Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 6:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Tangira Iehova ma nanomi ni kabane (1-9)

    • “Ongora ngkami aika tibun Iteraera” (4)

    • A na reireinia natiia kaaro (6, 7)

  • Tai mwaninga taekan Iehova (10-15)

  • Tai kataa Iehova (16-19)

  • Kaongoa te roro are imwina (20-25)

6  “Aikai ngkanne tuua, kaetieti, ao mooti aika e anga Iehova ae Atuami ibukin reireinakimi, bwa kam aonga ni kakairi iai ngkana kam a mwananga n rin n te aba are kam na abanna,  n te aro are kam na maaka Iehova ae Atuami ao ni kawakin nako ana moti ma ana tua aika I tua nakoimi—ngkoe ma natim ao tibum+—ni kabane ami bong ni maiu, bwa kam aonga ni maiu i nanon te tai ae maan.+  Ao kam riai n ongora, ngkami aika tibun Iteraera, ao kakairi raoi iai, bwa kam aonga ni kabwaia ao kam na rangi ni mwaiti n te aba are raanga iai rannimamman te man ma aia karewe manibeeru,* n aron are e beritanna nakoimi Iehova ae Atuaia ami bakatibu.  “Ongora ngkami aika tibun Iteraera: Iehova ae Atuara bon Iehova ae tii temanna.+  Kam riai n tangira Iehova ae Atuami ma nanomi ni kabane, maiumi*+ ni kabane ao korakorami ni kabane.+  A riai ni mena i nanomi taeka aikai aika I tua nakoimi n te bong aei,  ao kam riai ni karin i nanoia* natimi+ ao n taekini ngkana kam tekateka i nanon ami auti, ao ngkana kam nakonako i nanon te kawai, ao ngkana kam wene, ao ngkana kam teirake.+  Kabaei bwa te kauring i aoni baimi, ao a riai n riki bwa kaanga te kanikina ae kabaeaki i aon ramwami.*+  Korei i aoni bouan nako mataroan ami auti ao mataroan ami oo. 10  “Ngkana e kairingkami Iehova ae Atuami ni kariningkami n te aba are e taetae n tuea ibukina nakoia ami bakatibu aika Aberaam, Itaaka, ao Iakoba, bwa e na anganingkami,+ aika kaawa aika korakora ma n raraoi aika kam aki katei,+ 11  ao auti aika on ni bwaai aika raraoi n aekaia nako aika kam aki mwakuri ni karekei, mwarua n ran aika ekeaki aika kam aki keni, ao nne ni kureebe ma aroka aika oriwa aika kam aki uniki—ao kam kang ma n rauaki iai,+ 12  ao kam riai n taratara raoi bwa kam na aki mwaninga taekan Iehova,+ are e kairingkami ni kaotinakoingkami man te aba are Aikubita, man te auti n toronaki. 13  Kam riai ni maaka Iehova ae Atuami,+ ao kam riai n toro irouna,+ ao kam riai n taetae n tuea n arana.+ 14  Kam na tai kakairi irouia atua riki tabeman, aika atuaia botannaomata nako akana i rarikimi ni kabutaa,+ 15  bwa Iehova ae Atuami are mena i buakomi, bon te Atua ae tua bwa e riai n taromauriaki n tii ngaia.+ Bwa mwina e na urarake unin Iehova ae Atuami nakoimi+ ao e na kamaunaingkami mai aon te aba.+ 16  “Kam na tai kataa Iehova ae Atuami,+ n aron are kam kataia i Mata.+ 17  Kam riai ni kakorakoraingkami ni kakairi n ana tua Iehova ae Atuami, ma ana kauring ao ana kaetieti ake e tua nakoimi bwa kam na kakairi iai. 18  Kam riai ni karaoa ae eti ao ae raoiroi i matan Iehova, bwa kam aonga ni kabwaia ao n rin n abana te aba ae raoiroi, are e taetae n tuea ibukina Iehova nakoia ami bakatibu,+ 19  ngkana kam kakioianako taani kairiribai nakoimi ni kabane mai mwaimi, n aron are e beritanna Iehova.+ 20  “Ngkana a titirakiningkami natimi n te tai ae e na roko ni kangai, ‘Tera ae nanonaki n taiani kauring, kaetieti, ao mooti ake e tua nakoimi Iehova ae Atuara?’ 21  ao kam na kangai nakoia natimi, ‘Ti tautoronaki ngkoa irouni Barao i Aikubita, ma e kairira Iehova ni kaotinakoira mai Aikubita n te bai ae korakora. 22  Mangaia are e teimatoa Iehova ni karokoi kanikina ma kakai aika kamimi ma ni kamamate, i aon Aikubita,+ i aoni Barao, ao i aoia kaaini batana ni kabane, i matara.+ 23  Ao e kairira ni kaotinakoira mai ikekei bwa e aonga ni kairira n nakomai, bwa e na anganira te aba are e taetae n tuea ibukina nakoia ara bakatibu.+ 24  Ngaia are e tua Iehova nakoira bwa ti na kakororaoi kaetieti aikai ni kabane ao ni maaka Iehova ae Atuara, ibukin teimatoani kabwaiara,+ bwa ti aonga n teimatoa ni maiu,+ n arora n te bong aei. 25  Ao ti na aranaki bwa ti raoiroi ngkana ti taratara raoi ni kakairi n tuua aikai ni kabane n ongeaba iroun* Iehova ae Atuara, n aron are e tua nakoira.’+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “kaokiokii nakoia; katuruturui nakoia.”
Ebera, “i marenani matami.”
Ebera, “i matan.”