Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 23:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Aomata aika aki tau ni kaaina ana botaki te Atua (1-8)

  • Itiakin te kaembwa (9-14)

  • Tooro aika birinako (15, 16)

  • E tabuaki te kakabooaki ibukin te wene ni bure (17, 18)

  • Te bakao ao te taetae ni bau (19-23)

  • Kaetieti ibukin anaakin uaan ana tawaana temanna (24, 25)

23  “Akea te mwaane ae manatua koraana ke e koreaki ni kanakoaki ana bwai ni kakariki, ae e na nako buakon ana botaki n aomata Iehova.+  “Akea te natintamwa ae e na nako buakon ana botaki n aomata Iehova.+ Akea naba kanoana aika a na nako buakon ana botaki n aomata Iehova, ni karokoa te katebwina n roro.  “Akea tibun Ammon ke tibuni Moaba ae kona n nako buakon ana botaki n aomata Iehova.+ Akea naba kanoaia aika a na nako buakon ana botaki n aomata Iehova, ni karokoa te katebwina n roro,  ibukina bwa a aki roko n te anganingkami te amwarake ao te ran, ngke kam mwananga i aoni kawaimi n otinako mai Aikubita,+ ao ibukina bwa a kabooa Baraam are natini Beora are mai Betora i Metobotamia, bwa e na kaaitaraingkami ni kamaraiaingkami.*+  Ma e rawa Iehova ae Atuami n ongo irouni Baraam.+ Ma e bita te kamaraia Iehova ae Atuami nakoni kakabwaiaami,+ ibukina bwa e tangiringkami Iehova ae Atuami.+  Kam aki riai n ukoukora mweraoia ke toronibwaia, ni kabane ami bong.+  “Kam na tai ribaa tibun Etom bwa bon tarimi.+ “Kam na tai ribaa te I-Aikubita bwa bon aomata ngkami aika kam maeka ngkoa n iruwa i abana.+  A kona natiia ake a bungiaki ake te katenroro, n nako buakon ana botaki n aomata Iehova.  “Ngkana kam katei ami umwanrianna bwa kam na buakania akana kairiribai nakoimi, ao kam riai n rawa nakon te bwai teuana ae buakaka.*+ 10  Ngkana e a aki itiaki te mwaane temanna ibukina bwa e nako ana tari n te tairiki,+ e riai n nako tinanikun te kaembwa ao n aki manga rin n te kaembwa. 11  Ngkana e a moantairiki ao e riai n tebokia n te ran, ao imwina e a kona n okira te kaembwa ni bungin taai.+ 12  E riai ni kaokoroaki te tabo teuana* ae e na kabonganaaki i tinanikun te kaembwa, ao ikanne are kam riai n nako iai ngkana e roko kainnanoana. 13  E riai n iai te bwai ni keniken* i buakon ami bwai ni mwakuri. Ngkana kam toro i tinaniku, ao kam riai ni kena te mwanono iai ao imwina tauna nakotaarimi. 14  Bwa e nakonako Iehova ae Atuami i nanon ami kaembwa+ bwa e na kamaiuingkami, ao e na anganingkami akana kairiribai nakoimi. E riai n tabu ami kaembwa,+ n te aro bwa e na aki nora te bwai teuana ae kamwara iroumi, ao n rairakinako mairoumi iai. 15  “Kam aki riai n anga te toro nakon ana toka, ngkana e birinako mairoun ana toka ao e kawaringkami. 16  E kona ni maeka i buakomi n te tabo ae e rineia n ami kaawa teuana, n te tabo ae e bon tangiria. Kam na tai karaoa ae buakaka nakoina.+ 17  “Akea temanna mai buakoia aine aika natiia tibun Iteraera, ae e kona n riki bwa ainen te tembora ae kakabooaki,+ ke temanna mai buakoia mwaane aika natiia tibun Iteraera, ae e na riki naba bwa mwaanen te tembora ae kakabooaki ibukin te wene ni bure.+ 18  Kam na tai uota boon te aine ae kakabooaki, ke boon* te mwaane ae kakabooaki naba ibukin te wene ni bure,* nako nanon ana auti Iehova ae Atuami ibukini kakororaoan ami taeka ni bau, bwa a uaia n riribaaki iroun Iehova ae Atuami. 19  “Kam aki riai ni kairoroa tarimi bwa e na kabwakaa te bakao,+ ae tao bakaon te mwane, te amwarake, ke te bwai teuana ae e kona ni bakaonaki. 20  Kam kona ni kairoroa te ianena bwa e na kabwakaa te bakao,+ ma kam na tai kairoroa tarimi bwa e na kabwakaa te bakao,+ bwa e aonga ni kakabwaiaingkami Iehova ae Atuami, n ami beku nako n te aba ae kam nang abanna.+ 21  “Ngkana kam taetae ni bau nakon Iehova ae Atuami,+ ao tai waeremwe ni kakoroa bukina.+ Bwa e bon tangiria mairoumi Iehova ae Atuami, ao e kaawa n reke bwa ami bure.+ 22  Ma ngkana kam aki kan taetae ni bau, ao kam na aki reke n te bure iai.+ 23  Kam riai ni kawakina ana taeka riami,+ ao kam riai ni karaoa are e taetae ni bau iai wimi, bwa te karea ni kan anga nakon Iehova ae Atuami.+ 24  “Ngkana ko rin n ana nne ni kureebe raom n aomata, ko kona ni kang taiani kureebe aika bon tau ni kanuaiko iai, ma ko aki riai ni karini n am bwaene.+ 25  “Ngkana ko rinnako n ana tawaana ni uita* raom n aomata, ko kona ni kiniki amwi aika tawaa ni baim, ma ko aki riai ni karina te biti n tai n ana uita kaain rarikim.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “taetae ni karekea kaimi.”
Ke, “kamwaraea te aba.”
Ae taekan te tabo n nakotaari.
Tao te kai ibukin te keniken.
Ke, “ana karekemwane.”
Ebera, “te kamea.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”