Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 5:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana berita Iehova i Oreba (1-5)

  • A a manga taekinaki Tuua Ake Tebwina (6-22)

  • A maaku aomata n te Maunga ae Tinai (23-33)

5  Ao Mote e weteiia tibun Iteraera ni kabane ao e taku nakoia: “Ongora ngkami aika tibun Iteraera, ni kaetieti ma mooti aika I katanoatai nakoimi n te bong aei, ao kam riai n reiakin ao ni kakairi raoi iai.  E karaoa te berita ma ngaira Iehova ae Atuara i Oreba.+  E aki karaoa te berita aei Iehova ma ara bakatibu, ma e karaoia ma ngaira aika ti maiu ni kabane n te bong aei.  E taetae Iehova n itaramata ma ngkami n te maunga mai nanon te ai.+  I tei i marenami ma Iehova n te tai anne+ bwa N na karokoa ana taeka Iehova iroumi, bwa kam maaku ibukin te ai ao kam aki ararakea te maunga.+ E taku,  “‘Bon Iehova ngai ae Atuam, ae I kairiko ni kaotinakoko man te aba are Aikubita, man te auti n toronaki.+  Ko na tai karekeia riki atuam i rarikiu.*+  “‘Ko na tai karaoa am bouannanti ae kaaraki+ ke te bwai ae katotongan* te bwai teuana i karawa i eta ke i aon te aba i nano ke n te ran i aon te aba.  Ko na tai bobaraaki nakoia ke ni kairaki bwa ko na toro irouia,+ bwa bon Iehova ngai ae Atuam ae te Atua ae I tua bwa N na taromauriaki n tii ngai,*+ ae I katuuaaeia naati mwaane ibukin aia kairua tamaia, ao te katenroro naba ma te kaaroro, ibukia taama akana ribaai akanne,+ 10  ma I kaota te tangira ae koaua* nakoia rooro aika nga ma nga, ibukia taama aika tangirai ma ni kawakin au tua. 11  “‘Ko na tai kabongana aran Iehova ae Atuam n te aro ae aki riai,+ bwa Iehova e na boni katuuaaea te aomata ae kabongana arana n te aro ae aki riai.+ 12  “‘Kawakina te bongi n Taabati ni katabua, n aron are e tua nakoim Iehova ae Atuam.+ 13  Ko na bekutata ao karaoi am mwakuri ni kabane i nanon onobong,+ 14  ma te kaitiua ni bong bon te bongi n taabati nakon Iehova ae Atuam.+ Ko na tai karaoa te mwakuri teuana,+ ngkoe ke natim te mwaane ke natim te aine, ke am toro te mwaane ke am toro te aine, ke am kao mwaane ke am taongki, ke am man ae manana temanna, ke te aomata ae maeka n iruwa n am kaawa nako*+ bwa e aonga ni motirawa am toro te mwaane ao am toro te aine n ai arom.+ 15  Uringnga are ko riki ngkoa bwa te toro n te aba are Aikubita ao e kairiko ni kaotinakoko mai iai Iehova ae Atuam, n te bai ae korakora ao n te bai ae aroraki.+ Anne bukina ae e tua iai nakoim Iehova ae Atuam bwa ko na kawakina te bongi n Taabati. 16  “‘Karinea tamam ma tinam,+ n aron are e tua nakoim Iehova ae Atuam, bwa ko aonga ni maiu i nanon te tai ae maan ao ko na kabwaia* n te aba ae e a anganiko Iehova ae Atuam.+ 17  “‘Ko na tai tiriaomata.+ 18  “‘Ko na tai wene ni kimoa.+ 19  “‘Ko na tai iraa.+ 20  “‘Ko na tai kaotioti ni kewe ni kaitaraa raom n aomata.+ 21  “‘Ko na tai mataaiakina buun raom.+ Ko na tai nanonrang ni mataaiakina ana auti raom, ke ana tawaana, ke ana toro te mwaane, ke ana toro te aine, ke ana kao mwaane ke ana taongki ke te bwai teuana ae ana bwai raom.’+ 22  “E taekin tuua* aikai Iehova nakon ami botaki n aomata i aon te maunga mai nanon te ai, te nang, ao te rotongitong ae matenten,+ ma te bwanaa ae korakora ao akea te bwai ae e karakaa. Imwina ao e korei i aoni baaba ake uoua ake atibu ao e anganai.+ 23  “Ma n te tai are kam ongo iai te bwanaa man te rotongitong, ngke e tabe ni bue te maunga n te ai,+ ao a a bane naba ni kawarai mataniwi n ami baronga nako ao ami unimwaane. 24  Ao kam taku, ‘Akea bwa e a kaota mimitongina ma kakannatona nakoira Iehova ae Atuara, ao ti ongo bwanaana ae nako mai nanon te ai.+ Ti a tia n noria n te bong aei bwa e kona te Atua n taetae ma te aomata ao e kona te aomata anne n teimatoa ni maiu.+ 25  Mangaia ae e aera ngkai ti na mate? Bwa e na kabuekira te ai ae rangi ni korakora aei. Ngkana ti teimatoa n ongora ni bwanaan Iehova ae Atuara, ao ti na boni mate. 26  Bwa antai ae ai arora i buakoia aomata ni kabane ae e a tia n ongo bwanaan te Atua ae maiu n taetae mai nanon te ai, ao e teimatoa ni maiu? 27  Boni ngkoe ae ko na kaaniko bwa ko na ongora ni bwaai ni kabane ake e na taekin Iehova ae Atuara, ao boni ngkoe ae ko na tuangira bwaai ni kabane ake e taekin nakoim Iehova ae Atuara, ao ti na ongora ao ti na karaoia.’+ 28  “Mangaia are e ongo Iehova taeka ake kam taekin nakoiu, ao e taku Iehova nakoiu, ‘I ongo aia taeka aomata aikai ake a taekin nakoim. A raoiroi baike a taekin ni kabane.+ 29  Ma tera ngke iai nanoia n taai nako ni kani maakai+ ao ni kawakin au tua ni kabane,+ bwa a aonga n nakoraoi bwaai ni kabane ibukia ma natiia n aki toki!+ 30  Naako kangai nakoia: “Okiri ami umwanrianna.” 31  Ma ko riai ngkoe n tiku ikai ma ngai, ao N na tuangko tuua ni kabane, kaetieti, ao mooti aika ko riai n reireinia bwa a na kakairi iai n te aba ae I a angania bwa abaia.’ 32  Ma kam riai n taratarai raoi ngkami bwa kam na karaoa are e tua nakoimi Iehova ae Atuami.+ Kam na tai rairaki nakon te angaatai ke te angamaing.+ 33  Kam riai n nakonako ni kawai nako ake e tua nakoimi Iehova ae Atuami,+ bwa kam aonga ni maiu ao ni kabwaia ao e na maan ami bong n te aba are kam na abanna.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “rangi ni bobuaka ana waaki ma ngai.” Ebera, “n ekaanako ubuu.”
Ke, “bannan.”
Ke, “te Atua ae tauaninne (ingainga); te Atua ae aki kariaia te kaiangatoa.”
Ke, “te akoi ae boto i aon te tangira.”
Ebera, “mataroan te oo.”
Ke, “ao a na nakoraoi bwaai ni kabane ibukim.”
Ebera, “taeka.”