Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 29:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te berita ma tibun Iteraera i Moaba (1-13)

  • Te kauring ibukin te aki ongeaba (14-29)

    • Baika raba, baika kaotaki (29)

29  Aikai taekan te berita are e tua Iehova nakoni Mote bwa e na karaoia ma tibun Iteraera n te aba ae Moaba, irarikin te berita are e karaoia ma ngaiia i Oreba.+  E weteiia ngkanne tibun Iteraera ni kabane Mote ao e taku nakoia: “Kam a tia n nori bwaai ni kabane ake e karaoi Iehova i matami n te aba are Aikubita nakoni Barao, ma ana toro ni kabane, ao abana ni kabutaa,+  ake taiani motikitaeka aika korakora ake kam nori ni matami, ao kanikina aika rangi ni kamimi ma kakai.+  Ma e aki anganingkami Iehova te nano ae kam na ota iai, ao maata aika kam na noraaba iai, ao taninga aika kam na ongo iai, ni karokoa te bong aei.+  ‘Ngke I teimatoa ni kairingkami i nanon 40 te ririki n te rereua,+ ao a aki roko n te mane ami kunnikai ake i aomi, ao a aki roko n te mane ami kau ake i waemi.+  Kam aki kang kariki, ao kam aki nima te wain ke te bwai teuana ae kamanging, bwa kam aonga n ataia ae bon Iehova ngai ae Atuami.’  N tokina ao kam a roko n te tabo aei, ao a otinakoira ni buakanira Taion are uean Etiibon+ ma Oka are ueani Batian,+ ma ti kataei aia kai.+  Imwin anne ao ti anai abaia ao ti angania tibun Reuben, tibuni Kata, ao iteran aia baronga tibuni Manate, bwa tibwangaia.+  Mangaia ae kawakin raoi taeka aika n te berita aei ao ongeaba iai, bwa a aonga n nakoraoi bwaai nako aika kam na karaoi.+ 10  “Kam bane n tei i matan Iehova ae Atuami n te bong aei, mataniwi n ami baronga nako, ami unimwaane, ami taan tararua, mwaane nako aika tibun Iteraera, 11  natimi, buumi,+ ao aomata aika maeka n iruwa+ i buakomi n ami kaembwa, ni moa mairoun te aomata ae ami tia tabeaia ni karokoa te aomata ae ami tia itiran. 12  Kam mena ikai bwa kam aonga n rin n ana berita Iehova ae Atuami ao n ana taetae n tuea, ae e karaoia ma ngkami Iehova ae Atuami n te bong aei,+ 13  ao e aonga ni kateingkami n te bong aei bwa ana aomata,+ ao e aonga n riki bwa Atuami,+ n aron are e beritanna nakoimi, ao n aron are e taetae n tuea iai nakoia ami bakatibu ake Aberaam,+ Itaaka,+ ao Iakoba.+ 14  “I aki tii karaoa te berita ao te taetae n tuea aei ma ngkami, 15  ma nakoia naba te koraki aika tei i rarikira n te bong aei i matan Iehova ae Atuara, ao te koraki naba ake a aki mena i rarikira n te bong aei. 16  (Bwa kam ataa raoi arora ni maeka n te aba are Aikubita, ao arora n ribuakoia natannaomata aika kakaokoro ni mwanangara.+ 17  Ao kam taneiai n nori aia bwai aika riribaaki ao aia bouannanti aika kamwara*+ aika karaoaki man te kai ao te atibu, te tirewa ao te koora, ake a mena i buakoia.) 18  Taratara raoi bwa e na akea te mwaane ke te aine, te utu teuana ke te baronga teuana, i buakomi n te bong aei ae rairakinako nanona mairoun Iehova ae Atuara bwa e na nako n toro irouia atuaia natannaomata akanne,+ bwa e aonga n akea te wakaa i buakomi ae e na karikii uaa aika boitin ao aika mao.+ 19  “Ma ngkana iai ae e ongo taekan te taetae n tuea aei ao e kamoamoa ni kangai i nanona, ‘E na reke irou te rau e ngae ngke I bon teimatoa n nakonako ni kawai aika e bon tangiri nanou,’ ao e uruani bwaai nako* ake ni kawaina, 20  ao Iehova e na aki kani kabwaraa ana bure.+ Ma e na urarake unin Iehova ae korakora ni kaitaraa teuanne, ao e na bon roko i aona te rekenikai ae bwanin ae koreaki n te boki aei.+ Ao Iehova e na boni kamauna aran teuanne mai aani karawa. 21  E na katebenakoa teuanne Iehova mai buakon aia baronga nako tibun Iteraera ibukin te kabuanibwai, ni kaineti ma te rekenikai ae bwanin n te berita ae koreaki ni bokin te Tua aei. 22  “Ao te roro ae e na roko aika kaaina natimi, ao te ianena man te aba ae raroa, ngkana a nori rekenikai n te aba anne ake aoraki ake e karokoi Iehova iai, 23  ae te burimton,* te taoro, ao te ura, bwa e aonga n aki karaoaki te ununiki n te aba anne ni kabutaa ke ni bwebwerake, ao a na aki naba rikirake iai aroka, n aroni kamaunaan Totom ma Komora,+ ao Atema ma Teboiim,+ ake e kamaunai Iehova ni marakin nanona ao n unna, 24  ao ane a na kangai ma natannaomata ni kabane, ‘E aera ngkai e karaoa aei Iehova nakon te aba aei?+ Tera ae karika te urarake n un ae korakora aei?’ 25  Ao ane a na kangai, ‘Ibukina bwa a kitana ana berita Iehova+ ae Atuaia aia bakatibu, are e karaoia ma ngaiia ngke e kairiia ni kaotinakoia man te aba are Aikubita.+ 26  Ao a nako ao a toro irouia atua riki tabeman ao ni bobaraaki nakoia, aika atua aika a aki kinaia ao aika e aki kariaia bwa a na taromaurii.*+ 27  Ao e urarake unin Iehova ni kaitaraa te aba anne, ni karokoa i aona te rekenikai ae bwanin ae koreaki n te boki aei.+ 28  Mangaia are e taeki wakaaia Iehova man aia tano ni marakin nanona ao ni bonon nanona,+ ao n unna ae korakora, ao e kanakoia nakon te aba teuana, ae a mena iai n te bong aei.’+ 29  “Ana bwai Iehova ae Atuara baika raba,+ ma bon ara bwai ma kanoara n aki toki baika kaotaki, bwa ti aonga ni kakororaoi taekan nako te Tua aei.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te taeka n Ebera aei tao e irekereke ma te taeka ibukin “te nakotaari,” ao e kabonganaaki bwa te taeka ni kabuakaka.
Ebera, “ane e mwaimwai raoi n ikotaki ma ane e mwau.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “e aki angania.”