ake a waerake ma ngaia: “Ti aki kona ni kaaitaraia aomata akekei ibukina bwa a korakora riki nakoira.”+ 32  Ao a teimatoa n tuangia tibun Iteraera te rongorongo ae aki raoiroi+ ibukin te aba are a karaba n tuoa, ni kangai: “Te aba are ti rinanona ni karaba n tuoa bon te aba ae kabwautiia kaaina, ao aomata ni kabane ake ti noriia boni mwaane aika riao abwakia.+ 33  Ao ti noriia ikekei taian Nebirim,* ake tibun Anaka,+ ake mairouia* Nebirim, ao kaanga ai aroia taian taake ngaira ngkana ti kabotauaki ma ngaiia.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Ieotua,” ae nanona “Iehova Bon te Kakamaiu.”
Ke, “Maiaki,” ae taekani maiakin te Aba ni Berita.
Ke, “te kawai n rin i Amata.”
Nora Nanon Taeka.
Ae nanona, “Amwi ni Kureebe.”
Nora Nanon Taeka.
Kabotaua ma KB. 6:4.
Ke, “kanoaia.”