Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 24:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te mare ao te buuraure (1-5)

  • Karinean te maiu (6-9)

  • Tabeakinaia akana maiu ni kainnano (10-18)

  • Tuan te karemrem (19-22)

24  “Ngkana e mare te mwaane temanna ma te aine temanna, ma e a aki kukurei iroun neiei ibukina bwa e kunea te bwai ae kamwara iroun neiei, e riai ni korea te beeba ni buuraure ibukin neiei,+ ao e na anganna, ao e na kanakoa man ana auti.+  Imwini kitanan ana auti teuaei iroun neiei, e a kona n nako n riki bwa buun te mwaane temanna.+  Ngkana e a ribaa neiei* teuare te kauoman ao e a korea te beeba ni buuraure ibukin neiei, ao e anganna, ao e kanakoa neiei man ana auti, ke ngkana e a mate teuare te kauoman are mare ma ngaia,  e na aki kariaiakaki teuare moani buuna are e a tia ni kanakoa, bwa e na manga anaia bwa buuna imwini kamwaraean neiei, bwa anne te bwai ae riribaaki iroun Iehova. Kam na tai uota te bure nakon te aba ae e a anganingkami Iehova ae Atuami bwa tibwangami.  “Ngkana e a tibwa tia ni mare te mwaane, ao e aki riai n ira buakon te taanga ni buaka ke n anganaki beeku riki tabeua. E riai n inaomata mani beeku aikai i nanon teuana te ririki, ao e na tiku ni mwengana ma ni kakimwareireia buuna.+  “Akea ae e riai n anaa te atibu ni kamantinti ke atibuna are mai eta, bwa te bwai ni kaboomwi ibukin te bwai ae tangoaki,*+ bwa ai bon anaakin anne maiun te aomata* bwa te bwai ni kaboomwi.  “Ngkana iai ae e kuneaki bwa e iraea tarina temanna* ae tibun Iteraera, ao e karaoa ae buakaka nakoina ao e kaboonakoa,+ e riai ni mate te tia iraa anne.+ Kam riai ni kanakoa te bwai ae buakaka mai buakomi.+  “Ngkana e a buti te rebera,* kam riai n rangi n taratara raoi bwa kam na karaoi bwaai ni kabane ake a na tuangingkami ibonga* ake tibun Rewi.+ Taratara raoi bwa kam na boni karaoa are I tua nakoia.  Uringa te bwai are e karaoia Iehova ae Atuami nakoni Miriam, i aoni kawaimi n otinako mai Aikubita.+ 10  “Ngkana ko katangobwai n te bwai teuana nakon raom n aomata,+ ko na tai rin i nanon ana auti n anaa te baere e kaburea bwa kakoauaan ana tangobwai. 11  Ko riai n tei i tinaniku, ao te mwaane are tangobwai e riai n uota te bwai ni kaboomwi ibukin ana tangobwai, nakoim i tinaniku. 12  Ao ngkana e kainnano teuanne, ko na tai matu ma te baere e anga bwa te bwai ni kaboomwi ibukin ana tangobwai, are e mena iroum.+ 13  Ko bon riai ni kaoka nakoina te baere e anga bwa te bwai ni kaboomwi, n te tai are e bung taai iai, ao e na matu ma ana kunnikai,+ ao e na kakabwaiako, ao e na riki anne bwa raoiroim i matan Iehova ae Atuam. 14  “Kam na tai babakanikawaia te tia mwakuri ae kabooaki ana mwakuri ae kainnano ao ae maiu ni kainnano, ae tao temanna mai buakoia tarimi ke te aomata ae maeka n iruwa ae mena i abami, n ami kaawa nako.*+ 15  Kam riai n anganna boon ana mwakuri n te bong naba anne,+ imwaini bungin taai, ibukina bwa e kainnano ao e boto maiuna* i aoni boon ana mwakuri. Bwa e kaawa n tang nakon Iehova ibukimi, ao kam na reke iai n te bure.+ 16  “A aki riai ni kamateaki taama ibukin te bwai ae a karaoia natiia, ao a aki riai ni kamateaki naati ibukin te bwai ae a karaoia tamaia.+ E riai ni kamateaki te aomata tii ibukin oin ana bure.+ 17  “Kam na tai kabwaoua motikan taekan te aomata ae maeka n iruwa ke te teei ae akea tamana,*+ ao kam na tai anaa ana kunnikai te aine ae e a tia ni mate buuna bwa te bwai ni kaboomwi ibukin ana tangobwai.*+ 18  Uringnga are kam riki ngkoa bwa te toro i Aikubita, ao e a manga kabooingkami Iehova ae Atuami mai ikekei.+ Anne bukina ae I tua iai nakoimi bwa kam na karaoa aei. 19  “Ngkana kam taia uaan ami tawaana ao kam mwaninga te bwabwati teuana n te tawaana, tai okinako n anaia. E riai ni katukaki ibukin te aomata ae maeka n iruwa, te teei ae akea tamana, ao te aine ae e a tia ni mate buuna,+ bwa e aonga ni kakabwaiaingkami Iehova ae Atuami ni bwaai ni kabane aika kam karaoi.+ 20  “Ngkana kam ororea arokami ae te oriwa, kam aki riai ni kaoka karaoan anne nakoni mwaangana. E riai n tiku nikirana ibukin te aomata ae maeka n iruwa, te teei ae akea tamana, ao te aine ae e a tia ni mate buuna.+ 21  “Ngkana kam rikoi kureebe n ami nne ni kureebe, kam aki riai n oki n rikoi ake nikiraia. A riai ni katukaki ibukin te aomata ae maeka n iruwa, te teei ae akea tamana, ao te aine ae e a tia ni mate buuna. 22  Uringnga are kam riki ngkoa bwa te toro n te aba are Aikubita. Anne bukina ae I tua iai nakoimi bwa kam na karaoa aei.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “rawa irouna.”
Ke, “bwa te bwai ni kakoaua.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Te taetae n Ebera ae rairaki bwa “rebera” e raababa nanona, ao e kona n irekereke ma aorakin te kun riki tabeua aika ewewe. E kona naba n irekereke ma aorakin te kunnikai ao taian auti.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “mataroan nako te oo.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “te teei ae a a tia ni mate ana karo.”
Ke, “bwa te bwai ni kakoaua.”