Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 17:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A na aki toabuaka taiani karea (1)

  • Bairean taekan te tannako man te koaua (2-7)

  • Tangitang aika kangaanga motikan taekaia (8-13)

  • Te kaetieti ibukin are e na riki bwa te uea (14-20)

    • E na korea katotongan te Tua te uea (18)

17  “Kam na tai anga bwa te karea nakon Iehova ae Atuami, te kao mwaane ke te tiibu ae iai toabuakani bwain rabwatana ke e ikoaki, bwa e riribaaki iroun Iehova ae Atuami.+  “Ngkana tao iai te mwaane ke te aine ae noraki i buakomi, n ami kaawa teuana ae e a anganingkami Iehova ae Atuami, bwa e kakaraoa te bwai ae buakaka i matan Iehova ae Atuami, ao e urua ana berita,+  ao e rairakinako n taromaurii atua riki tabeman ma ni bobaraaki nakoia, ke nakon taai, ke namwakaina, ke bwaini karawa ni kabane,+ ae te bwai ae I aki tua karaoana,+  ma kam kaongoaki ke kam ongo taekana, kam riai ngkanne ni karaoa te kakaae raoi i aona. Ngkana e kamatoaaki bwa e boni koaua+ ae e boni karaoaki te bwai ae riribaaki aei i Iteraera,  kam riai ngkanne ni kaira te mwaane ke te aine ae karaoa te bwai ane buakaka anne, nako mataroan oon ami kaawa, ao e riai te mwaane ke te aine anne ni karebanaaki n atibu n uaa matena.+  E riai ni kamateaki te aomata ane riai matena anne, n aia kaotioti* taani kakoaua aika uoman ke teniman.+ E na aki kamateaki n ana kaotioti te tia kakoaua ae tii temanna.+  A riai taani kakoaua akanne ni karebanaia moa n atibu n uaa matena, ao imwina a na karebanaia aomata ni kabane. Kam riai ni kanakoa te bwai ae buakaka mai buakomi.+  “Ngkana iai te tangitang ae tabekaki n ami kaawa teuana, ae e rangi ni kangaanga motikan taekana iroumi, ae tao te tangitang ae irekereke ma te katuturaraa,+ ke te tangitang ae tabekaki i aan te tua, ke ibukin te mwakuri n iowawa ae karaoaki, ke aeka ni kauntaeka riki tabeua, kam riai ngkanne n teirake ao n nakon te tabo ae e rineia Iehova ae Atuami.+  Naako kawariia ibonga* aika tibun Rewi ao te tia moti+ ane beku ni boong akanne, ao tabeka ami titiraki, ao ane a na anganingkami te moti.+ 10  Ao kam riai ni karaoa ae boraoi ma te moti are a anganingkami man te tabo ae e rineia Iehova. Taratara raoi bwa kam na karaoia ni kaineti ma bwaai ni kabane ake a tua nakoimi. 11  Kam riai ni karaoa ae boraoi ma te tua are a kaotia nakoimi, ao ae boraoi ma te moti are a taekinna nakoimi.+ Tai rairakinako man te moti ae a na anganingkami, nakon te angaatai ke te angamaing.+ 12  E riai ni mate te aomata ae kan rarabakau n arona n aki ongo iroun te ibonga ae beku iroun Iehova ae Atuami, ke iroun te tia moti.+ Kam na kanakoa te bwai ae buakaka mai buakoia tibun Iteraera.+ 13  Ane a na bane aomata n ongo ma ni maaku, ao a na aki manga kan rarabakau.+ 14  “Ngkana kam rin n te aba ae e a anganingkami Iehova ae Atuami, ao kam abanna ao ni maeka iai, ao kam kangai, ‘Kariaia bwa ti na rinea te uea i aora, n ai aroia natannaomata aika i rarikira,’+ 15  ao ngkana e riki anne, ao kam bon riai n rinea te uea ae e rineia Iehova ae Atuami.+ Kam riai ni mwiokoa temanna mai buakoia tarimi bwa te uea. Kam katabuakaki ni mwiokoa i aomi te ianena ae tiaki tarimi. 16  Ma e aki riai ni karekeia ana aoti aika mwaiti,+ ke ni kaokiia aomata nako Aikubita ibukini karekeaia riki aoti aika mwaiti,+ kioina ngkai e kangai Iehova nakoimi, ‘Kam na tai manga oki n te kawai aei.’ 17  E na aki naba karekeia buuna aika mwaiti, bwa e aonga n aki rairakinako nanona,+ ao e aki riai naba ni kabatiai ana tirewa ma ana koora.+ 18  Ngkana e a tekateka i aon te kaintokanuea n ana tautaeka n uea, ao e riai ni korea n te boki* teuana katotongan te Tua ae anaaki man te boki are a kakawakinna ibonga aika tibun Rewi.+ 19  “E na tiku irouna ao e na warekia ni kabane bongini maiuna,+ bwa e aonga n reireinna maakakin Iehova ae Atuana, ao e na kakairi n taekan nako te Tua aei ao mooti aikai, n arona ni kakororaoi.+ 20  Mangaia are e na aki karietataa nanona i aoia tarina nako, ao e na aki rairakinako man te tua aei nakon te angaatai ke te angamaing, bwa e aonga n tiku n te tai ae maan n ana tautaeka n uea, ngaia ma natina, i buakoia tibun Iteraera.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “ni wia.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te nira ni boki.”