Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 22:1-30

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Karaoan ae riai nakon aia man kaain rarikim (1-4)

  • Aine aika oneiia ni bwaai ni mwaane ao aroia naba mwaane (5)

  • Akoaia maan (6, 7)

  • Oon taubukin te auti (8)

  • Baika aki riai n ikotaki (9-11)

  • Buruburun te kunnikai (12)

  • Tuua ibukin te wene ni bure (13-30)

22  “Ngkana ko nora ana kao mwaane ke ana tiibu tarim bwa e tiotionako, ao ko na aki katikua n oin nanom.+ Ko bon riai ni kaokia nakon tarim.  Ma ngkana e aki maeka tarim n uakaan ma ngkoe ke ko aki kinaa, ao ko riai ni kaira te man anne nakon am auti, ao e na tiku iroum ni karokoa ae e a kakaaea tarim. Ao ko riai ni kaokia nakoina.+  Anne te bwai ae ko riai ni karaoia nakon ana taongki, ana kunnikai, ao ana bwai nako tarim aika bua aika ko kunei. Tiaki n ae ko na katikua.  “Ngkana ko nora ana taongki tarim ke ana kao mwaane ni bwaka i nanon te kawai, ko na tai katikua n oin nanom. Ko bon riai ni buoka tarim ni kateirakea ana man.+  “E na tai kunnikainna te aine n te kunnikai ni mwaane, ao e aki riai naba te mwaane n oneia n te kunnikai n aine. Bwa e riribaaki iroun Iehova ae Atuam te aomata ae karaoa aei.  “Ngkana e mena imwaim ngaon te mannikiba temanna i rarikin te kawai ma bunna ke bunnimoana, ke tao n te aroka teuana ke i aontano, ao e mena te tina i aoia bunna ke bunnimoana, ko aki riai n anaa te tina ma bunna.+  Ko bon riai ni kanakoa te tina ma ko kona n anaiia bunna. Karaoa aei bwa a aonga n nakoraoi bwaai ni kabane ibukim, ao e aonga n abwabwaki maium.  “Ngkana ko katea am auti ae boou, ko riai ni karaoa oon taubukina+ bwa ko aonga n aki karokoa te bure ni katuturaraa i aon am auti, ngkana e bwaka temanna mai iai.  “Ko na tai uniki koraa aika uaekaki n am nne ni kureebe,+ bwa a kaawa ni kabureaki* nakon te tabo ae tabu uaa nako ake a reke mani koraa ake ko uniki, n ikotaki naba ma uaa ake a reke man am nne ni kureebe. 10  “Ko na tai katoaa te kao mwaane ma te taongki ngkana ko kamaraua aontano.+ 11  “Ko na tai kunnikaina te kunnikai ae karaoaki mani buraen te man ae renganaki ma te rinen.+ 12  “Ko riai ni karaoa buruburun am kunnikai are ko bwainna, ni maninganingana ake aua.+ 13  “Ngkana e karekea buuna te mwaane temanna ao e wene n taanga ma ngaia, ma e a manga ribaia,* 14  ao e bukina neiei bwa e karaoa ae buakaka ao e kabuakakaa aran neiei ni kangai: ‘I anaa te aine aei ao ngke I wene n taanga ma ngaia, ao I aki nora bwaini kakoauaan ae te teinnaine ngaia.’ 15  A riai taman ao tinan te aine aei n anga bwaini kakoauaan ae bon te teinnaine neiei nakoia unimwaane ni mataroan oon te kaawa. 16  E riai ni kangai taman te aine aei nakoia unimwaane, ‘I anga natiu te aine nakon teuaei bwa buuna ma e a manga ribaia,* 17  ao e bukinna bwa e karaoa ae buakaka ni kangai: “I a noria bwa ngaia bon akea bwaini kakoauaan ae bon te teinnaine natim.” Ao aio bwaini kakoauaan ae bon te teinnaine natiu.’ A na taakina ngkanne te kunnikai i mataia unimwaanen te kaawa. 18  A na kaira te mwaane arei unimwaanen te kaawa+ ao a na batiboia n taiani kai.+ 19  A na katuuaaea n 100 te tiekera* n tirewa, ao n anga baikai nakon taman te aine aei, ibukina bwa teuaei e kabuakakaa te aine ae tibun Iteraera ae te teinnaine,+ ao e na bon teimatoa neiei ni buuna teuaei. E na aki kariaiakaki teuaei n ana bong ni maiu ni kabane bwa e na buuraure ma neiei. 20  “Ma ngkana e boni koaua te bukibuki, ao bon akea bwaini kakoauaan ae te teinnaine te aine aei, 21  a riai ni kaira te aine aei ni kaotinakoa nakoni mataroan ana auti tamana, ao mwaanen ana kaawa neiei a riai ni karebanaia n atibu n uaa matena, ibukina bwa e a tia ni karaoa te mwakuri ae moan te kabwainrang+ i Iteraera, ngke e wene ni bure* n ana auti tamana.+ N te aro aei kam na kanakoa iai te bwai ae buakaka mai buakomi.+ 22  “Ngkana e kuneaki te mwaane temanna ni wene ma te aine ae buun te mwaane temanna, ao a riai ni kaai ni mate, te mwaane are wene ma te aine n ikotaki ma te aine anne.+ N te aro aei kam na kanakoa iai te bwai ae buakaka mai buakoia tibun Iteraera. 23  “Ngkana e kabae te mwaane ma te aine ae tuai ni boo ma te mwaane, ao iai te mwaane temanna ae e a manga kaitiboo ma neiei n te kaawa, ao e wene ma ngaia, 24  kam riai ni kaai ni kairiia ni kaotinakoia nakoni mataroan oon te kaawa, ao ni karebanaiia n atibu n uaa mateia, te aine anne ibukina bwa e aki takarua n te kaawa, ao teuanne ibukina bwa e kabwainranga buun raona.+ N te aro aei kam na kanakoa iai te bwai ae buakaka mai buakomi. 25  “Ma ngkana e kaitiboo n te tawaana te mwaane temanna ma te aine ae kabae, ao te mwaane aei e kakorakoraa n taumatoaa neiei ao e wene ma ngaia, e na tii mate te mwaane ae wene ma neiei, 26  ao akea te bwai ae kam na karaoia nakon te aine aei. E aki karaoa te bure te aine aei ae e tau ni mate iai. Tii te arona te aekaki aei ma aron te mwaane ae kibara raona n aomata ao e tiringnga.+ 27  Bwa e kaitiboo ma neiei n te tawaana, ao e takarua te aine ae kabae aei, ma akea ae e kamaiua. 28  “Ngkana e kaitiboo te mwaane ma te aine ae tuai ni boo ma te mwaane ao e tuai ni kabae, ao e taua neiei ma te matoa ao e wene ma ngaia, ao e a ataaki taekaia,+ 29  ao te mwaane are wene ma te aine aei e na anga 50 te tiekera n tirewa nakon taman neiei, ao e na riki neiei bwa buuna.+ E na aki kariaiakaki teuaei n ana bong ni maiu ni kabane bwa e na buuraure ma neiei, ibukina bwa e a tia ni kabwainrangnga. 30  “Akea te mwaane ae riai n anaa buun tamana, bwa e kaawa ni kamaamaea tamana.*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “katabuaki nakon” ae taekan ae a riki bwa tibwan te tabo ae tabu.
Ke, “rawa iroun neiei.”
Ke, “rawa irouna.”
Teuana te tiekera titeboo ma 11.4 te kuraem. Nora Buk. B14.
Ke, “kakabooaki ibukin te wene ni bure.”
Ebera, “kabwaraa ririn tamana.”