Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Tua-Kaua 9:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Bukin anganakia tibun Iteraera te aba (1-6)

  • A kauna Iehova aua te tai tibun Iteraera (7-29)

    • Te kao te teei ae te koora (7-14)

    • E bubutii Mote ibukia (15-21, 25-29)

    • Tenua riki kaunan Iehova (22)

9  “Ongora ngkami aika tibun Iteraera, kam a rinanon te Ioretan+ nakon iterana n te bong aei, bwa kam na rin ao n taui aia tabo natannaomata aika kakannato ao ni korakora riki nakoimi,+ kaawa aika korakora ma n nonoaki nako karawa,*+  ao te natannaomata ae a korakora ao a abwabwaki, aika tibuia taian Anakim,+ ake kam ataiia ao n ongongo taekaia ae kangai, ‘Antai ae kona n tei ni kaaitaraia tibun Anaka?’  Mangaia ae kam riai n ataia n te bong aei bwa e na mwananga Iehova ae Atuami n rimoami.+ Bon te ai ae kaakang ngaia,+ ao e na kamaunaia. E na kataenikaiia i matami, bwa kam aonga ni waekoa ni kakioianako* ao ni kamaunaia, n aron are e beritanna Iehova nakoimi.+  “Ngkana e kakioianako Iehova ae Atuami mai mwaimi ao tai kangai i nanomi, ‘Bon ibukin raoiroiu ae e a karinai iai Iehova bwa N na abana te aba aei.’+ Ma bon ibukini buakakaia natannaomata aikai,+ ae ngaia ae e a kakioianako iai Iehova mai mwaimi.  Bon tiaki ibukin raoiroimi ke etin nanomi ae kam a rin iai n abana abaia. Ma bon ibukini buakakaia natannaomata aikai, ae ngaia ae e a kakioianako iai Iehova ae Atuami mai mwaimi,+ ao e aonga naba Iehova ni kakororaoa te taeka are e taetae n tuea iai nakoia ami bakatibu ake Aberaam,+ Itaaka,+ ao Iakoba.+  Ngaia are kam na ataia, bwa tiaki ibukin raoiroimi ae e anganingkami iai te aba ae raoiroi aei Iehova ae Atuami bwa kam na abanna, ibukina bwa bon aomata ngkami aika kam imanono.*+  “Ururinga—ao tai mwamwaninga—te aro are kam kauna iai Iehova ae Atuami n te rereua.+ Kam karitei nakon Iehova man te bong are kam kitana iai te aba are Aikubita, ni karokoa rokomi n te tabo aei.+  Kam kauna naba Iehova i Oreba ao e a rangi n un Iehova iroumi, n te aro ae e nang kamaunaingkami.+  Ngke I ararakea te maunga bwa N na anai baaba ake atibu,+ ake baaba ake e mena iai te berita are e karaoia Iehova ma ngkami,+ ao I tiku i aon te maunga i nanon 40 te ngaina ao 40 te bong,+ ao akea te amwarake ae I kanna ao te ran ae I nimma. 10  Ao e anganai Iehova baaba ake uoua ake atibu ake a korobokiaki n tabonibain te Atua, ao a mena i aoia taeka ni kabane ake e taekin Iehova nakoimi i aon te maunga man te ai, n te bong are kam ikotaki iai ikanne.+ 11  Ngke e a koro 40 te ngaina ao 40 te bong, ao e a anganai Iehova baaba ake uoua ake atibu, ake baaba ake e mena iai te berita, 12  ao e tuangai Iehova ni kangai, ‘Teirake ao kawaekoako ruuo mai ikai, ibukina bwa a karaoi mwakuri aika buakaka am aomata ake ko kairiia ni kaotinakoia man te aba are Aikubita.+ A waekoa n rairakinako man te kawai are I tua bwa a na kakairi iai. A karaoa aia bouannanti ae te biti.’*+ 13  E taku ngkanne Iehova nakoiu, ‘I a tia n noriia aomata aikai, ao noria! bon aomata aika imanono.*+ 14  Kariaia bwa N na kamaunaia ao ni kamaunai araia mai aani karawa, ao kariaia bwa N na karaoiko bwa te natannaomata ae korakora ma n rangi ni bati riki nakoia.’+ 15  “Ao I rairaki ao n ruo rikaaki man te maunga ngke e tabe ni bue te maunga n te ai,+ ao a mena i nanoni baiu ni kauaai baaba ake uoua ake e mena iai te berita.+ 16  Ao I taratara nako ao I noria bwa kam bure nakon Iehova ae Atuami! Kam a tia ni karaoa ami kao te teei ae te biti.* Kam waekoa n rairakinako man te kawai are e tua Iehova bwa kam na kakairi iai.+ 17  Mangaia are I taui baaba ake uoua, ao I karenakoi i aontano ao ni kamaeinikuni i matami.+ 18  Ao I bobaraaki i aontano i matan Iehova n aron are mai mwaina, i nanon 40 te ngaina ao 40 te bong. I aki kana te amwarake teuana ke ni moi n te ran+ ibukini buure ni kabane ake kam karaoi, n aromi ni karaoa ae buakaka i matan Iehova ao ni kaunna. 19  Bwa I maakunrang ibukin unin Iehova ae korakora iroumi, n te aro are e nang kamaunaingkami.+ Ma e ngae n anne, e ongo naba Iehova irou n te tai anne.+ 20  “E rangi n un Iehova iroun Aaron n te aro are e nang kamauna+, ma I kakorakoraai naba n tataro ni bubutii ibukin Aaron n te tai anne. 21  Ao I anaa te kao te teei are kam karaoia are kam a bure iai,+ ao I kabuekia n te ai, ao I kamantintia ni kamtea raoi ni karokoa ae e a mte n aroni bubun te tano, ao I karenakoa bubuna n te karaanga ae raanga man te maunga.+ 22  “Irarikina, kam karokoa naba unin Iehova i Tabera,+ i Mata,+ ao i Kiberotaataawa.+ 23  Kam a manga karitei naba nakon te baere e tua Iehova ae Atuami,+ ngke e kaotinakoingkami Iehova mai Katetibaanea+ ao e taku, ‘Waerake ao abana te aba are N na bon anganingkami!’ kam bon aki onimakinna+ ao kam aki ongeaba irouna. 24  Kam karitei nakon Iehova man te tai are I ataingkami iai. 25  “Ngaia are I teimatoa ni bobaraaki i aontano i matan Iehova i nanon 40 te ngaina ao 40 te bong,+ bwa I bobaraaki i aontano n aron aei ibukina bwa e taku Iehova bwa e na kamaunaingkami. 26  I moana au kakorakora n tataro ni bubutii nakon Iehova ni kangai, ‘Te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, tai kamaunaia am aomata. Bon te natannaomata ae am bwai*+ ae ko a manga kabooia rinanoni kakannatom, ao ko kairiia ni kaotinakoia mai Aikubita n te bai ae korakora.+ 27  Uringia am toro ake Aberaam, Itaaka, ao Iakoba.+ Tai mutiakina imanonoia te natannaomata aei, buakakaia, ao aia bure.+ 28  Bwa a kaawa ni kangai kaain te aba are ko kairira mai iai: “E a aki kona Iehova ni kairiia nakon te aba are e beritanna nakoia, ao ibukina bwa e ribaiia e a kairiia ni kaotinakoia bwa e na kamateia n te rereua.”+ 29  Bwa bon am aomata ao te natannaomata ae am bwai,*+ ae ko kairiia ni kaotinakoia ni mwaakam ae korakora ao ni baim ae aroraki.’+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan oo aika rietata.
Ke, “taua aia tabo.”
Ebera, “a matoatoa roroami.”
Ke, “te bouannanti ae kaburoaki n atoaki.”
Ebera, “a matoatoa roroaia.”
Ke, “kaburoaki n atoaki.”
Ke, “tibwangam.”
Ke, “tibwangam.”