Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Tua-Kaua 13:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te aroaro nakoia taan tannako man te koaua (1-18)

13  “Ngkana e teirake i buakomi te burabeti temanna, ke te aomata ae taekini kanoan taai aika a na roko n te mii, ao e anganingkami te kanikina ke te bwai ae kamimi,  ao e koro bukin te kanikina ke te bwai ae kamimi are e taekinna nakoimi n te tai are e kangai iai, ‘Ti a nako ni kakairi irouia atua riki tabeman ake atua ake kam aki kinaia, ao ti na toro irouia,’  kam na tai ongo n ana taeka te burabeti anne ke te tia mii anne,+ bwa e kataingkami Iehova ae Atuami,+ bwa e na ataia bwa kam tangira Iehova ae Atuami ma nanomi ni kabane ao maiumi* ni kabane, ke kam aki.+  Kam riai ni kakairi iroun Iehova ae Atuami, kam riai ni maakua, kam riai ni kawakin ana tua, kam riai n ongo ni bwanaana, ao boni ngaia ae kam riai n toro irouna, ao kam riai n nimtia.+  Ma e bon riai ni kamateaki te burabeti ke te tia mii anne,+ ibukina bwa e kaungaa te karitei nakon Iehova ae Atuami are kairingkami ni kaotinakoingkami man te aba are Aikubita, ao e a manga kabooingkami man te auti n toronaki. E kataia teuanne ni katannakoingkami man te kawai are e tua Iehova ae Atuami bwa kam na nakonako iai. Kam riai ni kanakoa te bwai ae buakaka mai buakomi.+  “Ngkana e kataia ni karaba n anai nanomi tarimi ae natin tinami, ke natimi te mwaane ke natimi te aine, ke buumi aika tangiraki, ke raoraomi ae kam rangi ni kaan ma ngaia, ni kangai, ‘Ti a nako n toro irouia atua riki tabeman,’+ ake atua ake kam aki kinaia ao a aki naba kinaaki irouia ami bakatibu,  mai buakoia atuaia botannaomata akana i rarikimi ni kabutaa, ake tao a kaan ke ake a raroanako ma ngkami, mai tabon te aba nakon tabona are teuana,  ao kam na tai ira nanona ke n ongo irouna,+ ke ni kaota te nanoanga ke n atataiaomata nakoina ke ni kamanoa,  ma kam bon riai n tiringnga.+ Kam riai ni moani karebanaia n atibu n uaa matena, ao imwina a na karebanaia aomata ni kabane.+ 10  Ao kam riai ni karebanaia n atibu n uaa matena,+ ibukina bwa e a tia n ukoukora tannakomi mairoun Iehova ae Atuami, are kairingkami ni kaotinakoingkami man te aba are Aikubita, man te auti n toronaki. 11  Ao ane a na bane n ongo tibun Iteraera ao a na maaku, ao a na aki manga karaoa te bwai ae buakaka ae aron aei i buakomi.+ 12  “Ngkana kam ongo bwa e taekinaki ae kangai n te kaawa teuana mai buakon ami kaawa, ae e a anganingkami Iehova ae Atuami bwa kam na maeka iai, 13  ‘A a kaoti mwaane mai buakomi aika akea uaaia, ao a kataia ni katannakoia kaain aia kaawa ni kangai: “Ti a nako n toro irouia atua riki tabeman,” ake atua ake kam aki kinaia,’ 14  ao kam riai n nenera taekan anne, ni karaoa te kakaae raoi i aona ao n titiraki,+ ao ngkana e a bon tia ni karaoaki te bwai ae riribaaki aei i buakomi ao ni kamatoaaki bwa e boni koaua, 15  kam bon riai ngkanne n oreiia kaain te kaawa anne n te kabaang.+ Kamauna n te kabaang ma bwaai nako ake iai n ikotaki ma te nanai are iai.+ 16  Kam na rikoi ngkanne bwaai ni kuri ni kabane ake iai nako nukani maraen te kaawa, ao kabueka te kaawa n te ai, ao a na riki bwaai ni kuri ake iai bwa te karea ni kabuekaki nakon Iehova ae Atuami. E na teimatoa n riki bwa te bwariko n atibu. E aki riai ni manga kateaki. 17  E aki riai baimi n anaa te bwai teuana ae kaokoroaki ibukin te kamaunaaki,+ bwa e aonga n rairakinako Iehova man uraraken unna, ao ni kaota nakoimi te nanoanga ao te atataiaomata ma ni kamwaitingkami, n aron are e taetae n tuea iai nakoia ami bakatibu.+ 18  Bwa kam riai n ongeaba* iroun Iehova ae Atuami, ni kawakin ana tua nako aika I tua nakoimi n te bong aei, ni karaoa ae eti i matan Iehova ae Atuami.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “ongo ni bwanaan.”