Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 11:1-32

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kam a tia n nora kakannaton Iehova (1-7)

  • Te Aba ni Berita (8-12)

  • Kakabwaia man te ongeaba (13-17)

  • A na karinaki ana taeka te Atua n te nano (18-25)

  • “Te kakabwaia ao te rekenikai” (26-32)

11  “Kam riai n tangira Iehova ae Atuami+ ao ni kawakina mwiokoami irouna n taai nako, ao ana kaetieti, ana moti, ao ana tua.  Kam ataia bwa I taetae nakoimi n te bong aei, ao tiaki nakoia natimi ake a aki ataa ke n nora ana reirei ni kaetieti Iehova ae Atuami,+ kakannatona,+ baina ae korakora,+ ao baina ae aroraki.  A aki nori ana kanikina ma ana mwakuri ake e karaoi i Aikubita nakoni Barao, are uean Aikubita, ao nakon abana ni kabutaa,+  ke te baere e karaoia nakoia ana taanga ni buaka Aikubita, ao nakoia ana aoti Barao ao ana kaa ni buaka, ake a rabunakinako n ranin Taari ae Uraura ngke a kaeingkami, ao e boni kamaunaia Iehova n te tai arei.*+  A aki nora naba te baere e karaoia ibukimi* n te rereua, ni karokoa rokomi n te tabo aei,  ke te baere e karaoia nakon Ratan ao Abiram, ake natin Eriaba are tibun Reuben, ngke e uki aontano ao e kabwautiia ma kaaini bataia, ao aia umwanrianna, ao aomata ma maan aika maiu ni kabane ake raoia, i mataia tibun Iteraera ni kabane.+  A a tia matami n nori mwakuri aika korakora ni kabane ake e karaoi Iehova.  “Kam riai ni kawakina te tua ni kabane ae I anganingkami n te bong aei, bwa kam aonga n rikirake ni korakora ao ni mwananga n rin n te aba bwa kam na abanna,  ao e aonga n abwabwaki maiumi+ n te aba are e taetae n tuea Iehova bwa e na angania ami bakatibu ma kanoaia,*+ ae te aba ae raanga iai rannimamman te man ma aia karewe manibeeru.*+ 10  “Te aba are kam na rin n abanna, bon tiaki aron te aba are Aikubita are kam otinako mai iai, ike kam taneiai iai n uniki ami koraa ao n teboki ni waemi,* n aron tebokan te onnaroka ibukin aroka aika kakanaki. 11  Ma te aba are kam nang mwananga n rin iai ao n abanna, bon te aba ae a mena iai maunga ao taabo aika aoraoi.+ E moi n te ran ae bwabwaka mai karawa,+ 12  bon te aba ae e tabeakinna Iehova ae Atuami. A teimatoa ni mena matan Iehova ae Atuami i aona, mani moan te ririki ni karokoa tokin te ririki. 13  “Ao ngkana kam kakorakoraingkami n ongeaba n au tua aika I tua nakoimi n te bong aei, ao n tangira Iehova ae Atuami ao n toro irouna ma nanomi ni kabane ao maiumi* ni kabane,+ 14  ao N na anga naba te karau ibukin abami n taina ae baireaki, ae te moani karau, ao te karau are imwina riki, ao kam na ikotii ami uita* ao ami wain ae boou ao ami oera.+ 15  Ao N na karikii aroka n ami tawaana ibukia ami nanai, ao kam na amwarake ma n rauaki.+ 16  Taratara raoi bwa kam na aki kariaia bwa a na anaaki nanomi, ao n rairakinako n taromaurii atua riki tabeman, ao ni bobaraaki nakoia.+ 17  Bwa e kaawa n urarake unin Iehova nakoimi, ao e na kaina karawa bwa e na aki karau,+ ao e na aki anga uaana aontano, ao kam na waekoa ni mauna man te aba ae raoiroi ae e a anganingkami Iehova.+ 18  “Kam riai ni karin au taeka aikai i nanomi ao ni kakaraoi ni maiumi,* ao kabaei bwa te kauring i aoni baimi, ao a riai n riki bwa kaanga te kanikina ae kabaeaki i aon ramwami.*+ 19  Reiakinia iai natimi, n taekini ngkana kam tekateka i nanon ami auti, ao ngkana kam nakonako i nanon te kawai, ao ngkana kam wene, ao ngkana kam teirake.+ 20  Korei i aoni bouan nako mataroan ami auti ao mataroan ami oo, 21  bwa e aonga n abwabwaki maiumi ma natimi+ n te aba are e taetae n tuea Iehova bwa e na angania ami bakatibu,+ n aroni maanin karawa i etan te aonnaba. 22  “Ngkana kam kakairi raoi n te tua ae I a anganingkami aei ao kam kakororaoia, n tangira Iehova ae Atuami,+ n nakonako ni kawaina ni kabane, ao n nimtia,+ 23  ao e na kakioianako naba natannaomata aikai ni kabane Iehova mai mwaimi,+ ao kam na taui aia tabo natannaomata aika korakora riki ao n rangi ni bati riki nakoimi.+ 24  A na riki taabo nako ake a tei iai waemi bwa ami tabo.+ E na moa tiami man te rereua ni karokoa Rebanon, man te Karaanga ae te karaanga ae Iuberetiti nakon taari are mai maeao.*+ 25  Akea ae e na tei ni kaaitaraingkami.+ E na kabutaanako te maakunrang ao maakakimi Iehova ae Atuami, i aon te aba ni kabutaa ae kam nakonako iai,+ n aron are e beritanna nakoimi. 26  “Noria, I kaaki i matami n te bong aei te kakabwaia ao te rekenikai:+ 27  te kakabwaia ngkana kam ongeaba n ana tua Iehova ae Atuami aika I tua nakoimi n te bong aei,+ 28  ao te rekenikai ngkana kam aki ongeaba n ana tua Iehova ae Atuami,+ ao kam rairakinako man te kawai ae I tua nakoimi bwa kam na kakairi iai n te bong aei, ao kam kakairi irouia atua aika kam aki kinaia. 29  “Ngkana e kairingkami Iehova ae Atuami nakon te aba are kam na abanna, kam riai n taekina* te kakabwaia i aon te Maunga ae Keritim, ao te rekenikai i aon te Maunga ae Ebara.+ 30  Tiaki a mena n iteran te Ioretan are mai maeao,* i abaia tibuni Kanaan ake a maeka n te Arabaa* ni kaitaraa Kirekara, i rarikini kaai aika bubura ake arokani More?+ 31  Bwa kam a rinanon te Ioretan nakon iterana, bwa kam na rin ao n abana te aba ae e a anganingkami Iehova ae Atuami.+ Ngkana kam a abanna ao ni maeka iai, 32  kam riai n taratara raoi bwa kam na kakororaoi kaetieti ni kabane ma mooti aika I kaaki i matami n te bong aei.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “ni karokoa te bong aei.”
Ke, “nakoimi.”
Ebera, “aia kariki.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “kamwaimwaia ni waemi,” ae rinanoni kabonganan te wae ni kakammwakura te wira ae kabuta te ran, ke tao ni karaoani kawain te ran ao kaukana.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “i marenani matami.”
Ae taekan Taari ae Abwabwaki, ae te Meriteranian.
Ke, “anga.”
Ke, “ni bungin taai.”
Ke, “te rereua ae aoraoi.”