Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 15:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kamaunaan taarau ni katoa itiua te ririki (1-6)

  • Buokiia aika maiu ni kainnano (7-11)

  • Kainaomataaia tooro ni katoa itiua te ririki (12-18)

    • Ewaran taningan te toro (16, 17)

  • Katabuaia maan aika karimoa (19-23)

15  “Kam riai ni kamaunai taarau ni koron ririki nako aika itiua.+  Aio aroni kamaunaan taian taarau: A na bane taani kataarau, temanna ma temanna ni kamauna ana taarau raona n aomata are e bae iai irouna. E aki riai ni kairoroa raona ke tarina bwa e na kabwaraa ana taarau, bwa e na katanoataaki bwa te kabwarataarau ibukin neboan Iehova.+  Kam kona ni kairoroa te ianena bwa e na kabwaraa ana taarau,+ ma kam riai ni kamauna ami tangitang i aoni baike e taarau iai tarimi iroumi.  Ma e riai n akea i buakomi ae e maiu ni kainnano bwa e na boni kakabwaiaingkami Iehova,+ n te aba ae e a anganingkami Iehova ae Atuami bwa kam na taua bwa abami,  ma tii ngkana kam bon ongo raoi ni bwanaan Iehova ae Atuami, ao ni kakairi raoi n tuua aikai ni kabane aika I anganingkami n te bong aei.+  Bwa e na kakabwaiaingkami Iehova ae Atuami n aron are e beritanna nakoimi, ao kam na kakatangobwai* nakoia natannaomata aika bati ma kam na aki ngkami tatangobwai,+ ao kam na taua taekaia natannaomata aika bati ma a na aki taua taekami.+  “Ngkana iai tarimi temanna ae maiu ni kainnano i buakomi, ae e maeka n ami kaawa teuana n te aba ae e a anganingkami Iehova ae Atuami, ao tai kamatoaa nanomi ke ni kaina baimi nakon tarimi ae maiu ni kainnano.+  Bwa kam riai n tituaraoi ni kaurei baimi nakoina,+ ao anganna te bwai ae e kainnanoia ke ae e tare iai bwa e na tangoia.*  Taratara raoi bwa kam na aki kaikoa te iango ae buakaka i nanomi ae kangai, ‘E a uakaan te kaitiua n ririki, ae te ririki ni kamaunai taarau,’+ ao kam a katoka ami tituaraoi nakon tarimi ae maiu ni kainnano, ao akea te bwai ae kam anganna. Ngkana e tang nakon Iehova ibukimi, ao kam na bure iai.+ 10  Kam riai n tituaraoi n anganna+ ao kam* aki riai n anganna ma te aki kukurei, bwa anne bukina ae e na kakabwaiai ami mwakuri nako ma ami beku Iehova ae Atuami.+ 11  Bwa e na iai n taai nako aomata aika maiu ni kainnano i aon te aba.+ Anne bukina ae I tua iai ae kangai nakoimi, ‘Kam riai n tituaraoi ni kaurei baimi nakon tarimi ae karawawataaki, ao ae maiu ni kainnano i abami.’+ 12  “Ngkana iai tarimi temanna ae te Ebera, ae te mwaane ke te aine, ae kaboonakoaki nakoimi ao e toro iroumi i nanon onoua te ririki, kam riai ngkanne ni kainaomataa n te kaitiua n ririki.+ 13  Ao ngkana kam na kainaomataa, kam na tai kanakoa n akea uotana. 14  Kam riai n tituaraoi n anganna teutana man ami nanai, ami tabo ni kaaki kun ni uita, ao man ami nne ni kamanti ibukin te oera ao te wain. Kam riai n anganna n aroni kakabwaiaami iroun Iehova ae Atuami. 15  Uringnga are kam riki ngkoa bwa te toro n te aba are Aikubita, ao e a manga kabooingkami Iehova ae Atuami. Anne bukina ae I tua iai nakoimi bwa kam na karaoa aei n te bong aei. 16  “Ma ngkana e kangai nakoim, ‘N na aki nako mai rarikim!’ ibukina bwa e tangiriko ma kaaini batam, bwa kioina ngke e kukurei n tikuna i rarikim,+ 17  ko riai ngkanne ni kairia ni kararaa ma te mataroa ao ewara taningana n te bwai n ewataninga, ao e na riki bwa am toro n uaa tokini maiuna. Anne naba ae ko riai ni karaoia nakon am toro te aine. 18  Ngkana ko kainaomataa ao e a kitaniko, tai iangoia bwa te bwai ae karawawata, bwa ana beku ake i nanon onoua te ririki, e anganiko am raka ae uoua te tai okiokina nakon are e kona n anganiko te tia mwakuri ae kabooaki ana mwakuri, ao e a tia Iehova ae Atuam ni kakabwaiako ni bwaai ni kabane ake a karaoaki. 19  “Kam riai ni katabui nakon Iehova ae Atuami, aia karimoa aika mwaane ami kao ma ami tiibu.+ Kam na tai kammwakura aia karimoa ami kao,* ao tai korei buraen aia karimoa ami tiibu. 20  Kam riai ni kanna i matan Iehova ae Atuami ni katoa ririki, ngkami ma kaaini batami, n te tabo ae e na rineia Iehova.+ 21  Ma kam na tai kareanna nakon Iehova ae Atuami ngkana iai toabuakani bwain rabwatana, e mwauku, e mataki, ke iai irouna aeka n toabuaka riki aika kakaiaki.+ 22  E riai te aomata ae kamwara ao te aomata ae itiaki ni kanna i nanon ami kaawa nako,* n aroni kanakin te katere* ke te ria.+ 23  Ma kam na tai kana raraana,+ kam riai ni kabwaroa i aontano n aron te ran.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “katangobwai i aan te berita.”
Ke, “tangoia i aan te berita.”
Ebera, “nanomi.”
Ebera, “kao mwaane.”
Ebera, “mataroan nako te oo.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”