Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 7:1-26

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A na kamaunaaki natannaomata ake itiua (1-6)

  • Bukin rineaia tibun Iteraera (7-11)

  • E na karekei kakabwaia te ongeaba (12-26)

7  “Ngkana e kairingkami Iehova ae Atuami nakon te aba are kam nang rin n abanna,+ ao e na kamaunaia naba mai mwaimi+ natannaomata aika kau aomata, aika tibun Eta, taiani Kirekataite, taian Amoraite,+ tibuni Kanaan, taiani Beritaite, taian Iwaite, ao I-Iebuti,+ aika natannaomata aika itiua aika kau aomata ma ni korakora riki nakoimi.+  E na anga naakai nakoimi Iehova ae Atuami, ao kam na kataenikaiia.+ Kam bon riai ni kamaunaia.+ Kam na tai karaoa te berita teuana ma ngaiia ke ni kaotiota akoaia.+  Kam na tai imaremare ma ngaiia. Tai anga natimi aine nakoia natiia mwaane ke n anaiia natiia aine ibukia natimi mwaane.+  Bwa ane a na rairiianako natimi man irirakiu bwa a na toro irouia atua riki tabeman,+ ao ane e na urarake unin Iehova nakoimi ao e na waekoa ni kamaunaingkami.+  “Ma aio te bwai ae kam riai ni karaoia nakoia: Urui aia baonikarea, kamaeinikuni aia boua aika tabu,+ korei aia kai aika tabu*+ ni kabwakai, ao kabueki aia bouannanti aika kaaraki.+  Bwa bon te natannaomata ae itiaki* ngkami iroun Iehova ae Atuami, ao e a tia n rineingkami Iehova ae Atuami mai buakoia botannaomata ni kabane n te aonnaba, bwa kam na riki bwa ana aomata, ae ana aomata aika okoro.*+  “E tangiringkami Iehova ao e rineingkami+ tiaki ibukina bwa te kabanea ni mwaiti mwaitimi i buakoia botannaomata ni kabane, bwa bon te kabanea ni karako mwaitimi i buakoia botannaomata ni kabane.+  Ma bon ibukin tangirami iroun Iehova ao ibukina bwa e kawakina te berita are e taetae n tuea iai nakoia ami bakatibu,+ ae ngaia ae e kairingkami iai Iehova ni kaotinakoingkami n te bai ae korakora, ni manga kabooingkami man te auti n toronaki,+ mai aani mwaakani* Barao are uean Aikubita.  Kam ataia raoi bwa Iehova ae Atuami, bon te Atua ae koaua, ao te Atua ae kakaonimaki, ae kakawakina ana berita ao ana tangira ae koaua* nakoia rooro aika nga ma nga, ake te koraki ake a tangiria ao a kawakin ana tua.+ 10  Ma e na angania te koraki ake a riribaia boon aia mwakuri ni kamaunaia.+ E na aki iremwe ni karaoa te bwai teuana nakoia te koraki ake a riribaia, ao e na angania boon aia mwakuri. 11  Mangaia ae taratara raoi bwa kam na kawakini tuua ma taiani kaetieti ma mooti, aika I tua nakoimi n te bong aei, n aromi ni kakairi iai. 12  “Ngkana kam teimatoa n ongo ni mooti aikai ma ni kakairi iai ao ni kakororaoi, ao Iehova ae Atuami e na boni kawakina te berita ma te tangira ae koaua* are e taetae n tuea iai nakoia ami bakatibu. 13  E na tangiringkami ao e na kakabwaiaingkami ao e na kamwaitingkami. Eng, e na kakabwaiaingkami ni kabatiaia natimi,*+ ao n uaan ami tano, n ami uita,* n ami wain ae boou, n ami oera,+ ni bunia ami nanai ni kao ao bunia ami nanai n tiibu, n te aba are e taetae n tuea ibukina nakoia ami bakatibu bwa e na anganingkami.+ 14  Kam na rangi ni kakabwaiaaki riki i buakoia botannaomata nako,+ akea te mwaane ke te aine i buakomi ae e na aki kakariki, ao akea naba ami nanai ni man ae e na akea natiia.+ 15  E na uotiinako mairoumi aoraki ni kabane Iehova, ao e na aki karokoa i aomi te aoraki ae kakaiaki are kam ataia i Aikubita.+ Ma e na karokoi i aoia te koraki ake a riribaingkami. 16  Kam na kamaunaia* botannaomata ni kabane ake e anga Iehova ae Atuami nakoimi.+ Kam* na tai nanoangaiia+ ao kam na tai toro irouia atuaia,+ ibukina bwa bon te bwai ni kamwane nakoimi.+ 17  “Ngkana kam kangai i nanomi, ‘A kau aomata riki natannaomata aikai nakoira, ao ti na kangaa ni kakioianako?’+ 18  kam na tai maakuia.+ Kam riai ni kauringingkami te bwai are e karaoia Iehova ae Atuami nakoni Barao ma Aikubita ni kabutaa,+ 19  ake taiani motikitaeka aika korakora ake kam nori ni matami, ao kanikina ma kakai,+ ao te bai ae korakora, ao te bai ae aroraki are e kairingkami iai Iehova ae Atuami ni kaotinakoingkami.+ Anne te bwai ae e na karaoia Iehova ae Atuami, nakoia botannaomata ni kabane aika kam maakuia.+ 20  E na kanakoa namakinan te bwarannano* nako aoia Iehova ae Atuami, ni karokoa ae a maunanako te koraki ake taian nikira+ ake a karabaia mai mwaimi. 21  Tai maakunrang irouia, bwa e memena iroumi Iehova ae Atuami,+ ae te Atua ae korakora ma ni kamimi ao ni kakamaaku.+ 22  “E na boni kakioianako natannaomata aikai Iehova ae Atuami mai mwaimi teutana imwin teutana.+ Kam na aki kariaiakaki bwa kam na tiringia n te tai ae waekoa, bwa a aonga n aki kamwaitiia manin te tawaana aika kaakang, ni kaaitaraingkami. 23  E na anga naakai nakoimi Iehova ae Atuami ao e na boni kataenikaiia ni karokoa ae a maunanako.+ 24  E na anga aia uea nako nanoni baimi,+ ao kam na kamaunai araia mai aani karawa.+ Akea aika a na tei ni kaaitaraingkami+ ni karokoa ae kam kamaunaia.+ 25  Kam riai ni kabueki n te ai aia bouannanti aika kaaraki ake katotongan atuaia.+ Tai mataaiakina te tirewa ma te koora ake i aoia ke n anai bwa ami bwai,+ bwa kam aonga n aki mwane iai, bwa bon te bwai ae riribaaki iroun Iehova ae Atuami.+ 26  Kam na tai uota te bwai ae riribaaki nako nanon ami auti bwa kam kaawa n riki bwa te bwai ae riai ni kamaunaaki n ai arona. Kam bon riai n riribaia ao n rarawa nako iai ibukina bwa bon te bwai ae riai ni kamaunaaki.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “tabu.”
Ke, “ana bwai ae kakawaki.”
Ebera, “bain.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ebera, “kakabwaiaa uaani birotomi.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ebera, “kabwautiia.”
Ebera, “Matami.”
Ke tao, “nakonnano; maaku.”