Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 33:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kakabwaiai baronga Mote (1-29)

    • ‘Bain Iehova aika teimatoa’ (27)

33  Aio te kakabwaia ae e taekinna Mote ae ana aomata te Atua ae koaua, i aoia tibun Iteraera imwaini matena.+  E taku: “Iehova, ae e roko mai Tinai,+Ao e ootanako nako aoia mai Teira. E ootanako mimitongina man te aono ae maungaunga i Baran,+Ao raona ana anera aika tabu aika mwaitikurikuri,*+Ao ana tia buaka nako i angaataina.+   E tatangiriia ana aomata,+A mena aia aomata aika itiaki* ni kabane i nanoni baim.+ A tekateka i rarikini waem,+Ao a a ongora n am taeka.+   (E anganira te kaetieti Mote, ae te tua,+Ae riki bwa aia bwai te botaki n aomata aika tibun Iakoba.)+   Ao E riki bwa te uea i Ieturun,*+Ngke a botaki mataniwia aomata,+N ikotaki ma aia baronga nako tibun Iteraera.+   Ke e maiu Reuben ma n aki mate,+Ao ke a aki kerikaaki mwaitiia ana mwaane.”+   Ao e taekina te kakabwaia aei i aon Iuta+ ni kangai: “Ongora ngkoe ae Iehova, ni bwanaan Iuta,+Ao ko bia kaokia nakoia ana aomata. A a tia baina ni kamanoi* ana bwai,Ao ko bia buokia ni kaaitaraia taani kaitaraa.”+   E taekina ae kangai ni kaineti ma Rewi:+ “Am* Tummim ma am Urim*+ bon ana bwai te mwaane ae kakaonimaki ni koaua nakoim,+Are ko kataia i Mata.+Ao ko a kaiangatoa ma ngaia i rarikin ranin Meriba.+   Te mwaane ae kangai nakon tamana ao tinana, ‘I aki kaota tabeakinami.’ E aki naba kubariia tarina,+Ao e kaaki taekaia oin natina mwaane,Bwa a kawakina am taeka,Ao a kakairi n am berita.+ 10  Ke a reireina Iakoba n am moti+Ao Iteraera n am Tua.+ Ke a anga te karea ae boiarara bwa te boi ae kamaiu nakoim,*+Ao te karea ni kabane i aon am baonikarea.+ 11  Kakabwaiaa korakorana, ngkoe ae Iehova,Ao ko bia kaota kukureim n ana mwakuri baina. Ao kamanatuai rangaia* akana teirake ni kaitaraa,Bwa a aonga n aki manga teirake akana ribaia.” 12  E taekina ae kangai ni kaineti ma Beniamin:+ “Ke e maeka i rarikina ma te mweraoi teuae tangiraki iroun Iehova,Ngkai e kabongnga ni kamanoa,Ao e na maeka i marenan angana.” 13  E taekina ae kangai ni kaineti ma Ioteba:+ “E bia kakabwaiaaki abana iroun Iehova+Ni bwaini karawa aika rangi n raoiroi,Ma te aoi ao te ran man taiani koburake n ran i nano,+ 14  Ma baika rangi n raoiroi ake e katauraoi taai,Ao uaa aika rangi n raoiroi ni katoa namwakaina,+ 15  Ma bwaai aika taiani kabanea n tamaroa aika ni maunga* ake mangkoa,+Ao bwaai aika rangi n raoiroi aika n tabuki aika teimaan, 16  Ma bwain aon te aba aika rangi n raoiroi ao kanoana,+Ao te akoaki mairoun Teuare maeka i buakon te aroka ae kateketeke.+ A bia roko i aon atun IotebaI aon taubukin atun teuare tebenako mai buakoia tarina.+ 17  Titeboo tamaroana ma te kao mwaane ae te karimoa,Ao korona ma koron te kao mwaane ae moaanti. E na kebutuia* botannaomata ni korona,Ngaiia ni kabane ni karokoa tabon nako aonnaba,Kooro aikai boni kanoan Eberaim+ aika tatabebwi tenga,Ao kooro aikai boni kanoani Manate aika nga ma nga.” 18  E taekina ae kangai ni kaineti ma Teburun:+ “Kimwareirei ngkoe ae Teburun, n otinakom,Ao ngkoe ae Itakara, i nanon nako am umwanrianna.+ 19  A na weweteia botannaomata nakon te maunga,Ike a na anga iai taiani karea aika raoiroi. Bwa a na temetemeka kaubwain* taari ae bati,Ao baika kakawaki aika kaikoaki* aika karabaaki n te tano.” 20  E taekina ae kangai ni kaineti ma Kata:+ “Ke e kakabwaiaaki te aomata ae karaababai tian abani Kata.+ E aroria ikanne kaanga te raian,Ae tauraoi n raeuaa te bai, eng, ao taubukin te atu. 21  E na rinea te moan tibwanga i bon ibukina,+Bwa e kaokoroaki ikanne tibwangan te tia karaotua.+ A na ikotaki mataniwia aomata. E na kakororaoa raoiroin Iehova Ma ana moti nakon Iteraera.” 22  E taekina ae kangai ni kaineti ma Tan:+ “Bon te raian te teei Tan.+ E na ewewe n otinako mai Batian.”+ 23  E taekina ae kangai ni kaineti ma Nabetari:+ “E nuai Nabetari n te akoakiAo e tibutaua n ana kakabwaia Iehova. E ababa i maeao ao i maiaki.” 24  E taekina ae kangai ni kaineti ma Atera:+ “Ke e kakabwaiaaki Atera n naati mwaane. E bia akoaki irouia tarina,Ao e bia kateboi* waena n te bwaa. 25  Bon te biti ao te buraati rokan nako mataroan am oo,+Ao ko na mweraoi ni kabane am bong.* 26  Bon akea n ai aron te Atua ae koaua+ ae Atuan Ieturun,+Ae e mwamwananga rinanoni karawa bwa e na buokikoAo ae e mwamwananga riaon naang ni mimitongina.+ 27  Bon te tabo ni kamanomano te Atua mangkoangkoa,+A mena baina aika teimatoa i aam.+ Ao e na kakioianako taani kairiribai mai mwaim,+Ao e na kangai, ‘Kamaunaia!’+ 28  E na maeka ma te mweraoi Iteraera,Ao e na tei n tii ngaia ana koburake n ran Iakoba,N te aba ae bati iai te uita* ma te wain ae boou,+Ao e na katimtimwa te aoi ana karawa.+ 29  Kam a kukurei ngkami aika tibun Iteraera!+ Antai ae ai aromi,+Ae te natannaomata ae karekea te kakamaiu iroun Iehova,+Ae ami otanga ni kamanomano+Ao ami kabaang ae abwabwaki riki? Ane a na kui ni kerikaaki imwaimi akana kairiribai nakoimi,+Ao kam na toutoui nukaia.”*

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tatabebwi tenga aika tabu.”
Ke, “tabu.”
Ae nanona, “te Aomata ae Raoiroi,” ae bon te nakoa ae rine ae tei ibukin Iteraera.
Ke, “un ibukin.”
“Am” ao “nakoim” n te kibu aei e kaineti nakon te Atua.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “i bwairim.”
Ke, “bebeeia.”
Ke tao, “maungani mainiku.”
Ke, “ewariia.”
Ebera, “a na temetemeki baika bati.”
Ke, “taiani kaubwai.”
Ke, “teboki.”
Ebera, “Ao ai aron am bong nako korakoram.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ke tao, “taabo aika rietata.”