Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 14:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Aroaro aika aki riai ni kaotan te nanokawaki (1, 2)

  • Amwarake aika itiaki ao aika a aki (3-21)

  • Te katebwina ni mwakoro ibukin Iehova (22-29)

14  “Bon natin Iehova ae Atuami ngkami. Kam na tai korokoreingkami+ ke n imani ami ari* ibukin te aomata ae mate.+  Bwa bon te natannaomata ae itiaki* ngkami+ iroun Iehova ae Atuami, ao e a tia n rineingkami Iehova mai buakoia botannaomata ni kabane n te aonnaba, bwa kam na riki bwa ana aomata, ae ana aomata aika okoro.*+  “Kam na tai kana te bwai teuana ae riribaaki.+  Aikai maan aika kam kona ni kang:+ te kao mwaane, te tiibu, te kooti,  te ria,* te katere, te robaki, te kooti ae moaanti, te anterobe, te tiibu ae moaanti, ao te tiibu ae mena n te maunga.  Kam kona ni kang maan nako aika manga waeia, ao a nnai kanaia ni manga kantii.  Ma aikai maan aika nnai kanaia ni manga kantii ke aika a manga waeia aika kam na tai kang: te kamero, te rabiti ae te ea, ao manin te bwaa ae te baetia, ibukina bwa a nnai kanaia ni manga kantii ma a aki manga waeia. A kamwara ibukimi.+  Ao te beeki naba, ibukina bwa e manga waena ma e aki nna kanana ni manga kantia. E kamwara ibukimi. Kam na tai kang irikoia ke n ringi rabwataia maan akanne aika mate.  “Kam kona ni kang baikai mani bwaai ni kabane ake a mena n te ran: Kam kona ni kang bwaai ni kabane aika iai ingia ao inaia.+ 10  Ma kam na tai kang bwaai ni kabane aika akea ingia ao inaia. E kamwara ibukimi. 11  “Kam kona ni kang mannikiba nako aika itiaki. 12  Ma aikai aika kam na tai kang: te ikare, te aotibure, te kia ae roroo,+ 13  te kaite ae uraura, te kaite ae roroo, ao te kirete n aekana nako, 14  te reeben n aekana nako, 15  te aotireti, te aure, te timu, te baokan n aekana nako, 16  te aure ae uarereke, te aure ae abwabwaki taningana, te tuwaan, 17  te berikan, te kia, te komorante, 18  te titaoki, te kaai n aekana nako, te uboi, ao te baate. 19  A bane naba ni kamwara ibukimi te nna* ni man* aika mwamwae aika iai baia ni kiba. A aki riai ni kanaki. 20  Kam kona ni kang maan nako aika kibakiba aika itiaki. 21  “Kam na tai kang maan nako ake a kuneaki ni mate.+ Kam kona n angan te aomata ae maeka n iruwa i nanon ami kaawa nako,* ao e kona ni kanna, ke e kona ni kaboonakoaki nakon te ianena. Bwa bon te natannaomata ae itiaki ngkami iroun Iehova ae Atuami. “Kam na tai kaburoa te kooti ae ataei i nanon rannimamman tinana.+ 22  “Kam bon riai n anga teuana katebwinani* mwakoroni bwaai ni kabane, aika uaan ami koraa ake a unikaki n te tawaana ni katoa ririki.+ 23  Kam na kana ao n nima teuana katebwinani mwakoron ami uita,* ami wain ae boou, ami oera, ao aia karimoa ami nanai ni kao ao n tiibu, i matan Iehova ae Atuami n te tabo ae e rineia bwa e na mena iai arana,+ bwa kam aonga n reireiningkami maakakin Iehova ae Atuami n taai nako.+ 24  “Ma ngkana e na rangi n ananau mwanangami, ao kam a aki kona n uotia nakon te tabo ae e rineia Iehova ae Atuami bwa nnen arana,+ bwa e a raroanako ma ngkami, (ibukina bwa e na kakabwaiaingkami Iehova), 25  kam kona ngkanne ni kaboonakoa, ao mwananga ma ami mwane i nanoni baimi nakon te tabo ae e na rineia Iehova ae Atuami. 26  Kam kona ni kabanea te mwane anne n te bwai ae kam tangiria ae tao taiani kao, tiibu, kooti, te wain ma kamanging riki tabeua, ao bwaai ake kam tangiri, ao kam na kanna ikanne i matan Iehova ae Atuami ao kimwareirei, ngkami ma kaaini batami.+ 27  Ao tai kaaki taekan tibun Rewi temanna ae mena n ami kaawa nako,+ bwa kioina ngkai akea tibwana ke tibwangana i rarikimi.+ 28  “Ni katoa tokin ririki aika tenua, ao kam riai n uotii ni kaotinakoi teuana katebwinani mwakoron ami uaa ni kabane ibukin te ririki anne, ao kaaki n ami kaawa nako.+ 29  Ao e na roko tibun Rewi ae akea tibwana ke tibwangana i rarikimi, ao te aomata ae maeka n iruwa, te teei ae akea tamana,* ao te aine ae e a tia ni mate buuna, aika mena n ami kaawa nako, ao a na amwarake ni kanuaiia,+ bwa e aonga ni kakabwaiaingkami Iehova ae Atuami ni bwaai ni kabane aika kam karaoi.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “imani ramwami.”
Ke, “tabu.”
Ke, “ana bwai ae kakawaki.”
Ibukini kabwarabwaraaia maan aika taekinaki n te kibu 5-18, taiaoka nora Nanon Taeka, “Maan.”
N te taetae n Ebera ao e kaineti nakoia maan aika uarereke aika mwaitikurikuri aika a kiribobotaki aika kona ni kuneaki n te ea, i taari, ke i aon te aba.
Ke, “maan aika uarereke.”
Ebera, “mataroan nako te oo.”
Ke, “kabwianibwai.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ke, “te teei ae a a tia ni mate ana karo.”