Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 20:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Tuua ibukin te buaka (1-20)

    • Te inaomata mani kaainan te taanga ni buaka (5-9)

20  “Ngkana kam nako ni buakania aiami ao kam noria bwa a bati riki aia aoti nakoimi, aia kaa ni buaka, ao aia taanga ni buaka, ao tai maakuia, bwa e mena iroumi Iehova ae Atuami are kairingkami ni kaotinakoingkami man te aba are Aikubita.+  Ngkana kam nangi nako ni buaka, ao e riai ni keerake te ibonga* ao n taetae nakoia aomata.+  E riai n tuangia ni kangai, ‘Ongora ngkami aika tibun Iteraera. Kam nangi buakania ngkai aiami. E na aki nimamate nanomi. Tai maaku ke ni maakunrang ke n rurubenebene irouia,  bwa e mwaati ma ngkami Iehova ae Atuami bwa e na buaka ibukimi, ni kaaitaraia aiami, ao ni kamaiuingkami.’+  “A riai naba mataniwi n tuangia aomata ni kangai, ‘Antai ae e a tia ni katea ana auti ae boou ao e tuai ni karaoa kaukana? Kariaia bwa e na okira ana auti, bwa e kaawa ni mate n te buaka ao e na karaoa kaukana te aomata temanna.  Ao antai ae e a tia n uniki kureebe n ana nne ni kureebe ao e tuai n taia uaana? Kariaia bwa e na okira ana auti, bwa e kaawa ni mate n te buaka ao e na taia uaana te aomata temanna.  Ao antai ae kabae ma te aine temanna ao e tuai ni mare ma ngaia? Kariaia bwa e na okira ana auti,+ bwa e kaawa ni mate n te buaka ao e na mare te mwaane temanna ma neienne.’  A riai naba mataniwi n titirakinia aomata ni kangai, ‘Antai ae kimamaaku ao ae nimamate nanona?+ E riai n okira ana auti, bwa e aonga n aki kabwarai nanoia tarina n ai arona.’*+  Ngkana a a tia n taetae mataniwi nakoia aomata, ao a riai n rineiia taani kairiri n te taanga ni buaka aika a na kairiia aomata. 10  “Ngkana kam kaania te kaawa bwa kam na buakanna, kam riai naba n taekin nakoia kaain te kaawa anne baika a riai ni karaoi ibukin reken te raoi.+ 11  Ngkana a butimwaei baikanne ao a kauka mataroan oon aia kaawa nakoimi, a na riki aomata ni kabane aika mena ikanne bwa ami toro aika kam na tautoronia, ao a na toro iroumi.+ 12  Ma ngkana a rawa n raoi ma ngkami, ma a buakaningkami, kam riai n otabwaninia aia kaawa, 13  ao e na bon anga nako nanoni baimi Iehova ae Atuami, ao kam na oreiia mwaane nako ake iai n te kabaang. 14  Ma kam kona n anaiia bwa konami aine, ataei, nanai ni man, ao bwaai nako ake n te kaawa, ake bwaai ni kuri ni kabane ake iai,+ ao kam na kang bwaai ni kuri ake aia bwai te koraki aika kairiribai nakoimi, ae e anganingkami Iehova ae Atuami.+ 15  “Anne te bwai ae kam na karaoia nakoni kaawa ni kabane aika rangi n raroanako ma ngkami, aika tiaki aia kaawa natannaomata aika uakaan aikai. 16  Ma kam na tai kariaia bwa e na reke maiun te aomata temanna* n aia kaawa natannaomata aikai, ae e a anganingkami Iehova ae Atuami bwa tibwangami.+ 17  Ma kam bon riai ni kamaunaia aomata aikai ni kabane, aika tibun Eta, taian Amoraite, tibuni Kanaan, taiani Beritaite, taian Iwaite ao I-Iebuti,+ n aron are e tua Iehova ae Atuami nakoimi, 18  bwa a aonga n aki reireiningkami bwa kam na kakairi n aia mwakuri ni kabane aika riribaaki, ake a karaoi ibukia atuaia, ma ni kairingkami bwa kam na bure nakon Iehova ae Atuami.+ 19  “Ngkana kam otabwaninia te kaawa ao n taua imwini buakanakina i nanoni boong aika bati, kam aki riai ni kamatei aroka nako ake iai, n erei n te tanai. Kam kona n amwarake mai iai, ma kam aki riai ni korei ni kabwakai.+ Bwa te koaua bwa kam riai n nini arokan te tawaana n aron ae kam na karaoia nakon te aomata? 20  Kam tii kona ni kamatea te aroka ae kam ataia bwa e aki bongana ibukin te amwarake. Kam kona ni koreia ni kabwakaa ao ni katea iai te oo n otabwaninia te kaawa ane e na buaka ma ngkami anne, ni karokoa ae e bwaka.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “kairi nanoia tarina bwa a na ran n aron nanona.”
Ke, “te bwai teuana ae ikeike.”